Valitse taso

Konnunsuon aurinkovoimalan asemakaava

Asemakaavan tavoitteena on entisen turvetuotantoalueen uudiskäytön mahdollistaminen ja uusiutuvan energian tuotannon edistäminen mahdollistamalla aurinkovoimalan sijoittuminen alueelle sekä luonnon monimuotoisuuden tukeminen. Asemakaava on aurinkovoimalaa varten myönnettävien rakennuslupien perusteena. Suunnittelussa huomioidaan maankäytön muutosten vaikutukset alueen luontoon ja valtakunnallisesti arvokkaaseen kulttuurimaisemaan.

Konnunsuon aurinkovoimalan asemakaavan tavoitteena on osaltaan tukea Lappeenrannan kaupungin ilmastotavoitteiden saavuttamista. Lappeenrannan kaupungin strategian yhtenä päätavoitteena on eteneminen kohti hiilineutraaliutta. Hiilidioksidipäästöjen vähennystarpeeksi nykytilanteeseen verrattuna on asetettu 65 000 tn (-12 prosenttiyksikköä) vuoteen 2037 mennessä. (Lappeenranta Strategia 2037.)

Suunnittelualueelle laaditaan asemakaavan rinnalla myös Kukkuroinmäen ja Konnunsuon osayleiskaava

Asemakaavan kulku

Aloitusvaihe  

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) pidetään maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 62 ja 63 §:n mukaisesti nähtävillä 27.5.2024 alkaen kaavan laadinnan ajan.

Luonnosvaihe (menossa)

Maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaan asemakaavaluonnos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavan valmisteluaineistot ovat nähtävinä ennakkokuulemista varten 17.6.– 9.8.2024 välisenä aikana Lappeenrannan kaupungin asiakaspalvelukeskus Winkissä (Villimiehenkatu 1, 1.kerros) sekä kaupungin internet-sivulla www.lappeenranta.fi > Asuminen ja rakentaminen> Kaavoitus > Nähtävillä olevat kaavat.

Mahdolliset mielipiteet tulee jättää viimeistään 9.8.2024 osoitteella Lappeenrannan kaupunki, Kaupunkikehitys, Kirjaamo, PL 11, 53101 Lappeenranta tai kirjaamo@lappeenranta.fi.

Ehdotusvaihe

Ehdotusvaiheessa kaavaluonnosta tarkistetaan saadun palautteen perusteella ja laaditaan kaavaehdotus. Kaavaehdotus pidetään nähtävillä 30 vuorokauden ajan ja siitä on mahdollisuus jättää kirjallinen muistutus.

Hyväksymisvaihe

Asemakaavamuutoksen hyväksyy lopulta kaupunginvaltuusto.

Asukastilaisuudet ja vuorovaikutus

Osallistuminen

Asemakaavaluonnoksesta järjestettiin asukastilaisuus 18.6.2024 klo 17 Teams-etäkokouksena.

Tilaisuus on katsottavissa Lappeenrannan kaupungin Youtube -tilillä.

Asemakaavan esittelyyn pääset tämän linkin kautta. Kaupunkisuunnittelun jälkeen hanketoimija esittelee samalla videolla tarkemmin aurinkovoimalan suunnitelmia ja pääset tutustumaan niihin suoraan tätä linkkiä klikkaamalla.

Sijainti

Konnunsuon aurinkovoimalan asemakaavan alue sijaitsee Lappeenrannassa, noin kahdeksan kilometriä etelään Joutsenon keskustaajamasta ja 13 kilometriä Lappeenrannan keskustasta kaakkoon. Noin 454 hehtaarin kokoinen suunnittelualue kattaa Kotasaarentien länsipuolen entisen turvetuotantoalueen, joilla turpeen nostaminen on lopetettu. Suunnittelualueen rajaus voi muuttua työn edetessä.

Liitteiden sisältö kuvattuna

Asemakaavaselostuksessa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot.

Havainnekuvalla selvennetään kaavakartan suunnitelmaa.

Kaavakartta on kaavapiirros, jossa esitetään alueen maankäyttö. Kartta pitää sisällään myös ohjeet symbolien lukemiseen.

Kaavamuutoshakemuksella tehdään aloite kaavan laatimisesta tai muutoksesta.

Kuulutus, jolla ilmoitetaan kaavojen vireille tulosta, nähtäville asettamisesta, voimaantulosta ja erilaisista tiedotus - ja yleisötilaisuuksista.

Osalliset pitää sisällään kaikki maanomistajat sekä ne ihmiset, joiden asumiseen, työntekoon, tai muihin oloihin suunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia voivat olla myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaan suunnittelu liittyy.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta selviää se, miten vuorovaikutus järjestetään, ja miten kaavan vaikutuksia on tarkoitus arvioida. Siinä kerrotaan myös hankkeen lähtökohdat, tavoitteet, aikataulu ja määritellään kaikki hankkeen osalliset.

Yhteyshenkilöt

Yleiskaavasuunnittelija Jenna Laakso puh. 040 611 7209 

Asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662

Kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä puh. 040 653 0745

Sähköpostit ovat muotoa: etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

www.lappeenranta.fi

 

 

Käyntiosoite: Villimiehenkatu 1
Postiosoite: PL 11
53101 Lappeenranta
Puhelinvaihde: 05 6161

Saat tarvittaessa neuvoja sivuston käytössä asiakaspalvelukeskus Winkistä, puh. 05 616 2220 tai sähköpostilla winkki@lappeenranta.fi .