Valitse taso

Varis-Lavolan ranta-asemakaavan muutos

Maanomistajan tavoitteena on päivittää ja saneerata yli 20 vuotta vanha nykyinen ranta-asemakaava ja pyrkiä vastaamaan tämän päivän vaatimuksiin vetovoimaisten tonttien ja ranta-asumisen sekä varsinkin metsätalouden osalta.  

Asemakaavan kulku

Aloitusvaihe

 

Luonnosvaihe

Maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaan ranta-asemakaavaluonnos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavan valmisteluaineisto ovat olleet nähtävinä ennakkokuulemista varten 8.3. – 29.3.2021.

Ehdotusvaihe

Kaupunkikehityslautakunta 30.6.2021

Kaupunginhallitus 5.7.2021

MRA 27§:n mukaisesti nähtävänä 9.8. - 8.9.2021

Mahdolliset muistutukset tulee toimittaa kirjallisesti viimeistään 8.9.2021 Lappeenrannan kaupungin kirjaamoon sähköpostitse osoitteella kirjaamo@lappeenranta.fi tai postitse osoitteella PL 11, 53101 Lappeenranta tai asiakaspalvelukeskus Winkkiin (kaupungintalo, Villimiehenkatu 1). Asiakirjat ovat nähtävillä tämän sivun lisäksi asiakaspalvelukeskus Winkissä.


Hyväksymisvaihe (menossa)

Kaupunginvaltuusto 4.10.2021

Lainvoimaisuus kuulutettu 17.11.2021

Asukastilaisuudet ja vuorovaikutus

Lisätietoa osallistumisesta

Sijainti

Suunnittelualue muodostuu noin 100 hehtaarin kokoisesta alueesta Lappeenrannan kaupungin länsiosassa ns. Väliväylän varrella 

Liitteiden sisältö kuvattuna

Asemakaavaselostuksessa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot.

Havainnekuvalla selvennetään kaavakartan suunnitelmaa.

Kaavakartta on kaavapiirros, jossa esitetään alueen maankäyttö. Kartta pitää sisällään myös ohjeet symbolien lukemiseen.

Kaavamuutoshakemuksella tehdään aloite kaavan laatimisesta tai muutoksesta.

Kuulutus, jolla ilmoitetaan kaavojen vireille tulosta, nähtäville asettamisesta, voimaantulosta ja erilaisista tiedotus - ja yleisötilaisuuksista.

Osalliset pitää sisällään kaikki maanomistajat sekä ne ihmiset, joiden asumiseen, työntekoon, tai muihin oloihin suunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia voivat olla myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaan suunnittelu liittyy.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta selviää se, miten vuorovaikutus järjestetään, ja miten kaavan vaikutuksia on tarkoitus arvioida. Siinä kerrotaan myös hankkeen lähtökohdat, tavoitteet, aikataulu ja määritellään kaikki hankkeen osalliset.

Yhteyshenkilöt

 Karttaako Oy
Jarmo Mäkelä
puh. 0400 220082 etunimi.sukunimi@karttaako.fi

 

Asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662

etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

 

www.lappeenranta.fi

 

 

Käyntiosoite: Villimiehenkatu 1
Postiosoite: PL 11
53101 Lappeenranta
Puhelinvaihde: 05 6161

Saat tarvittaessa neuvoja sivuston käytössä asiakaspalvelukeskus Winkistä, puh. 05 616 2220 tai sähköpostilla winkki@lappeenranta.fi .