Valitse taso

Linnoituksen asemakaava ja asemakaavan muutos

Suunnittelun tavoitteena on laatia Linnoituksen alueelle asemakaava, jolla turvataan alueen arvokkaan rakennuskannan ja linnoitusrakenteiden säilyminen sekä  mahdollistaa alueen monipuolinen kehittäminen asuin-, kulttuuri- ja matkailualueena. 

Asemakaavan kulku

Aloitusvaihe

 

Luonnosvaihe (menossa)

Suunnittelutyön pohjaksi järjestettiin marraskuussa 2021 lähtötietokysely asukkaille ja alueen yrittäjille. Kyselyn tuloksia esiteltiin 15.12.2021 pidetyssä asukastilaisuudessa.

Alustavaa asemakaavakarttaluonnosta esiteltiin asukastilaisuudessa Lappeenrannan taidemuseolla 29.11.2022. 

Alueen yrittäjille  sekä yrittäjäyhdistykselle esiteltiin alustavaa asemakaavakarttaluonnosta videolla ja siihen liittyvällä kyselyllä maaliskuussa 2023.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukainen ennakkokuuleminen 15.1. - 12.2.2024. 

 

Ehdotusvaihe

 

Hyväksymisvaihe

Asukastilaisuudet ja vuorovaikutus

Asukastilaisuudet

Asemakaavaluonnoksesta järjestettiin yleisötilaisuus 16.1.2024 kaupungintalolla.

 

Lisätietoa osallistumisesta

Sijainti

Asemakaavamuutosalue sijaitsee Linnoituksen kaupunginosassa keskustan pohjoispuolella. Alue rajautuu pohjoisessa ja idässä Satamatiehen, etelässä Torikatuun ja lännessä Pallonlahteen käsittäen siten koko Linnoitusmäen alueen sekä siihen liittyvän länsipuolisen ranta-alueen. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 31 ha. Alueen sijainti ja rajaus näkyvät oheisessa kartassa. Rajaus voi muuttua suunnittelun edetessä.

Liitteiden sisältö kuvattuna

Asemakaavaselostuksessa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot.

Havainnekuvalla selvennetään kaavakartan suunnitelmaa.

Kaavakartta on kaavapiirros, jossa esitetään alueen maankäyttö. Kartta pitää sisällään myös ohjeet symbolien lukemiseen.

Kaavamuutoshakemuksella tehdään aloite kaavan laatimisesta tai muutoksesta.

Kuulutus, jolla ilmoitetaan kaavojen vireille tulosta, nähtäville asettamisesta, voimaantulosta ja erilaisista tiedotus - ja yleisötilaisuuksista.

Osalliset pitää sisällään kaikki maanomistajat sekä ne ihmiset, joiden asumiseen, työntekoon, tai muihin oloihin suunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia voivat olla myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaan suunnittelu liittyy.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta selviää se, miten vuorovaikutus järjestetään, ja miten kaavan vaikutuksia on tarkoitus arvioida. Siinä kerrotaan myös hankkeen lähtökohdat, tavoitteet, aikataulu ja määritellään kaikki hankkeen osalliset.

Yhteyshenkilöt

Kaavasuunnittelija Hanna-Maija Marttinen puh. 040 809 8657

Asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662

Kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä puh. 040 653 0745

Sähköposti on muotoa: etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

www.lappeenranta.fi

 

 

Käyntiosoite: Villimiehenkatu 1
Postiosoite: PL 11
53101 Lappeenranta
Puhelinvaihde: 05 6161

Saat tarvittaessa neuvoja sivuston käytössä asiakaspalvelukeskus Winkistä, puh. 05 616 2220 tai sähköpostilla winkki@lappeenranta.fi .