Valitse taso

Ihalainen, kaksoisraiteen asemakaavan muutos

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa Rasinsuo-Lappeenranta kaksoisraiteen ratasuunnitelman mukaisten rakenteiden ja huoltotien toteuttaminen Ihalaisen kaupunginosaan. Rautatiealuetta levennetään tarvittavin osin, jotta kaksoisraiteen rakenteet (uusi raide, huoltotiet jne.) voidaan toteuttaa nykyisen raiteen etelä- ja kaaakkoispuolelle. Lisäksi kaavasuunnittelussa huomioidaan mm. luonnonympäristöön liittyvät tekijät. Asemakaavamuutos koskee Ihalaisen kaupunginosassa olevaa rautatiealuetta sekä sen eteläpuolella olevaa suojaviheraluetta.

Asemakaavaa laaditaan rinnakkain Rasinsuo-Lappeenranta kaksoisraiteen ratasuunnitelman kanssa. Rasinsuo-Lappeenranta kaksoisraiteen ratasuunnitelma on osa Luumäki-Joutseno rataosuuden välityskyvyn parantamisen ja nopeuden noston hanketta. Rataosuus kuuluu yleiseurooppalaiseen TEN-liikenneverkkoon. Rataosuuden ratasuunnittelualue on noin 20 kilometriä ulottuen Luumäen Rasinsuolta Lappeenrannan Nordkalkin kaivosalueen kohdille. Ratasuunnittelun tavoitteena on mm. parantaa rataosan välityskykyä sekä palvelutasoa ja toimintavarmuutta. Ratasuunnittelun aloittamisesta on kuulutettu 2.5.2023. Ratasuunnitelmasta lisätietoa Väyläviraston verkkosivuilla: Rasinsuo-Lappeenranta-ratasuunnitelma.

 

Asemakaavan kulku

Aloitusvaihe

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) laatiminen (MRL 63 §), alustavien luonnosvaihtoehtojen laadinta ja ympäristövaikutusten yleispiirteinen selvittäminen.

Luonnosvaihe (menossa)

Maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukainen ennakkokuuleminen 23.5. -13.6.2024. Nähtävillä olevasta kaavasta voi jättää mielipiteen sähköpostitse kirjaamo@lappeenranta.fi tai kirjeitse osoitteella Lappeenrannan kaupunki, kaupunkikehitys, kirjaamo, PL 38, 53101 Lappeenranta. 

Ehdotusvaihe

Kaupunkikehityslautakunnan ja kaupunginhallituksen käsittelyt. Kaupunginhallitus asettaa kaavaehdotuksen nähtäville 30 päiväksi (MRA 27 §). Nähtäville asettamisesta tiedotetaan lehtikuulutuksella. Osallisilla on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus kaavaehdotuksesta.

Hyväksymisvaihe

Kaupunginhallituksen käsittely (tarvittaessa) ja kaupunginvaltuuston käsittely (MRL 52 §). Tiedottaminen hyväksymispäätöksestä (MRL 67 §).

Asukastilaisuudet ja vuorovaikutus

Osallistuminen

Asemakaavan nähtävillä olosta ilmoitetaan erikseen lehtikuulutuksilla Etelä-Saimaassa sekä näillä sivuilla.

Nähtävillä olevasta kaavasta voi jättää mielipiteen tai muistutuksen osoitteella Lappeenrannan kaupunki, kaupunkikehitys, kirjaamo, PL 38, 53101 Lappeenranta tai kirjaamo@lappeenranta.fi

Lisätietoa osallistumisesta

Suunnitellut osallistumistilaisuudet sekä perustiedot kaavahankkeesta esitetään osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa. Osallistua voi monella tavalla, esimerkiksi ottamalla yhteyttä kaavoittajaan, osallistumalla tiedotus- ja keskustelutilaisuuksiin tai esittämällä mielipide kaavasta sen ollessa nähtävillä. Osallistuminen yleis- ja asemakaavoituksessa -oppaasta löydät lisää tietoa muun muassa kaavoituksesta tiedottamisesta ja osallistumisen eri tavoista: Osallistuminen kaavoituksessa-opas.

Sijainti

Asemakaavan muutos koskee Ihalaisen kaupunginosassa olevaa rautatiealuetta sekä sen eteläpuolella olevia osia suojaviheralueesta. Alue rajautuu idässä Mustolan satamaraiteeseen ja Nordkalkin kaivos- ja teollisuusalueeseen, luoteessa Mäntylän entiseen sairaala-alueeseen ja Mikontien kiinteistöihin. Lounaassa alue rajautuu Vaalimaantiehen ja sen alikulkusiltaan. Etelässä alue rajautuu suojaviheralueeseen. Kaavamuutosalue on pinta-alaltaan 2,0 hehtaaria. Kaavamuutosalueen sijainti ja likimääräinen rajaus näkyy oheisessa kartassa.

Yhteyshenkilöt

kaavasuunnittelija Tiia Sillgren puh. 040 663 2525

Asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662

Kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä puh. 040 653 0745

etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Liitteiden sisältö kuvattuna

Asemakaavaselostuksessa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot.

Havainnekuvalla selvennetään kaavakartan suunnitelmaa.

Kaavakartta on kaavapiirros, jossa esitetään alueen maankäyttö. Kartta pitää sisällään myös ohjeet symbolien lukemiseen.

Kaavamuutoshakemuksella tehdään aloite kaavan laatimisesta tai muutoksesta.

Kuulutus, jolla ilmoitetaan kaavojen vireille tulosta, nähtäville asettamisesta, voimaantulosta ja erilaisista tiedotus - ja yleisötilaisuuksista.

Osalliset pitää sisällään kaikki maanomistajat sekä ne ihmiset, joiden asumiseen, työntekoon, tai muihin oloihin suunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia voivat olla myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaan suunnittelu liittyy.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta selviää se, miten vuorovaikutus järjestetään, ja miten kaavan vaikutuksia on tarkoitus arvioida. Siinä kerrotaan myös hankkeen lähtökohdat, tavoitteet, aikataulu ja määritellään kaikki hankkeen osalliset.

www.lappeenranta.fi

 

 

Käyntiosoite: Villimiehenkatu 1
Postiosoite: PL 11
53101 Lappeenranta
Puhelinvaihde: 05 6161

Saat tarvittaessa neuvoja sivuston käytössä asiakaspalvelukeskus Winkistä, puh. 05 616 2220 tai sähköpostilla winkki@lappeenranta.fi .