Valitse taso

Voisalmen päiväkoti

Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on mahdollistaa kaupungin palveluverkosta pois jääneen päiväkotitontin uu-delleen käyttö.

Asukastilaisuudet ja vuorovaikutus

Asukastilaisuudet

Mahdollisista asukastilaisuuksista tiedotetaan näillä sivuilla.

Lisätietoa osallistumisesta

Asemakaavan kulku

Aloitusvaihe

 

Luonnosvaihe (menossa)

 

Ehdotusvaihe

 

Hyväksymisvaihe

Sijainti

Asemakaavamuutos koskee Voisalmen kaupunginosassa sijaitsevaa aluetta, joka on noin neljän kilometrin päässä Lappeenrannan keskustasta luoteeseen. Alueen tarkka sijainti on osoitteessa Niittyvillantie 2. Suunnittelualue rajautuu Niittyvillan-tiehen, Voisalmentiehen ja rakennuksiin, jotka ovat kaava-alueen eteläisellä sekä läntisellä puolella. Muutosalueella sijaitsee Voisalmen päiväkoti ja leikkikerho, ja tontti kuuluu Lappeenrannan kaupungille varhaiskasvatusta tarjoavalle toiminnalle. Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 0,67 hehtaaria. Alueen sijainti ja rajaus on esitetty oheisessa kartassa punaisella. Rajaus voi muuttua suunnittelun edetessä. 

Liitteiden sisältö kuvattuna

Asemakaavaselostuksessa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot.

Havainnekuvalla selvennetään kaavakartan suunnitelmaa.

Kaavakartta on kaavapiirros, jossa esitetään alueen maankäyttö. Kartta pitää sisällään myös ohjeet symbolien lukemiseen.

Kaavamuutoshakemuksella tehdään aloite kaavan laatimisesta tai muutoksesta.

Kuulutus, jolla ilmoitetaan kaavojen vireille tulosta, nähtäville asettamisesta, voimaantulosta ja erilaisista tiedotus - ja yleisötilaisuuksista.

Osalliset pitää sisällään kaikki maanomistajat sekä ne ihmiset, joiden asumiseen, työntekoon, tai muihin oloihin suunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia voivat olla myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaan suunnittelu liittyy.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta selviää se, miten vuorovaikutus järjestetään, ja miten kaavan vaikutuksia on tarkoitus arvioida. Siinä kerrotaan myös hankkeen lähtökohdat, tavoitteet, aikataulu ja määritellään kaikki hankkeen osalliset.

Liitteet
Yhteyshenkilöt

www.lappeenranta.fi

 

 

Käyntiosoite: Villimiehenkatu 1
Postiosoite: PL 11
53101 Lappeenranta
Puhelinvaihde: 05 6161

Saat tarvittaessa neuvoja sivuston käytössä asiakaspalvelukeskus Winkistä, puh. 05 616 2220 tai sähköpostilla winkki@lappeenranta.fi .