Valitse taso

Veteraanikadun asemakaavan muutos

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa uuden palo-aseman rakentaminen Joutsenoon Veteraanikadun ja valtatie 6:n väliselle alueelle sekä päivittää viereinen korttelialue vastaamaan liike- ja toimistorakentamisen tarpeita. Lisäksi tavoitteena on pohjaveden suojelun edistäminen mm. poistamalla polttoaineenjakeluaseman rakentamisen mahdollisuus liikekortteleista.

Asemakaavan kanssa rinnakkain laaditaan Joutsenon keskustaajaman osayleiskaavan päivitystä. Osayleiskaavatyössä tarkistetaan tulevan paloaseman alueelta osayleiskaavan merkinnät ja määräykset. Kaavan päivittäminen mahdollistaa palveluverkon ja  palvelujen saatavuuden kehittämisen sekä uuden paloaseman sijoittumisen Joutsenoon.

Asemakaavan kulku

Aloitusvaihe 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) laatiminen (MRL 63 §), alustavien luonnosvaihtoehtojen laadinta ja ympäristövaikutusten yleispiirteinen selvittäminen.

OAS nähtävillä 19.8.-12.9.2022.

Asukastilaisuus tiistaina 30.8.2022 Joutseno-salissa (Joutseno-talo, Kesolantie 1).


Luonnosvaihe

Nähtävilläolo ja luonnosvaiheen kuuleminen (MRL 62 §, MRA 30 §) 17.11.-9.12.2022.

Asukastilaisuus keskiviikkona 23.11.2022 Joutsenon koululla (Vitjamäentie 3, A-ovi).

Ehdotusvaihe (menossa)

Kaupunkikehityslautakunta 14.6.2023.

Kaupunginhallitus 19.6.2023.

MRA 27 §:n mukaisesti nähtävänä 29.6. – 18.8.2023.

Hyväksymisvaihe

Kaupunginhallituksen käsittely (tarvittaessa) ja kaupunginvaltuuston käsittely (MRL 52 §). Tiedottaminen hyväksymispäätöksestä (MRL 67 §).

Asukastilaisuudet ja vuorovaikutus

Asukastilaisuudet

Luonnosvaiheen asukastilaisuus järjestetään Joutsenon koululla keskiviikkona 23.11.2022 klo 17.

Aloitusvaiheen asukastilaisuus järjestettiin tiistaina 30.8.2022 Joutseno-salissa (Joutseno-talo, Kesolantie 1). Tilaisuudessa kerrottiin yleiskaava- ja asemakaavamuutosten lähtökohdista ja tavoitteista sekä paloasemahankkeesta.

Lisätietoa osallistumisesta

Sijainti

Suunnittelualue rajautuu kaakossa valtatie 6:een, lounaassa Teollisuustiehen, luoteessa Veteraanikatuun ja koillisessa Veteraanikadun varren asuinkiinteistöihin ja rakentamattomaan tilaan 6:4. Kaava-alueen pinta-ala on noin 3,66 hehtaaria. Valtatie 6:n eritasoliittymä jakaa kaavamuutosalueen kahteen osaan. Suunnittelualueen rajaus voi muuttua suunnittelun edetessä.

Yhteyshenkilöt

kaavasuunnittelija Tiia Sillgren puh. 040 663 2525

asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662

Kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä puh. 040 653 0745

etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Liitteiden sisältö kuvattuna

Asemakaavaselostuksessa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot.

Havainnekuvalla selvennetään kaavakartan suunnitelmaa.

Kaavakartta on kaavapiirros, jossa esitetään alueen maankäyttö. Kartta pitää sisällään myös ohjeet symbolien lukemiseen.

Kaavamuutoshakemuksella tehdään aloite kaavan laatimisesta tai muutoksesta.

Kuulutus, jolla ilmoitetaan kaavojen vireille tulosta, nähtäville asettamisesta, voimaantulosta ja erilaisista tiedotus - ja yleisötilaisuuksista.

Osalliset pitää sisällään kaikki maanomistajat sekä ne ihmiset, joiden asumiseen, työntekoon, tai muihin oloihin suunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia voivat olla myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaan suunnittelu liittyy.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta selviää se, miten vuorovaikutus järjestetään, ja miten kaavan vaikutuksia on tarkoitus arvioida. Siinä kerrotaan myös hankkeen lähtökohdat, tavoitteet, aikataulu ja määritellään kaikki hankkeen osalliset.

www.lappeenranta.fi

 

 

Käyntiosoite: Villimiehenkatu 1
Postiosoite: PL 11
53101 Lappeenranta
Puhelinvaihde: 05 6161

Saat tarvittaessa neuvoja sivuston käytössä asiakaspalvelukeskus Winkistä, puh. 05 616 2220 tai sähköpostilla winkki@lappeenranta.fi .