Etusivu KaavoitusVireillä olevat kaavatJoutsenon kirkonkylän alueAhvenlammen rautatiealueiden asemakaavamuutos
Valitse taso

Ahvenlammen rautatiealueen asemakaavan muutos

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa Muukko-Joutseno ratasuunnitelman toteuttaminen Joutsenon keskustaajaman länsiosan asemakaava-alueelle. Rautatiealuetta levennetään tarvittavin osin, jotta kaksoisraiteen rakenteet (uusi raide, meluesteet, huoltotiet jne.) voidaan toteuttaa nykyisen raiteen eteläpuolelle. Lisäksi kaavasuunnittelussa huomioidaan mm. melun- ja tärinäntorjunta sekä luonnonympäristöön liittyvät tekijät. Asemakaavamuutos koskee Ahvenlammen kaupunginosassa olevaa rautatiealuetta sekä sen eteläpuolella olevia osia katu- ja suojaviheralueista. 

Asemakaavaa laaditaan rinnakkain Muukko-Joutseno kaksoisraiteen ratasuunnitelman kanssa. Muukko-Joutseno kaksoisraiteen ratasuunnitelma on osa Luumäki-Joutseno rataosuuden välityskyvyn parantamisen ja nopeuden noston hanketta. Rataosuus kuuluu yleiseurooppalaiseen TEN-liikenneverkkoon. Rataosuuden ratasuunnittelualue on noin 8 kilometriä ulottuen Muukosta Joutsenon liikennepaikalle. Ratasuunnittelun tavoitteena on mm. parantaa rataosan välityskykyä sekä palvelutasoa ja toimintavarmuutta. Ratasuunnittelun aloittamisesta on kuulutettu 23.1.2024. Ratasuunnitelmasta lisätietoa Väyläviraston verkkosivuilla: Muukko-Joutseno-ratasuunnitelma.

Asemakaavan kulku

Aloitusvaihe (menossa)

Kaavahanketta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) pidetään maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 62 ja 63 §:n mukaisesti nähtävillä 18.3.-16.4.2024 välisen ajan. Mahdolliset kommentit osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tulee toimittaa viimeistään 16.4.2024 osoitteeseen kirjaamo@lappeenranta.fi tai Lappeenrannan kaupunki, Kirjaamo, PL 11, 53101 Lappeenranta.

Aloitusvaiheena vuorovaikutustilaisuus yhdessä Väyläviraston Muukko-Joutseno ratasuunnitelman kanssa torstaina 21.3.2024 klo 17 Joutsenon koululla.

Luonnosvaihe

Luonnosvaiheessa virallinen kaavaluonnos tulee nähtäville ja siitä voi jättää mielipiteen. Luonnoksen nähtävilläolosta ilmoitetaan osallisille kirjeellä sekä lehtikuulutuksella. 

Ehdotusvaihe

Ehdotusvaiheessa kaavaehdotus tulee nähtäville ja siitä voi jättää muistutuksen. Nähtäville asettamisesta tiedotetaan lehtikuulutuksella ja kirjeitse ulkopaikkakuntalaisille. 

Hyväksymisvaihe

Kaupunginhallituksen (tarvittaessa) ja kaupunginvaltuuston käsittely (MRL 52 §). Tiedottaminen hyväksymispäätöksestä (MRL 67 §).

Asukastilaisuudet ja vuorovaikutus

Asukastilaisuudet

Asemakaavamuutoksen ja Väyläviraston Muukko-Joutseno ratasuunnitelman yhteinen vuorovaikutustilaisuus järjestetään torstaina 21.3.2024 klo 17.00 Joutsenon koululla (Vitjamäentie 3).

Osallistuminen

Asemakaavan nähtävillä olosta ilmoitetaan erikseen lehtikuulutuksilla Etelä-Saimaassa sekä näillä sivuilla.

Nähtävillä olevasta kaavasta voi jättää mielipiteen tai muistutuksen osoitteella Lappeenrannan kaupunki, kaupunkikehitys, kirjaamo, PL 38, 53101 Lappeenranta tai kirjaamo@lappeenranta.fi

Lisätietoa osallistumisesta

Suunnitellut osallistumistilaisuudet sekä perustiedot kaavahankkeesta esitetään osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa. Osallistua voi monella tavalla, esimerkiksi ottamalla yhteyttä kaavoittajaan, osallistumalla tiedotus- ja keskustelutilaisuuksiin tai esittämällä mielipide kaavasta sen ollessa nähtävillä. Osallistuminen yleis- ja asemakaavoituksessa -oppaasta löydät lisää tietoa muun muassa kaavoituksesta tiedottamisesta ja osallistumisen eri tavoista: Osallistuminen kaavoituksessa-opas.

Sijainti

Asemakaavamuutosalue sijoittuu Joutsenon taajaman länsiosan asemakaava-alueelle. Suunnittelualue käsittää Kuusiston asuinalueen ja Teollisuustien välisen rautatiealueen ja sen eteläpuolella olevia katu- ja viheralueita.

Yhteyshenkilöt

kaavasuunnittelija Tiia Sillgren puh. 040 663 2525

asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662

etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Liitteiden sisältö kuvattuna

Asemakaavaselostuksessa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot.

Havainnekuvalla selvennetään kaavakartan suunnitelmaa.

Kaavakartta on kaavapiirros, jossa esitetään alueen maankäyttö. Kartta pitää sisällään myös ohjeet symbolien lukemiseen.

Kaavamuutoshakemuksella tehdään aloite kaavan laatimisesta tai muutoksesta.

Kuulutus, jolla ilmoitetaan kaavojen vireille tulosta, nähtäville asettamisesta, voimaantulosta ja erilaisista tiedotus - ja yleisötilaisuuksista.

Osalliset pitää sisällään kaikki maanomistajat sekä ne ihmiset, joiden asumiseen, työntekoon, tai muihin oloihin suunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia voivat olla myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaan suunnittelu liittyy.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta selviää se, miten vuorovaikutus järjestetään, ja miten kaavan vaikutuksia on tarkoitus arvioida. Siinä kerrotaan myös hankkeen lähtökohdat, tavoitteet, aikataulu ja määritellään kaikki hankkeen osalliset.

www.lappeenranta.fi

 

 

Käyntiosoite: Villimiehenkatu 1
Postiosoite: PL 11
53101 Lappeenranta
Puhelinvaihde: 05 6161

Saat tarvittaessa neuvoja sivuston käytössä asiakaspalvelukeskus Winkistä, puh. 05 616 2220 tai sähköpostilla winkki@lappeenranta.fi .