Valitse taso

St1 metanolilaitos

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa synteettistä polttoainetta valmistavan tuotantolaitoksen rakentaminen Nordkalkin teollisuus- ja kaivosalueelle. Alueen asemakaavamerkinnät ja -määräykset päivitetään vastaamaan tulevia tarpeita. Synteettinen metanoli valmistetaan Finnsementin prosessin savukaasuista talteen otettavasta hiilidioksidista ja vedystä. Kaavatyössä kiinnitetään huomiota mm. vesien suojeluun ja muihin ympäristövaikutuksiin sekä liikennejärjestelyihin.

Asemakaavaa tehdään rinnan metanolin tuotantolaitoksen ympäristönvaikutusten arviointiohjelman ja -selostuksen (YVA) kanssa. YVA-menettely sisältää neljä toteutusvaihtoehtoa, jotka poikkeavat toisistaan tuotettavan polttoaineen ja tuotantokapasiteetin osalta. Lisäksi arvioidaan ns. nollavaihtoehto eli hankkeen toteuttamatta jättäminen. Asemakaavan aluerajaus mahdollistaa molemmat toteutusvaihtoehdot. YVA-menettelyssä arvioidaan myös uuden, noin 10 kilometrin pituisen 110 kV:n voimajohdon rakentamista laitokselle. Voimajohtoa varten muutetaan tarvittavin osin myös asemakaavaa.

OAS kuulemisen aikana kaavamuutosaluetta on laajennettu noin 10 hehtaarilla Nordkalk Oy Ab:n aloitteesta. Laajennuksen tavoitteena on yhteensovittaa kaivoksen ja uuden tuotantolaitoksen maankäyttötarpeet ja kulkuyhteydet.

YVA-ohjelma on tutustuttavissa osoitteessa:  www.ymparisto.fi/st1metanolilaitoslappeenrantaYVA

Ympäristöministeriö on myöntänyt Lappeenrannan kaupungille valtionavustusta vihreän siirtymän investointihankkeen edistämiseen. Kaavoitushankkeelle on myönnetty Euroopan unionin NextGenerationEU -rahoitusta Suomen kestävän kasvun ohjelmasta.

logot.jpg

Asemakaavan kulku

Aloitusvaihe (menossa)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) laatiminen (MRL 63 §), alustavien luonnosvaihtoehtojen laadinta ja ympäristövaikutusten yleispiirteinen selvittäminen.

OAS nähtävillä 2.11.-2.12.2022. Mahdolliset kommentit ja lausunnot kaavojen osallistumis- ja arviointisuunnitelmista tulee toimittaa sähköpostitse tai kirjeitse viimeistään 2.12.2022 osoitteella: kirjaamo@lappeenranta.fi tai Lappeenrannan kaupunki, Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimiala, Kirjaamo, PL 11, 53101 Lappeenranta.

Asukastilaisuus keskiviikkona 30.11.2022 klo 17.00 Lappeenrannan kaupungintalon valtuustosalissa (Villimiehenkatu 1).

Luonnosvaihe

Nähtävillä olo ja valmisteluvaiheen kuuleminen (MRA 30 §). Asemakaavaluonnoksen ja kaavan valmisteluaineiston asettaminen nähtäville. Osallisilla on mahdollisuus antaa kirjallinen mielipide kaavaluonnoksesta.  

Ehdotusvaihe

Kaupunkikehityslautakunnan ja kaupunginhallituksen käsittelyt. Kaupunginhallitus asettaa kaavaehdotuksen nähtäville 30 päiväksi (MRA 27 §). Nähtäville asettamisesta tiedotetaan lehtikuulutuksella. Osallisilla on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus kaavaehdotuksesta.

Hyväksymisvaihe

Kaupunginhallituksen käsittely (tarvittaessa) ja kaupunginvaltuuston käsittely (MRL 52 §). Tiedottaminen hyväksymispäätöksestä (MRL 67 §).

Asukastilaisuudet ja vuorovaikutus

Asukastilaisuudet

Aloitusvaiheen asukastilaisuus järjestetään keskiviikkona 30.11.2022 klo 17.00 Lappeenrannan kaupungin valtuustosalissa (Villimiehenkatu 1). Tilaisuus on yhteinen metanolilaitoksen ympäristövaikutusten arviointiohjelman kanssa. Tilaisuudessa kerrotaan metanolilaitoshankkeesta, YVA-menettelystä sekä asemakaavoituksen lähtökohdista ja tavoitteista.

Lisätietoa osallistumisesta

Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Ihalaisen kaupunginosassa olevalla Nordkalkin kalkkikaivos- ja tehdasalueella. Alue sijaitsee noin 2 km Lappeenrannan keskustasta etelään. Laitokselle suunniteltu paikka sijoittuu Finnsementin tontille Finnsementin tuotantolaitosten eteläpuolelle. Lännessä kaavamuutosalue rajautuu rautatiehen ja idässä kaasulinjaan . Suunnittelualueen pinta-ala on noin 20 hehtaaria. Alueen sijainti ja likimääräinen rajaus näkyvät oheisessa kartassa. Alueen rajaus tarkentuu suunnittelun edetessä.

Yhteyshenkilöt

kaavasuunnittelija Tiia Sillgren puh. 040 663 2525

Asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662

Kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä puh. 040 653 0745

etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Liitteiden sisältö kuvattuna

Asemakaavaselostuksessa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot.

Havainnekuvalla selvennetään kaavakartan suunnitelmaa.

Kaavakartta on kaavapiirros, jossa esitetään alueen maankäyttö. Kartta pitää sisällään myös ohjeet symbolien lukemiseen.

Kaavamuutoshakemuksella tehdään aloite kaavan laatimisesta tai muutoksesta.

Kuulutus, jolla ilmoitetaan kaavojen vireille tulosta, nähtäville asettamisesta, voimaantulosta ja erilaisista tiedotus - ja yleisötilaisuuksista.

Osalliset pitää sisällään kaikki maanomistajat sekä ne ihmiset, joiden asumiseen, työntekoon, tai muihin oloihin suunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia voivat olla myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaan suunnittelu liittyy.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta selviää se, miten vuorovaikutus järjestetään, ja miten kaavan vaikutuksia on tarkoitus arvioida. Siinä kerrotaan myös hankkeen lähtökohdat, tavoitteet, aikataulu ja määritellään kaikki hankkeen osalliset.

www.lappeenranta.fi

 

 

Käyntiosoite: Villimiehenkatu 1
Postiosoite: PL 11
53101 Lappeenranta
Puhelinvaihde: 05 6161

Saat tarvittaessa neuvoja sivuston käytössä asiakaspalvelukeskus Winkistä, puh. 05 616 2220 tai sähköpostilla winkki@lappeenranta.fi .