Valitse taso

Tellervonkatu 75 Asemakaavan muutos

Suunnittelun tavoitteena on mahdollistaa rivitalon rakentaminen voimassa olevan asemakaavan erillispientalotontille. Suunnittelussa huomioidaan alueen kaupunkikuvallinen merkitys vanhalla pientaloalueella keskustan tuntumassa.

Asemakaavan kulku

Aloitusvaihe

Aloite alueen asemakaavan muuttamiseen on tullut yksityiseltä maanomistajalta. 

Luonnosvaihe

Maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaan asemakaavaluonnos, osallistumis- ja arviointisuunnitelmat sekä kaavan valmisteluaineistot ovat nähtävinä ennakkokuulemista varten kaupunkisuunnittelussa 12.11. – 3.12.2018 (Villimiehenkatu 1, Kaavoitus 3. kerros) sekä kaupungin internet-sivulla www.lappeenranta.fi > rakentaminen ja maankäyttö > nähtävillä olevat kaavat.


Ehdotusvaihe

Kaupunkikehityslautakunta 12.12.2018
Nähtävillä 17.12. - 31.12.2018

Hyväksymisvaihe

Asemakaava on vaikutuksiltaan vähäinen ja asemakaavan hyväksyy Lappeenrannan
kaupungin kaupunkikehityslautakunta (Lappeenrannan kaupungin hallintosääntö
1.6.2017 luku 7 § 5).

Kaupunkikehityslautakunnan käsittely  9.1.2019.

Tiedottaminen hyväksymispäätöksestä (MRL 67 §).

Lainvoimaisuudesta kuulutettu 22.2.2019 kaupunginilmoitustaululla.

Sijainti

Asemakaavamuutosalue sijaitsee Alakylän (10) kaupunginosassa, noin kilometrin päässä Lappeenrannan ydinkeskustasta. Suunnittelualue sijoittuu Lepolankadun, Hietalankadun ja Tellervonkadun väliselle alueelle Takojankadun kaakkoispäähän. Alueen sijainti ja rajaus näkyy oheisessa kartassa. Rajaus voi muuttua suunnit-telun edetessä.

Liitteiden sisältö kuvattuna

Asemakaavaselostuksessa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot.

Havainnekuvalla selvennetään kaavakartan suunnitelmaa.

Kaavakartta on kaavapiirros, jossa esitetään alueen maankäyttö. Kartta pitää sisällään myös ohjeet symbolien lukemiseen.

Kaavamuutoshakemuksella tehdään aloite kaavan laatimisesta tai muutoksesta.

Kuulutus, jolla ilmoitetaan kaavojen vireille tulosta, nähtäville asettamisesta, voimaantulosta ja erilaisista tiedotus - ja yleisötilaisuuksista.

Osalliset pitää sisällään kaikki maanomistajat sekä ne ihmiset, joiden asumiseen, työntekoon, tai muihin oloihin suunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia voivat olla myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaan suunnittelu liittyy.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta selviää se, miten vuorovaikutus järjestetään, ja miten kaavan vaikutuksia on tarkoitus arvioida. Siinä kerrotaan myös hankkeen lähtökohdat, tavoitteet, aikataulu ja määritellään kaikki hankkeen osalliset.

Yhteyshenkilöt

Kaavoitusarkkitehti Kimmo Hautamaa puh. 040 647 4889

Asemakaava‐arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662

Sähköposti on muotoa: etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

www.lappeenranta.fi

 

 

Käyntiosoite: Villimiehenkatu 1
Postiosoite: PL 11
53101 Lappeenranta
Puhelinvaihde: 05 6161

Saat tarvittaessa neuvoja sivuston käytössä asiakaspalvelukeskus Winkistä, puh. 05 616 2220 tai sähköpostilla winkki@lappeenranta.fi .