Valitse taso

Mustolan kaupan alueen asemakaavan muutos (Lidl ja Rajamarket)

Suunnittelun tarkoituksena on muodostaa kolmesta olemassa olevasta liiketontista toiminnallisesti yhtenäinen kokonaisuus siten, että tontit ja niillä olevat rakennukset voidaan liittää yhteen. Alueen käyttötarkoitus ja rakennusoikeus säilyvät voimassa olevan asemakaavan mukaisina.

Asemakaavan kulku

Aloitusvaihe

Asemakaavan muutoksen laatiminen on käynnistynyt maanomistajan Kiinteistö Oy Vaalimaantien aloitteista.

Luonnosvaihe

MRL 62 §:n mukainen kuuleminen 5.3.–23.3.2018

Luonnosvaiheen jälkeen alkuperäinen kaavamuutosalue on jaettu kahteen kaavahankkeeseen siten, että länsialue jatkuu Ahtaajankatu 2 nimellä ja itä osa Mustolan kaupan alue nimellä.

Ehdotusvaihe

Kaupunkikehityslautakunta 31.10.2018

Kaupunginhallitus 5.11.2018

Kaupunginhallituksen nähtävillä olo 8.11. – 10.12.2018.

Kaupunginhallitus 21.1.2019

Hyväksymisvaihe

Kaupunginvaltuusto 28.1.2019
Lainvoimaisuudesta kuulutettu 19.3.2019.

Sijainti

Asemakaavamuutos koskee Lappeenrannan Mustolassa sijaitsevaa Rajamarket- yrityksen korttelialuetta. Suunnittelualue sijaitsee Mustolan satama- ja työpaikkaalueella noin 11 km Lappeenrannan ydinkeskustasta kaakkoon. Suunnittelualue rajautuu etelässä valtatie 13:een ja sen viereiseen suojaviheralueeseen, lännessä Ahtaajankatuun ja pohjoisessa Pelkolankatuun. Idässä aluetta rajaa teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue. Asemakaavamuutosalueen pinta-ala on noin 4,3 hehtaaria.

Liitteiden sisältö kuvattuna

Asemakaavaselostuksessa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot.

Havainnekuvalla selvennetään kaavakartan suunnitelmaa.

Kaavakartta on kaavapiirros, jossa esitetään alueen maankäyttö. Kartta pitää sisällään myös ohjeet symbolien lukemiseen.

Kaavamuutoshakemuksella tehdään aloite kaavan laatimisesta tai muutoksesta.

Kuulutus, jolla ilmoitetaan kaavojen vireille tulosta, nähtäville asettamisesta, voimaantulosta ja erilaisista tiedotus - ja yleisötilaisuuksista.

Osalliset pitää sisällään kaikki maanomistajat sekä ne ihmiset, joiden asumiseen, työntekoon, tai muihin oloihin suunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia voivat olla myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaan suunnittelu liittyy.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta selviää se, miten vuorovaikutus järjestetään, ja miten kaavan vaikutuksia on tarkoitus arvioida. Siinä kerrotaan myös hankkeen lähtökohdat, tavoitteet, aikataulu ja määritellään kaikki hankkeen osalliset.

Yhteyshenkilöt

Kaavavalmistelija Hanna-Maija Marttinen, puh. 040 809 8657

Asemakaava‐arkkitehti

Matti Veijovuori 040 660 5662

Sähköposti on muotoa: etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

www.lappeenranta.fi

 

 

Käyntiosoite: Villimiehenkatu 1
Postiosoite: PL 11
53101 Lappeenranta
Puhelinvaihde: 05 6161

Saat tarvittaessa neuvoja sivuston käytössä asiakaspalvelukeskus Winkistä, puh. 05 616 2220 tai sähköpostilla winkki@lappeenranta.fi .