Valitse taso

Kaksoisraide

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa kaksoisraiteen rakentaminen nykyisen raiteen eteläpuolelle. Lisäksi kaavasuunnittelussa huomioidaan mm. melun- ja tärinäntorjunta sekä luonnonympäristöön liittyvät tekijät. Lisäksi tutkitaan mahdollisia maa-aineisten sijoituspaikkoja. Asemakaavamuutos koskee Lappeenrannan keskustaajamassa olevaa rautatiealuetta sekä rautatien läheisyydessä olevia alueita. Suunnittelualue jakautuu alustavasti kuuteen osa-alueeseen Harapaisen, Tirilän, Hakalin, Mälkiän ja Laihian kaupunginosissa.  Osalla suunnittelualuetta ei tällä hetkellä ole asemakaavaa eli kyseessä on ensimmäinen asemakaava. 

Asemakaavaa laaditaan rinnakkain Lappeenranta-Muukko kaksoisraiteen ratasuunnitelman kanssa. Lappeenranta-Muukko kaksoisraiteen ratasuunnitelma on osa Luumäki-Joutseno rataosuuden välityskyvyn parantamisen ja nopeuden noston hanketta. Rataosuus kuuluu yleiseurooppalaiseen TEN-liikenneverkkoon. Rataosuuden suunnittelualue on 9,4 kilometriä ulottuen Lappeenrannan liikennepaikan pohjoispuolelta Muukon liikennepaikalle. Ratasuunnittelun tavoitteena on mm. parantaa rataosan välityskykyä sekä palvelutasoa ja toimintavarmuutta. Rataosuudelle rakennetaan kaksoisraide nykyisen raiteen eteläpuolelle sekä kuusi uuttaa siltaa, joista neljä rakennetaan nykyisten viereen. Ratasuunnitelmasta lisätietoa Väyläviraston verkkosivuilla: Lappeenranta-Muukko-ratasuunnitelma.


Asemakaavan kulku

Aloitusvaihe (menossa)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) laatiminen (MRL 63 §), alustavien luonnosvaihtoehtojen laadinta ja ympäristövaikutusten yleispiirteinen selvittäminen.

OAS nähtävillä 12.1.-3.2.2023. Mahdolliset kommentit ja lausunnot kaavojen osallistumis- ja arviointisuunnitelmista tulee toimittaa sähköpostitse tai kirjeitse viimeistään 3.2.2023 osoitteella: kirjaamo@lappeenranta.fi tai Lappeenrannan kaupunki, Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimiala, Kirjaamo, PL 11, 53101 Lappeenranta.

Asukastilaisuus yhdessä Väyläviraston Lappeenranta-Muukko kaksoisraiteen ratasuunnitelman kanssa  tiistaina 24.1.2023 klo 17.00 Lappeenrannan kaupungintalon kokoushuone Venlassa (Villimiehenkatu 1, 1. kerros).

Luonnosvaihe

Nähtävillä olo ja valmisteluvaiheen kuuleminen (MRA 30 §). Asemakaavaluonnoksen ja kaavan valmisteluaineiston asettaminen nähtäville. Osallisilla on mahdollisuus antaa kirjallinen mielipide kaavaluonnoksesta. 

Ehdotusvaihe

Kaupunkikehityslautakunnan ja kaupunginhallituksen käsittelyt. Kaupunginhallitus asettaa kaavaehdotuksen nähtäville 30 päiväksi (MRA 27 §). Nähtäville asettamisesta tiedotetaan lehtikuulutuksella. Osallisilla on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus kaavaehdotuksesta.

Hyväksymisvaihe

Kaupunginhallituksen käsittely (tarvittaessa) ja kaupunginvaltuuston käsittely (MRL 52 §). Tiedottaminen hyväksymispäätöksestä (MRL 67 §).

Asukastilaisuudet ja vuorovaikutus

Asukastilaisuudet

Aloitusvaiheen asukastilaisuus järjestetään tiistaina 24.1.2023 klo 17.00 Lappeenrannan kaupungintalon kokoushuoneessa Venla (Villimiehenkatu 1, 1. kerros). Tilaisuus on Väyläviraston kanssa, joka esittelee tilaisuudessa Lappeenranta - Muukko kaksoisraiteen ratasuunnitelmaa.  Tilaisuudessa kerrotaan ratasuunnitelmasta sekä asemakaavoituksen lähtökohdista ja tavoitteista.

Lisätietoa osallistumisesta

Sijainti

Suunnittelualue jakautuu alustavasti kuuteen osa-alueeseen Harapaisen, Tirilän, Hakalin, Mälkiän ja Laihian kaupunginosissa. Läntisin osa-alue, jolle laaditaan ensimmäinen asemakaava, sijoittuu Vanhan Viipurintien ja Hietalankadun väliselle rataosuudelle (osa-alue 1). Asemakaavamuutosten osa-alueet 2–6 sijoittuvat Hietalankadun alikulun ja Kiiskimäen alikulun väliselle alueelle. Myös Pontuksen asuinalueen rata-alueelle laaditaan ensimmäinen asemakaava (osa-alue 6). Kaavamuutosalueiden sijainnit ja likimääräiset rajaukset näkyvät oheisessa kartassa. Alueiden rajaukset tarkentuvat suunnittelun edetessä.

Yhteyshenkilöt

kaavasuunnittelija Tiia Sillgren puh. 040 663 2525

asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662

etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Liitteiden sisältö kuvattuna

Asemakaavaselostuksessa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot.

Havainnekuvalla selvennetään kaavakartan suunnitelmaa.

Kaavakartta on kaavapiirros, jossa esitetään alueen maankäyttö. Kartta pitää sisällään myös ohjeet symbolien lukemiseen.

Kaavamuutoshakemuksella tehdään aloite kaavan laatimisesta tai muutoksesta.

Kuulutus, jolla ilmoitetaan kaavojen vireille tulosta, nähtäville asettamisesta, voimaantulosta ja erilaisista tiedotus - ja yleisötilaisuuksista.

Osalliset pitää sisällään kaikki maanomistajat sekä ne ihmiset, joiden asumiseen, työntekoon, tai muihin oloihin suunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia voivat olla myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaan suunnittelu liittyy.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta selviää se, miten vuorovaikutus järjestetään, ja miten kaavan vaikutuksia on tarkoitus arvioida. Siinä kerrotaan myös hankkeen lähtökohdat, tavoitteet, aikataulu ja määritellään kaikki hankkeen osalliset.

www.lappeenranta.fi

 

 

Käyntiosoite: Villimiehenkatu 1
Postiosoite: PL 11
53101 Lappeenranta
Puhelinvaihde: 05 6161

Saat tarvittaessa neuvoja sivuston käytössä asiakaspalvelukeskus Winkistä, puh. 05 616 2220 tai sähköpostilla winkki@lappeenranta.fi .