Valitse taso

Lumikontien kenttä

Lappeenrannan kaupungin strategian (Lappeenranta 2028) tavoitteena on kaupunkirakenteen tiivistäminen. Tavoitteella tarkoitetaan uusien asuintonttien sijoittamista olemassa olevan kaupunkirakenteen sisään ja valmiin yhdyskuntatekniikan varrelle. Liikuntatoimi on luopunut suunnittelualueella sijaitsevan Lumikontien kentän käytöstä ja ilmoittanut, että alue voidaan varata muuhun käyttöön. Suunnittelun tavoitteena on muuttaa urheilukenttänä toiminut alue ja osa puistoalueesta asuinkäyttöön kaupungin strategian mukaisesti. Tavoitteena on myös sovittaa uusi rakentaminen mittakaavaltaan ja rakentamistavaltaan ympäröiviin pientaloalueisiin.

 

Asukastilaisuudet ja vuorovaikutus

Asukastilaisuudet

Mahdollisista asukastilaisuuksista tiedotetaan näillä sivuilla.

Lisätietoa osallistumisesta

Asemakaavan kulku

Aloitusvaihe

 

Luonnosvaihe (menossa)

 

Ehdotusvaihe

 

Hyväksymisvaihe

Sijainti

Asemakaavamuutos koskee osaa Hartikkalanpuiston puistoaluetta. Suunnittelualue sijaitsee noin viiden kilometrin päässä Lappeenrannan ydinkeskustasta itään. Alue rajautuu pohjoisessa Lumikontie, Vesikonpolun, Saukonpolun, Naalinpolun pientaloalueeseen ja Metsämiehenkatuun ja etelässä Kuusikonkadun pientaloalueeseen. Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 5 hehtaaria. Alueen sijainti ja rajaus näkyy viereisessä kartassa. Alueen rajaus voi muuttua suunnittelun edetessä. 

Liitteiden sisältö kuvattuna

Asemakaavaselostuksessa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot.

Havainnekuvalla selvennetään kaavakartan suunnitelmaa.

Kaavakartta on kaavapiirros, jossa esitetään alueen maankäyttö. Kartta pitää sisällään myös ohjeet symbolien lukemiseen.

Kaavamuutoshakemuksella tehdään aloite kaavan laatimisesta tai muutoksesta.

Kuulutus, jolla ilmoitetaan kaavojen vireille tulosta, nähtäville asettamisesta, voimaantulosta ja erilaisista tiedotus - ja yleisötilaisuuksista.

Osalliset pitää sisällään kaikki maanomistajat sekä ne ihmiset, joiden asumiseen, työntekoon, tai muihin oloihin suunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia voivat olla myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaan suunnittelu liittyy.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta selviää se, miten vuorovaikutus järjestetään, ja miten kaavan vaikutuksia on tarkoitus arvioida. Siinä kerrotaan myös hankkeen lähtökohdat, tavoitteet, aikataulu ja määritellään kaikki hankkeen osalliset.

Liitteet
Yhteyshenkilöt

www.lappeenranta.fi

 

 

Käyntiosoite: Villimiehenkatu 1
Postiosoite: PL 11
53101 Lappeenranta
Puhelinvaihde: 05 6161

Saat tarvittaessa neuvoja sivuston käytössä asiakaspalvelukeskus Winkistä, puh. 05 616 2220 tai sähköpostilla winkki@lappeenranta.fi .