Valitse taso

City asemakaavan muutos

Asemakaavamuutoksen ensisijaisena tavoitteena on päivittää tontin kaavamääräyksiä pysäköintinormin osalta. Kaupunkikehityslautakunta on hyväksynyt 5.5.2021 Lappeenrannan pysäköintiselvityksen ja pysäköintinormisuosituksen sovellettavaksi ydinkeskustan alueella. Tontin pysäköintipaikkamääräys on tarkoitus muuttaa kyseisen päätöksen mukaiseksi. Samassa yhteydessä päivitetään tarvittavin osin myös muita asemakaavamääräyksiä.

Asukastilaisuudet ja vuorovaikutus

Asukastilaisuudet

Mahdollisista asukastilaisuuksista tiedotetaan näillä sivuilla.

Lisätietoa osallistumisesta

Asemakaavan kulku

Aloitusvaihe

 

Luonnosvaihe (menossa)

Maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaan asemakaavaluonnos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavan valmisteluaineisto ovat nähtävinä ennakkokuulemista varten 9.4. - 29.4.2024.

Mahdolliset mielipiteet tulee jättää viimeistään 29.4.2024 osoitteella Lappeenrannan kaupunki, Kaupunkikehitys, Kirjaamo, PL 11, 53101 Lappeenranta tai kirjaamo@lappeenranta.fi.

 

Ehdotusvaihe

 

Hyväksymisvaihe

Sijainti

Asemakaavamuutosalue käsittää ns. Citykorttelin lounaiskulmassa sijaitsevan tontin 36. Alue sijaitsee Lappeenrannan ydinkeskustassa, Valtakadun pohjoispuolella osoitteessa Valtakatu 34. Suunnittelu-alue rajautuu pohjoisessa Citykäytävään, lännessä Oleksin kävelykatuun sekä etelässä ja idässä Marian aukioon. Suunnittelualueen pinta-ala on n. 1500 m2. Suunnittelualueen sijainti ja rajaus on esitetty alla olevalla kartalla. Rajaus voi muuttua suunnittelun edetessä.

Liitteiden sisältö kuvattuna

Asemakaavaselostuksessa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot.

Havainnekuvalla selvennetään kaavakartan suunnitelmaa.

Kaavakartta on kaavapiirros, jossa esitetään alueen maankäyttö. Kartta pitää sisällään myös ohjeet symbolien lukemiseen.

Kaavamuutoshakemuksella tehdään aloite kaavan laatimisesta tai muutoksesta.

Kuulutus, jolla ilmoitetaan kaavojen vireille tulosta, nähtäville asettamisesta, voimaantulosta ja erilaisista tiedotus - ja yleisötilaisuuksista.

Osalliset pitää sisällään kaikki maanomistajat sekä ne ihmiset, joiden asumiseen, työntekoon, tai muihin oloihin suunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia voivat olla myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaan suunnittelu liittyy.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta selviää se, miten vuorovaikutus järjestetään, ja miten kaavan vaikutuksia on tarkoitus arvioida. Siinä kerrotaan myös hankkeen lähtökohdat, tavoitteet, aikataulu ja määritellään kaikki hankkeen osalliset.

Yhteyshenkilöt

Kaavavalmistelija Kaisa Koponen puh. 040 681 9494

Asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662

Kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä puh. 040 653 0745

www.lappeenranta.fi

 

 

Käyntiosoite: Villimiehenkatu 1
Postiosoite: PL 11
53101 Lappeenranta
Puhelinvaihde: 05 6161

Saat tarvittaessa neuvoja sivuston käytössä asiakaspalvelukeskus Winkistä, puh. 05 616 2220 tai sähköpostilla winkki@lappeenranta.fi .