Valitse taso

Mattilan – Mäntylän alueen asemakaavamuutos

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on alueen asemakaavan päivittäminen, lisärakennusmahdollisuuksien tutkiminen ja alueen rakentamistavan ohjaaminen vanhan miljöön luonne säilyttäen. Keskeinen suunnittelukysymys on uusien omakotitalotonttien sijoittaminen alueelle.

Vuonna 2022 Mattilan pohjoisosaan valmistui Pilotinkadun kaavamuutos. Kyseinen alue ei sisälly Mattila-Mäntylän kaavamuutosalueen rajoihin.

Syksyllä 2022 Mattila-Mäntylästä irrotettiin Mäntylän entisen koulun alueen asemakaavamuutos omaksi kaavakseen.

Asemakaavan kulku

Aloitusvaihe (menossa)

Alustavaa kaavaluonnosta laaditaan parhaillaan. Kesällä 2022 oli auki lähtötietokysely. Kyselyn kooste löytyy näiltä nettisivuilta sivupalkista. 

Luonnosvaihe

Kun kaavaluonnos valmistuu, se laitetaan nähtäville näille nettisivuille ja Kaupungintalon asiakaspalvelu Winkkiin. Nähtävilläolosta tiedotetaan alueen asukkaita kirjeellä. Nähtävilläoloaikana kaavasta voi jättää kirjallisen mielipiteen. 

Ehdotusvaihe

Ehdotusvaiheessa kaavaluonnosta tarkistetaan saadun palautteen perusteella ja laaditaan kaavaehdotus. Kaavaehdotus pidetään nähtävillä 30 vuorokauden ajan ja siitä on mahdollisuus jättää kirjallinen muistutus.

Hyväksymisvaihe

Asemakaavamuutoksen hyväksyy lopulta kaupunginvaltuusto.

Asukastilaisuudet ja vuorovaikutus

Asukastilaisuudet ja kyselyt

Mattilan ja Mäntylän alueen alustavan asemakaavaluonnoksen asukastilaisuus oli  17.10.2019 Mäntylän päiväkodilla. Tilaisuudessa oli mahdollisuus keskustella alustavasta luonnoksesta kaupungin suunnittelijoiden kanssa. 

Kesällä 2022 asemakaavamuutosalueesta oli auki lähtötietokysely, johon asukkaat ja muut alueen käyttäjät saivat jakaa tietoaan alueesta. Kyselyn vastausten yhteenveto löytyy näiltä nettisivuilta sivupalkista.

Osallistuminen

Asemakaavan nähtävillä olosta ilmoitetaan erikseen Lappeenrannan kaupungintalolla kaupunkisuunnittelussa (Villimiehenkatu 1, 3.krs) sekä näillä sivuilla. 

Nähtävillä olevista kaavoista voi jättää mielipiteen tai muistutuksen osoitteella Lappeenrannan kaupunki, elinvoima ja kaupunkikehitys, kirjaamo, PL 11, 53101 Lappeenranta tai  kirjaamo@lappeenranta.fi

Lisätietoa osallistumisesta


Sijainti

Asemakaavamuutos koskee Mattilan kaupunginosan rakennettua aluetta sekä Mäntylän kaupunginosan Vaalimaantien länsipuolisia alueita. Pilotinkadun asemakaavamuutoksen alue ei kuulu Mattila-Mäntylä asemakaavamuutoksen aluerajoihin. Asemakaavamuutosalue sijaitsee noin 3 kilometrin päässä Lappeenrannan keskustasta lounaaseen. Alue rajautuu pohjoisessa valtatie 6:en, idässä Vaalimaantiehen (seututie 387) ja etelässä ja kaakossa junarataan. Lännessä selvitysalue rajautuu rakentamattomiin metsäalueisiin. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 1,3 km2. Suunnittelualueen sijainti ja rajaus näkyvät oheisella kartalla. Aluerajaus voi muuttua suunnittelun edetessä.

 

Liitteiden sisältö kuvattuna

Asemakaavaselostuksessa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot.

Havainnekuvalla selvennetään kaavakartan suunnitelmaa.

Kaavakartta on kaavapiirros, jossa esitetään alueen maankäyttö. Kartta pitää sisällään myös ohjeet symbolien lukemiseen.

Kaavamuutoshakemuksella tehdään aloite kaavan laatimisesta tai muutoksesta.

Kuulutus, jolla ilmoitetaan kaavojen vireille tulosta, nähtäville asettamisesta, voimaantulosta ja erilaisista tiedotus - ja yleisötilaisuuksista.

Osalliset pitää sisällään kaikki maanomistajat sekä ne ihmiset, joiden asumiseen, työntekoon, tai muihin oloihin suunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia voivat olla myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaan suunnittelu liittyy.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta selviää se, miten vuorovaikutus järjestetään, ja miten kaavan vaikutuksia on tarkoitus arvioida. Siinä kerrotaan myös hankkeen lähtökohdat, tavoitteet, aikataulu ja määritellään kaikki hankkeen osalliset.

Yhteyshenkilöt

Kaavasuunnittelija Sivi Ihalainen puh. 040 650 1221

Asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662

Sähköposti on muotoa: etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

www.lappeenranta.fi

 

 

Käyntiosoite: Villimiehenkatu 1
Postiosoite: PL 11
53101 Lappeenranta
Puhelinvaihde: 05 6161

Saat tarvittaessa neuvoja sivuston käytössä asiakaspalvelukeskus Winkistä, puh. 05 616 2220 tai sähköpostilla winkki@lappeenranta.fi .