Valitse taso

Matruusi

Suunnittelun tavoitteena on muuttaa rantaraitin ja kerrostalotontin rajausta niin että ne voidaan toteuttaa tarkoituksenmukaisemmin ilman maatäyttöjä. Alueelle sijoittuvan asuinkerrostalon rakentaminen on alkanut vuoden 2017 lopulla.

Asemakaavan kulku

Aloitusvaihe

Aloitteen alueen asemakaavan muuttamisesta on tehnyt kiinteistön omistaja.

Luonnosvaihe

Maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaan asemakaavaluonnos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavan valmisteluaineisto olivat nähtävinä ennakkokuulemista varten 7. - 28.6.2018 välisenä aikana.

Ehdotusvaihe

Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 4 Pallo-Tyysterniemi kortteli 61 tonteille 4,5 ja 7 sekä osalle katualuetta, olivat maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27§ mukaisesti nähtävänä 24.9.-8.10.2018

Mahdolliset muistutukset tuli toimittaa kirjallisesti viimeistään 8.10.2018 mennessä.

Hyväksymisvaihe

Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi kaavan 17.10.
Lainvoimaisuudesta on kuulutettu 30.11.2018

Sijainti

Asemakaavamuutosalue sijaitsee Lappeenrannan Pallo-Tyysterniemen kaupunginosassa, noin kilometrin päässä kaupungin keskustasta luoteeseen niin sanotulla Viipurin vanerin alueella. Suunnittelu koskee korttelin 61 tontteja 4 ja 5 sekä rannassa olevaa kevyenliikenteen katualuetta. Suunnittelualueen pinta-ala on 5342 m². Alueen sijainti ja rajaus näkyy oheisessa kartassa. Rajaus voi muuttua suunnittelun edetessä.

Liitteiden sisältö kuvattuna

Asemakaavaselostuksessa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot.

Havainnekuvalla selvennetään kaavakartan suunnitelmaa.

Kaavakartta on kaavapiirros, jossa esitetään alueen maankäyttö. Kartta pitää sisällään myös ohjeet symbolien lukemiseen.

Kaavamuutoshakemuksella tehdään aloite kaavan laatimisesta tai muutoksesta.

Kuulutus, jolla ilmoitetaan kaavojen vireille tulosta, nähtäville asettamisesta, voimaantulosta ja erilaisista tiedotus - ja yleisötilaisuuksista.

Osalliset pitää sisällään kaikki maanomistajat sekä ne ihmiset, joiden asumiseen, työntekoon, tai muihin oloihin suunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia voivat olla myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaan suunnittelu liittyy.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta selviää se, miten vuorovaikutus järjestetään, ja miten kaavan vaikutuksia on tarkoitus arvioida. Siinä kerrotaan myös hankkeen lähtökohdat, tavoitteet, aikataulu ja määritellään kaikki hankkeen osalliset.

Yhteyshenkilöt

Kaavavalmistelija  

Hanna-Maija Marttinen 040 6474889

Asemakaava‐arkkitehti

Matti Veijovuori 040 660 5662

Sähköposti on muotoa: etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

www.lappeenranta.fi

 

 

Käyntiosoite: Villimiehenkatu 1
Postiosoite: PL 11
53101 Lappeenranta
Puhelinvaihde: 05 6161

Saat tarvittaessa neuvoja sivuston käytössä asiakaspalvelukeskus Winkistä, puh. 05 616 2220 tai sähköpostilla winkki@lappeenranta.fi .