Valitse taso

Paraistentien asemakaavan muutos

Suunnittelun tavoitteena on päivittää asuinalueen asemakaavaa kokonaisuutena siten, että se huomioi alueen sijainnin kaivos- ja teollisuusalueen tuntumassa sekä rata- ja tieliikennemeluun liittyvät kysymykset. Kaavatyössä huomioidaan erityisesti rakennettuun kulttuuriympäristöön sekä luonnonympäristöön liittyvät arvot.

Asemakaavamuutos on käynnistynyt Nordkalk Oy Ab:n aloitteesta. Aloitteen mukaan Paraistentien ja radan välissä sijaitsevilta rakennuksilta pyritään poistamaan suojelumerkinnät.


 

Asukastilaisuudet ja vuorovaikutus

Asukastilaisuudet

Asemakaavan valmistelua varten alueen asukkailta kysytään lähtötietoja Maptionnaire-karttakyselyn avulla, joka on auki 16.11 - 14.12.2020 välisen ajan. Pääset kyselyyn tästä linkistä.

Asukkailla on mahdollista kertoa lähtötietoja suunnittelijalle myös sähköpostitse tai puhelimitse. Tarvittaessa järjestetään asukastilaisuus verkkoyhteydellä tai yksittäisiä etätapaamisia asukkaiden kanssa. Asukkaita informoidaan lähtötietojen keruusta henkilökohtaisilla kirjeillä.

 

Lisätietoa osallistumisesta

Asemakaavan kulku

Aloitusvaihe

Aloitusvaiheessa laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma, selvityksiä sekä kerätään lähtötietoja, tavoitteita ja kehittämisideoita alueen asukkailta. Lähtötietojen keräämisen ja selvitysten valmistumisen  jälkeen laaditaan alustavia kaavaluonnoksia alueelle.

 

Luonnosvaihe (menossa)

 

Ehdotusvaihe

 

Hyväksymisvaihe

Sijainti

Asemakaava koskee Ihalaisen kaupunginosassa sijaitsevaa asuinaluetta kaivosalueen vieressä. Kaavamuutosalue rajautuu pohjoisessa, idässä kaivosalueeseen, etelässä Mikontiehen ja Mäntylän sairaalan tonttiin, lännessä alue rajautuu Vaalimaantiehen. Alueen sijainti ja alustava rajaus näkyvät oheisessa kartassa. Alueen rajaus voi muuttua suunnittelun edetessä.

Liitteiden sisältö kuvattuna

Asemakaavaselostuksessa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot.

Havainnekuvalla selvennetään kaavakartan suunnitelmaa.

Kaavakartta on kaavapiirros, jossa esitetään alueen maankäyttö. Kartta pitää sisällään myös ohjeet symbolien lukemiseen.

Kaavamuutoshakemuksella tehdään aloite kaavan laatimisesta tai muutoksesta.

Kuulutus, jolla ilmoitetaan kaavojen vireille tulosta, nähtäville asettamisesta, voimaantulosta ja erilaisista tiedotus - ja yleisötilaisuuksista.

Osalliset pitää sisällään kaikki maanomistajat sekä ne ihmiset, joiden asumiseen, työntekoon, tai muihin oloihin suunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia voivat olla myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaan suunnittelu liittyy.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta selviää se, miten vuorovaikutus järjestetään, ja miten kaavan vaikutuksia on tarkoitus arvioida. Siinä kerrotaan myös hankkeen lähtökohdat, tavoitteet, aikataulu ja määritellään kaikki hankkeen osalliset.

Yhteyshenkilöt

Kaavasuunnittelija Niina Seppäläinen puh. 040 668 4499

Asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662

Kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä puh. 040 653 0745

etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

www.lappeenranta.fi

 

 

Käyntiosoite: Villimiehenkatu 1
Postiosoite: PL 11
53101 Lappeenranta
Puhelinvaihde: 05 6161

Saat tarvittaessa neuvoja sivuston käytössä asiakaspalvelukeskus Winkistä, puh. 05 616 2220 tai sähköpostilla winkki@lappeenranta.fi .