Valitse taso

Pajarilanväylä vaihe 1

Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa Pajarilan yritysalueen kehittäminen ja laajentaminen ja vastata siten teollisuustonttien kysyntään. Alueelle kaavoitetaan kaupungin omistamalle maalle uutta teollisuus- ja varastokorttelialuetta. Kaavalla mahdollistetaan Pajarilanväylän jatkaminen ja muutetaan Pajarilantie maantiestä katualueeksi. Suunnittelukohde on vuosien 2022-24 kaavoitusohjelman kohde 69.

Asemakaavan kulku

Aloitusvaihe

 

Luonnosvaihe

Maankäyttö- ja rakennuslain 62  §:n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukainen ennakkokuuleminen 8. - 25.2.2022.

Ehdotusvaihe    

Kaupunkikehityslautakunta 9.3.2022.
Kaupunginhallitus 14.3.2022.

MRA 27§:n mukainen kaavan nähtävillä olo 17.3. - 18.4.2022.

Kaupunginhallitus 25.4.2022.

Hyväksymisvaihe (menossa)

Kaupunginvaltuusto 2.5.2022

Lainvoimaisuus kuulutettu 14.6.2022.


 

Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee noin viiden kilometrin päässä Lappeenrannan ydinkeskusta itään Valtatie 6:n eteläpuolella. Asemakaava-alue sijoittuu Hartikkalan, Pajarilan ja Mustolan kylän metsä- ja peltomaille Pajarilan ja Mustolan kaupunginosien väliin jäävälle asemakaavoittamattomalle alueelle. Asemakaavamuutos koskee lähivirkistysaluetta ja osaa suojaviheraluetta Pajarilan teollisuusalueella Pikkalanlähteenkadun itäpuolella. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 56,8 hehtaaria. Suunnittelualueen rajaus on esitetty oheisessa kartassa punaisella. Alueen rajaus voi muuttua suunnittelun edetessä.

Liitteiden sisältö kuvattuna

Asemakaavaselostuksessa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot.

Havainnekuvalla selvennetään kaavakartan suunnitelmaa.

Kaavakartta on kaavapiirros, jossa esitetään alueen maankäyttö. Kartta pitää sisällään myös ohjeet symbolien lukemiseen.

Kaavamuutoshakemuksella tehdään aloite kaavan laatimisesta tai muutoksesta.

Kuulutus, jolla ilmoitetaan kaavojen vireille tulosta, nähtäville asettamisesta, voimaantulosta ja erilaisista tiedotus - ja yleisötilaisuuksista.

Osalliset pitää sisällään kaikki maanomistajat sekä ne ihmiset, joiden asumiseen, työntekoon, tai muihin oloihin suunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia voivat olla myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaan suunnittelu liittyy.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta selviää se, miten vuorovaikutus järjestetään, ja miten kaavan vaikutuksia on tarkoitus arvioida. Siinä kerrotaan myös hankkeen lähtökohdat, tavoitteet, aikataulu ja määritellään kaikki hankkeen osalliset.

Yhteyshenkilöt

Kaavasuunnittelija Hanna-Maija Marttinen puh. 040 809 8657

Asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662

Kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä puh. 040 653 0745

Sähköposti on muotoa: etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

 

www.lappeenranta.fi

 

 

Käyntiosoite: Villimiehenkatu 1
Postiosoite: PL 11
53101 Lappeenranta
Puhelinvaihde: 05 6161

Saat tarvittaessa neuvoja sivuston käytössä asiakaspalvelukeskus Winkistä, puh. 05 616 2220 tai sähköpostilla winkki@lappeenranta.fi .