Valitse taso

Lantmännen Unibake ja Annukka

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa Lantmännen Unibaken tontin ja tuotantorakennuksen kokonaisvaltainen kehittäminen ja lisärakentaminen sekä päivittää asemakaava vastaamaan alueen nykyisiä tarpeita. Samalla parannetaan alueen liikennejärjestelyjä.

Asemakaavan kulku

Aloitusvaihe

Aloitteen asemakaavan muuttamiseksi on tehnyt Lantmännen Unibake.

Luonnosvaihe

Asemakaavaluonnos pidettiin nähtävillä  3.9.2020 – 28.9.2020 välisenä aikana Lappeenrannan kaupungintalolla asiakaspalvelu Winkissä (Villimiehenkatu 1, 1.kerros) sekä näillä internetsivuilla.  Lisäksi kaavasta pidettiin kaavakävely 16.9.2020. klo 17.00.  

Ehdotusvaihe 

Kaavaa on tarkistettu luonnosvaiheesta saatujen lausuntojen perusteella ja laadittu kaavaehdotus. Kaupunkikehityslautakunnan käsittely 25.11.2020. Kaupunginhallituksen käsittelyt 30.11.2020

MRA 27 §:n mukaisesti nähtävänä 10.12.2020 - 11.1.2021. Nähtävilläoloaikana ei saapunut muistutuksia. Elyn lausunto oli myönteinen.

Hyväksymisvaihe

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavamuutoksen 25.1.2021. Valituksia ei saapunut määräaikaan mennessä.

Lainvoimaisuus kuulutettu 15.3.2021.

Asukastilaisuudet ja vuorovaikutus

Asukastilaisuudet

Kaavasta pidettiin kaavakävely keskiviikkona 16.9.2020. klo 17.00. Lähtö oli Annukan edustalta (Annukantie 4). Kaavakävelyyn osallistui viisi asukasta.

Lisätietoa osallistumisesta

Sijainti

Asemakaavamuutos koskee Joutsenon keskustaajamassa sijaitsevaa Lantmännen Unibake Oy Ab:n tehdasrakennusta ja sen yhteydessä olevaa Vaasan leipomomyymälää sekä liikerakennus Annukkaa. Suunnittelualue rajautuu kaakossa Keskuskatuun, lounaassa Teollisuustiehen, luoteessa valtatie 6:een ja koillisessa Annukantiehen. Pinta-alaltaan kaava-alue on 3,6 hehtaaria. Alueen sijainti ja alustava rajaus näkyvät oheisessa kartassa. Rajaus voi muuttua suunnittelun edetessä.

Ehdotusvaiheen kaava-aineisto

Liitteiden sisältö kuvattuna

Asemakaavaselostuksessa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot.

Havainnekuvalla selvennetään kaavakartan suunnitelmaa.

Kaavakartta on kaavapiirros, jossa esitetään alueen maankäyttö. Kartta pitää sisällään myös ohjeet symbolien lukemiseen.

Kaavamuutoshakemuksella tehdään aloite kaavan laatimisesta tai muutoksesta.

Kuulutus, jolla ilmoitetaan kaavojen vireille tulosta, nähtäville asettamisesta, voimaantulosta ja erilaisista tiedotus - ja yleisötilaisuuksista.

Osalliset pitää sisällään kaikki maanomistajat sekä ne ihmiset, joiden asumiseen, työntekoon, tai muihin oloihin suunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia voivat olla myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaan suunnittelu liittyy.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta selviää se, miten vuorovaikutus järjestetään, ja miten kaavan vaikutuksia on tarkoitus arvioida. Siinä kerrotaan myös hankkeen lähtökohdat, tavoitteet, aikataulu ja määritellään kaikki hankkeen osalliset.

Yhteyshenkilöt

Kaavasuunnittelija Sivi Ihalainen puh. 040 650 1221

Asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662

etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

www.lappeenranta.fi

 

 

Käyntiosoite: Villimiehenkatu 1
Postiosoite: PL 11
53101 Lappeenranta
Puhelinvaihde: 05 6161

Saat tarvittaessa neuvoja sivuston käytössä asiakaspalvelukeskus Winkistä, puh. 05 616 2220 tai sähköpostilla winkki@lappeenranta.fi .