Valitse taso

Ykköskujan alue

Kaavamuutoksen tarkoituksena on parantaa Ykköskuja 2:n sekä Kangaskatu 13:n tonttien piha-alueiden toimivuutta laajentamalla niitä nykyiselle puistoalueelle. Samalla päivitetään kaavamuutosalueen kaavamerkintöjä ja määräyksiä. Suunnittelussa huomioidaan myös Tykin pientaloalueen erityispiirteet.

Asemakaavan kulku

Aloitusvaihe

  

Luonnosvaihe

Maankäyttö- ja rakennuslain 62  §:n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukainen ennakkokuuleminen 13.10. - 4.11.2022.

  

Ehdotusvaihe

Kaupunkikehityslautakunta 20.9.2023.

Kaupunginhallitus 25.9.2023.

MRA 27 §:n mukaisesti nähtävänä 28.9. – 30.10.2023.

Kaupunginhallitus 11.12.2023.

32 §:n mukaisesti nähtävänä 14.12.2023 – 15.1.2024.

Hyväksymisvaihe

Kaupunginvaltuusto 5.2.2024.

Lainvoimaisuus kuulutettu 19.3.2024.

 

 

 

Asukastilaisuudet ja vuorovaikutus

Asukastilaisuudet

Mahdollisista asukastilaisuuksista tiedotetaan näillä sivuilla.

Lisätietoa osallistumisesta

Sijainti

Suunnittelu koskee Tykki-Kiviharjun kaupunginosassa sijaitsevan korttelin 68:n neljää pientalotonttia sekä osaa Alikäytäväpuistoa. Suunnittelualue on kooltaan n. 3178 m².

Liitteiden sisältö kuvattuna

Asemakaavaselostuksessa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot.

Havainnekuvalla selvennetään kaavakartan suunnitelmaa.

Kaavakartta on kaavapiirros, jossa esitetään alueen maankäyttö. Kartta pitää sisällään myös ohjeet symbolien lukemiseen.

Kaavamuutoshakemuksella tehdään aloite kaavan laatimisesta tai muutoksesta.

Kuulutus, jolla ilmoitetaan kaavojen vireille tulosta, nähtäville asettamisesta, voimaantulosta ja erilaisista tiedotus - ja yleisötilaisuuksista.

Osalliset pitää sisällään kaikki maanomistajat sekä ne ihmiset, joiden asumiseen, työntekoon, tai muihin oloihin suunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia voivat olla myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaan suunnittelu liittyy.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta selviää se, miten vuorovaikutus järjestetään, ja miten kaavan vaikutuksia on tarkoitus arvioida. Siinä kerrotaan myös hankkeen lähtökohdat, tavoitteet, aikataulu ja määritellään kaikki hankkeen osalliset.

Yhteyshenkilöt

Kaavavalmistelija Kaisa Koponen puh. 040 681 9494

Asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662

etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

www.lappeenranta.fi

 

 

Käyntiosoite: Villimiehenkatu 1
Postiosoite: PL 11
53101 Lappeenranta
Puhelinvaihde: 05 6161

Saat tarvittaessa neuvoja sivuston käytössä asiakaspalvelukeskus Winkistä, puh. 05 616 2220 tai sähköpostilla winkki@lappeenranta.fi .