Valitse taso

Välikatu 10

Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan asuinalueen tiivistäminen ja täydennysrakentaminen jakamalla nykyinen asuintontti kahdeksi tontiksi. Suunnittelussa huomioidaan erityisesti pientaloalueen erityispiirteet ja rakennuskanta.

Asemakaavan kulku

Aloitusvaihe

  

Luonnosvaihe

Maankäyttö- ja rakennuslain 62  §:n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukainen ennakkokuuleminen 1.9. - 23.9.2022

  

Ehdotusvaihe (menossa)

Kaupunkikehityslautakunta  2.11.2022.

MRA 27 §:n mukainen kaavan nähtävillä olo 7.11. - 21.11.2022.

Hyväksymisvaihe

Kaupunkikehityslautakunta 30.11.2022.

Lainvoimaisuus kuulutettu 11.1.2023.

Asukastilaisuudet ja vuorovaikutus

Asukastilaisuudet

Mahdollisista asukastilaisuuksista tiedotetaan näillä sivuilla.

Lisätietoa osallistumisesta

Sijainti

Asemakaavamuutosalue sijaitsee vajaan kahden kilometrin päässä Lappeenrannan ydinkeskustasta itään Parkkarilan kaupunginosassa. Suunnittelu koskee Välikadun varressa sijaitsevaa pientalotonttia. Tontti on kooltaan n.1239 m². Alla olevassa kuvassa näkyy suunnittelualueen likimääräinen aluerajaus ja sijainti. Rajaus voi muuttua suunnittelun edetessä.

Liitteiden sisältö kuvattuna

Asemakaavaselostuksessa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot.

Havainnekuvalla selvennetään kaavakartan suunnitelmaa.

Kaavakartta on kaavapiirros, jossa esitetään alueen maankäyttö. Kartta pitää sisällään myös ohjeet symbolien lukemiseen.

Kaavamuutoshakemuksella tehdään aloite kaavan laatimisesta tai muutoksesta.

Kuulutus, jolla ilmoitetaan kaavojen vireille tulosta, nähtäville asettamisesta, voimaantulosta ja erilaisista tiedotus - ja yleisötilaisuuksista.

Osalliset pitää sisällään kaikki maanomistajat sekä ne ihmiset, joiden asumiseen, työntekoon, tai muihin oloihin suunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia voivat olla myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaan suunnittelu liittyy.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta selviää se, miten vuorovaikutus järjestetään, ja miten kaavan vaikutuksia on tarkoitus arvioida. Siinä kerrotaan myös hankkeen lähtökohdat, tavoitteet, aikataulu ja määritellään kaikki hankkeen osalliset.

Yhteyshenkilöt

Kaavavalmistelija Kaisa Koponen puh. 040 681 9494

Asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662

etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

www.lappeenranta.fi

 

 

Käyntiosoite: Villimiehenkatu 1
Postiosoite: PL 11
53101 Lappeenranta
Puhelinvaihde: 05 6161

Saat tarvittaessa neuvoja sivuston käytössä asiakaspalvelukeskus Winkistä, puh. 05 616 2220 tai sähköpostilla winkki@lappeenranta.fi .