Etusivu KaavoitusVireillä olevat kaavatLänsialueSkinnarilankadun muutos Yliopistonkaduksi
Valitse taso

Skinnarilankadun muutos Yliopistonkaduksi ja Helsingintien liikenneympyrät

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa Skinnarilankadun nimi Yliopistonkaduksi ja mahdollistaa kahden liikenneympyrän toteuttaminen Helsingintien risteysalueille.

Asemakaavan kulku

Aloitusvaihe (menossa)

Kaavaluonnosta laaditaan parhaillaan. Aloitusvaiheessa kerätään alueen lähtötietoja ja laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Luonnosvaihe

Luonnosvaiheessa kaavaluonnos tulee nähtäville ja siitä voi jättää kirjallisen mielipiteen. Luonnosvaiheen nähtävilläolosta lähetetään kirje tiedoksi osallisille.

Ehdotusvaihe

Ehdotusvaiheessa kaavaluonnosta tarkistetaan ja laaditaan kaavaehdotus. Kaavaehdotus tulee nähtäville 30 vuorokauden ajaksi ja siitä voi jättää kirjallisen muistutuksen.

Hyväksymisvaihe

Kaavan hyväksyy lopulta kaupunginvaltuusto. Valtuuston päätöksestä voi valittaa Itä-Suomen hallinto-oikeuteen.

Asukastilaisuudet ja vuorovaikutus

Asukastilaisuudet

Mahdollisista asukastilaisuuksista tiedotetaan näillä sivuilla.

Lisätietoa osallistumisesta

Sijainti

Suunnittelualueena on Skinnarilankatu sekä kaksi Helsingintien risteysaluetta: Helsingintien ja Skinnarilankadun risteysalue ja Helsingintien ja Merenlahdentien risteysalue. Aluerajaus tarkentuu suunnittelun edetessä.

 

Liitteiden sisältö kuvattuna

Asemakaavaselostuksessa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot.

Kaavakartta on kaavapiirros, jossa esitetään alueen maankäyttö. Kartta pitää sisällään myös ohjeet symbolien lukemiseen.

Havainnekuvalla selvennetään kaavakartan suunnitelmaa.

Kuulutus, jolla ilmoitetaan kaavojen vireille tulosta, nähtäville asettamisesta, voimaantulosta ja erilaisista tiedotus - ja yleisötilaisuuksista.

Osalliset pitää sisällään kaikki maanomistajat sekä ne ihmiset, joiden asumiseen, työntekoon, tai muihin oloihin suunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia voivat olla myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaan suunnittelu liittyy.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta selviää se, miten vuorovaikutus järjestetään, ja miten kaavan vaikutuksia on tarkoitus arvioida. Siinä kerrotaan myös hankkeen lähtökohdat, tavoitteet, aikataulu ja määritellään kaikki hankkeen osalliset.

Liitteet
Yhteyshenkilöt

Kaavasuunnittelija Sivi Ihalainen puh. 040 650 1221

Asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662

etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

www.lappeenranta.fi

 

 

Käyntiosoite: Villimiehenkatu 1
Postiosoite: PL 11
53101 Lappeenranta
Puhelinvaihde: 05 6161

Saat tarvittaessa neuvoja sivuston käytössä asiakaspalvelukeskus Winkistä, puh. 05 616 2220 tai sähköpostilla winkki@lappeenranta.fi .