Etusivu KaavoitusAsemakaavoitusViimeisimmät vahvistuneet asemakaavat ja asemakaavamuutoksetHonkalahden sahan asuntoalueen asemakaavan muutos ja tonttijako
Valitse taso

Honkalahden sahan asuntoalueen asemakaavan muutos ja tonttijako

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on kehittää alueen maankäyttöä kokonaisuutena vastaamaan nykyisiä tarpeita. Asemakaavalla ratkaistaan rakennusten suojelukysymykset ja tutkitaan alueen täydennysrakentamismahdollisuudet.

Asemakaavan kulku

Aloitusvaihe

Asemakaavan muutoksen laatiminen on käynnistynyt Stora Enso Oyj:n aloitteesta, joka omistaa suurimman osan alueen kiinteistöistä.

Luonnosvaihe

Asemakaavaluonnoksen nähtävilläolosta ilmoitetaan erikseen Lappeenrannan kaupungintalolla kaupunkisuunnittelussa (Villimiehenkatu 1, 3.krs) sekä näillä sivuilla. Kaavaluonnos on nähtävillä myös Joutsenon kirjastossa (Keskuskatu 2).

Mahdolliset mielipiteet tuli jättää 20.8.-10.9. välisenä aikana osoitteella Lappeenrannan kaupunki, elinvoima ja kaupunkikehitys, kirjaamo, PL 11, 53101 Lappeenranta tai kirjaamo@lappeenranta.fi

Kaavaluonnokseen liittyvä asukastilaisuus järjestettiin Joutsenotalolla valtuustosalissa, Kesolantie 1, torstaina 23.8. klo 17.00 - 18.30.

Ehdotusvaihe

Kaupunkikehityslautakunta 31.10.2018 

Kaupunginhallitus 5.11.2018

Asemakaavaehdotus, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavan valmisteluaineisto ovat nähtävänä 15.11. – 17.12.2018 välisenä aikana Lappeenrannan kaupungintalolla kaupunkisuunnittelussa (Villimiehenkatu 1, 3.krs) sekä näillä sivuilla.

Mahdolliset muistutukset tulee toimittaa kirjallisesti viimeistään 17.12.2018 Lappeenrannan kaupungin kirjaamoon sähköpostitse osoitteella kirjaamo@lappeenranta.fi tai postitse osoitteella PL11, 53101 Lappeenranta tai asiakaspalvelukeskus Winkkiin (kaupungintalo, Villimiehenkatu 1)

Hyväksymisvaihe

Kaupunginvaltuusto 28.1.2019
Lainvoimaisuudesta kuulutettu 19.3.2019

Asukastilaisuudet ja vuorovaikutus

Asukastilaisuudet

Asukastilaisuus järjestettiin Joutsenotalolla valtuustosalissa, Kesolantie 1, torstaina 23.5. klo 17.00 - 18.30.

 

Lisätietoa osallistumisesta

Sijainti

Asemakaavamuutos koskee Honkalahden sahan asuntoaluetta, jota kutsutaan myös Hackmanin vanhaksi asuinalueeksi. Suunnittelualue rajautuu lännessä ja pohjoisessa Honkalahden sahan teollisuusalueeseen, etelässä Haukilahdentiehen ja idässä Saimaantiehen. Alueen koko on noin 4,41 hehtaaria. 

Liitteiden sisältö kuvattuna

Asemakaavaselostuksessa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot.

Havainnekuvalla selvennetään kaavakartan suunnitelmaa.

Kaavakartta on kaavapiirros, jossa esitetään alueen maankäyttö. Kartta pitää sisällään myös ohjeet symbolien lukemiseen.

Kaavamuutoshakemuksella tehdään aloite kaavan laatimisesta tai muutoksesta.

Kuulutus, jolla ilmoitetaan kaavojen vireille tulosta, nähtäville asettamisesta, voimaantulosta ja erilaisista tiedotus - ja yleisötilaisuuksista.

Osalliset pitää sisällään kaikki maanomistajat sekä ne ihmiset, joiden asumiseen, työntekoon, tai muihin oloihin suunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia voivat olla myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaan suunnittelu liittyy.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta selviää se, miten vuorovaikutus järjestetään, ja miten kaavan vaikutuksia on tarkoitus arvioida. Siinä kerrotaan myös hankkeen lähtökohdat, tavoitteet, aikataulu ja määritellään kaikki hankkeen osalliset.

Tilastotiedot pitää sisällään erilaista kaavaan liittyvää tilastotietoa.

Yhteyshenkilöt

Kaavasuunnittelija

Tiia Sillgren puh. 040 663 2525

Asemakaava-arkkitehti

Matti Veijovuori 0406605662

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

www.lappeenranta.fi

 

 

Käyntiosoite: Villimiehenkatu 1
Postiosoite: PL 11
53101 Lappeenranta
Puhelinvaihde: 05 6161

Saat tarvittaessa neuvoja sivuston käytössä asiakaspalvelukeskus Winkistä, puh. 05 616 2220 tai sähköpostilla winkki@lappeenranta.fi .