Valitse taso

Toivokoti

Suunnittelun tavoitteena on mahdollistaa tontin käyttö uudisrakentamista varten. Toivokodista on tarkoitus purkaa osa vanhasta rakennuksesta ja rakentaa tontin Lönnrotinkadun puoleiseen päähän uusi kuusikerroksinen siipirakennus. Voimassa olevassa kaavassa käyttötarkoitus on palveluasumiseen tarkoitettu kerrostalokortteli, eikä käyttötarkoitus muutu.

Asukastilaisuudet ja vuorovaikutus

Asukastilaisuudet

Asemakaavamuutoksesta pidettiin asukastilaisuus 19.8.2019.

Lisätietoa osallistumisesta

Asemakaavan kulku

Aloitusvaihe

Luonnosvaihe

Maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaan asemakaavaluonnos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavan valmisteluaineisto on ollut nähtävinä ennakkokuulemista varten 17.9. - 7.10.2019 välisenä aikana.

 

Ehdotusvaihe  

Kaavaehdotus käsiteltiin kaupunkikehityslautakunnassa 30.10.2019

Kaupunginhallitus 4.11.2019

MRA 27 §:n mukainen nähtävillä olo 7.11. - 9.12.2019.

 

Hyväksymisvaihe

Kaupunginhallituksen käsittely 20.1.2020.

Kaupunginvaltuuston käsittely (MRL 52 §) 27.1.2020.

Kaavan lainvoimaisuudesta kuulutettu 17.3.2020.

Sijainti

Asemakaavamuutosalue sijaitsee Lappeenrannan ydinkeskustan länsiosassa Suunnittelu koskee Lönnrotinkadun ja Valtakadun kulmassa sijaitsevaa kerrostalotonttia, joka rajautuu pohjoispuolella Lyseon lukioon. Tontti on kooltaan 4221 m².

Liitteiden sisältö kuvattuna

Asemakaavaselostuksessa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot.

Havainnekuvalla selvennetään kaavakartan suunnitelmaa.

Kaavakartta on kaavapiirros, jossa esitetään alueen maankäyttö. Kartta pitää sisällään myös ohjeet symbolien lukemiseen.

Kaavamuutoshakemuksella tehdään aloite kaavan laatimisesta tai muutoksesta.

Kuulutus, jolla ilmoitetaan kaavojen vireille tulosta, nähtäville asettamisesta, voimaantulosta ja erilaisista tiedotus - ja yleisötilaisuuksista.

Osalliset pitää sisällään kaikki maanomistajat sekä ne ihmiset, joiden asumiseen, työntekoon, tai muihin oloihin suunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia voivat olla myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaan suunnittelu liittyy.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta selviää se, miten vuorovaikutus järjestetään, ja miten kaavan vaikutuksia on tarkoitus arvioida. Siinä kerrotaan myös hankkeen lähtökohdat, tavoitteet, aikataulu ja määritellään kaikki hankkeen osalliset.

Yhteyshenkilöt

Yhteystiedot

Kaavasuunnittelija Tarja Luukkonen puh. 040 650 3340

Asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662

Kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä puh. 040 653 0745

Sähköposti on muotoa:

etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

www.lappeenranta.fi

 

 

Käyntiosoite: Villimiehenkatu 1
Postiosoite: PL 11
53101 Lappeenranta
Puhelinvaihde: 05 6161

Saat tarvittaessa neuvoja sivuston käytössä asiakaspalvelukeskus Winkistä, puh. 05 616 2220 tai sähköpostilla winkki@lappeenranta.fi .