Valitse taso

Lappeen päiväkotikoulun asemakaavamuutos ja tonttijako sekä tonttijaonmuutos

Suunnittelun ensisijaisena tavoitteena on kehittää alueen pysäköinti- ja liikennejärjestelyjä. Erityisesti pysäköintialueet ja saattoliikenteen tilat ovat olleet riittämättömiä. Kaavamuutoksella sujuvoitetaan myös julkisen ja kevyen liikenteen yhteyksiä. Kaavamuutoksella tarkastellaan myös nykyistä päiväkotikoulun tonttia laajemman alueen maankäyttötarpeita.

Asemakaavan kulku

Aloitusvaihe

Kaavamuutoksen käynnistäminen perustuu kaupunginvaltuuston 6.6.2016 § 57 tekemään länsialueen palveluverkkopäätökseen.  

Luonnosvaihe

Kaavaluonnosaineisto oli nähtävillä 19.3.-8.4.2019 välisenä aikana. Lausuntoja saapui 9 ja mielipiteitä 2. Mielipiteet koskivat asemakaavamuutoksen ulkopuolelle jääviä alueita. Asukastilaisuus järjestettiin 26.3.2019 Lappeen koululla. Kävijöitä tilaisuudessa oli 7.

Ehdotusvaihe

Kaupunkikehityslautakunnan käsittely 17.4.2019

Kaupunkihallituksen käsittely 23.4.2019.

Ehdotusvaiheen kaava-aineisto oli nähtävillä 26.4.- 27.5.2019 välisen ajan. Elyn lausunnossa ei ollut huomautettavaa. Muistutuksia tai muita lausuntoja ei saapunut. 

Hyväksymisvaihe

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavamuutoksen 3.6.2019.  Kaava on lainvoimainen.

Sijainti

Asemakaavamuutos koskee Ruoholammen kaupunginosassa sijaitsevaa Lappeen päiväkotikoulun aluetta. Suunnittelualue sijaitsee Ruoholammen vesistön pohjoispuolella, Järviniitunkadun varrella. Kaavamuutosalue käsittää koulun ja päiväkodin rakennukset sekä koulun takana olevan pallokentän ja pysäköintialueen sekä osia Järviniitunkadusta ja Munterontiestä. Lisäksi alueeseen kuuluu Kampakujan katualue sekä sen lounaispuolella oleva rakentamaton alue. Suunnittelualueen etäisyys Lappeenrannan keskustaan on vajaat seitsemän kilometriä. Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 4,5 ha.

Kaava-asiakirjat
Kaavakartta (437,8 kB)
Havainnekuva (2,59 MB)
Luonnoksesta saatu palaute ja sen huomioiminen (3,44 MB)
Kaavaselostus (5,86 MB)
OAS (692,3 kB)
Liitteet 4 ja 5 (247,7 kB)

Liitteiden sisältö kuvattuna

Asemakaavaselostuksessa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot.

Kaavakartta on kaavapiirros, jossa esitetään alueen maankäyttö. Kartta pitää sisällään myös ohjeet symbolien lukemiseen. 

Havainnekuvalla selvennetään kaavakartan suunnitelmaa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kertoo miten vuorovaikutus järjestetään, ja miten kaavan vaikutuksia on tarkoitus arvioida. Siinä kerrotaan myös hankkeen lähtökohdat, tavoitteet, aikataulu ja määritellään hankkeen osalliset.

Yhteyshenkilöt

Yhteystiedot

Kaavasuunnittelija Sivi Ihalainen puh. 040 650 1221

Asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662

etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

www.lappeenranta.fi

 

 

Käyntiosoite: Villimiehenkatu 1
Postiosoite: PL 11
53101 Lappeenranta
Puhelinvaihde: 05 6161

Saat tarvittaessa neuvoja sivuston käytössä asiakaspalvelukeskus Winkistä, puh. 05 616 2220 tai sähköpostilla winkki@lappeenranta.fi .