Valitse taso

Toivonkatu 3 asemakaavan muutos

Suunnittelun tavoitteena on päivittää asemakaava tontille myönnetyn poikkeamispäätöksen mukaiseksi. Kaakkois-Suomen ELY-keskus on myöntänyt suunnittelualueelle asemakaavasta poikkeamisen 3.2.2016.

Asemakaavan kulku

Aloitusvaihe

Luonnosvaihe

Maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaan asemakaavaluonnos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavan valmisteluaineisto ovat nähtävinä ennakkokuulemista varten 8. – 29.11.2018 välisenä aikana Lappeenrannan kaupungin kaupunkisuunnittelussa (Villimiehenkatu 1, 3. kerros) sekä kaupungin internet-sivulla www.lappeenranta.fi > Rakentaminen ja maankäyttö > Nähtävillä olevat kaavat.

Ehdotusvaihe

Kaupunkikehityslautakunta 12.12.2018

Kaavaehdotus nähtävillä 17.12. - 31.12.2018

Hyväksymisvaihe

Asemakaava on vaikutuksiltaan vähäinen ja asemakaavan hyväksyy Lappeenrannan
kaupungin kaupunkikehityslautakunta (Lappeenrannan kaupungin hallintosääntö
1.6.2017 luku 7 § 5).

Kaupunkikehityslautakunnan käsittely (MRL 52 §) 6.2.2019.

Tiedottaminen hyväksymispäätöksestä (MRL 67 §).
Lainvoimaisuudesta on kuulutettu 22.3.2019.

Sijainti

Asemakaavamuutosalue sijaitsee Lappeenrannan Leirin kaupunginosassa, noin 0,5 kilomet-riä keskustasta länteen. Suunnittelualue on kerrostalovaltaista asuinaluetta. Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa ja etelässä kerrostalotontteihin, idässä Toivonkatuun ja lännessä puis-toalueeseen. Alueen sijainti ja rajaus näkyy oheisessa kartassa. Rajaus voi muuttua suunnit-telun edetessä.

Liitteiden sisältö kuvattuna

Asemakaavaselostuksessa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot.

Havainnekuvalla selvennetään kaavakartan suunnitelmaa.

Kaavakartta on kaavapiirros, jossa esitetään alueen maankäyttö. Kartta pitää sisällään myös ohjeet symbolien lukemiseen.

Kaavamuutoshakemuksella tehdään aloite kaavan laatimisesta tai muutoksesta.

Kuulutus, jolla ilmoitetaan kaavojen vireille tulosta, nähtäville asettamisesta, voimaantulosta ja erilaisista tiedotus - ja yleisötilaisuuksista.

Osalliset pitää sisällään kaikki maanomistajat sekä ne ihmiset, joiden asumiseen, työntekoon, tai muihin oloihin suunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia voivat olla myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaan suunnittelu liittyy.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta selviää se, miten vuorovaikutus järjestetään, ja miten kaavan vaikutuksia on tarkoitus arvioida. Siinä kerrotaan myös hankkeen lähtökohdat, tavoitteet, aikataulu ja määritellään kaikki hankkeen osalliset.

Yhteyshenkilöt

kaavavalmistelija Hanna-Maija Marttinen puh. 040 809 8657

Asemakaava‐arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662

Sähköposti on muotoa: etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

www.lappeenranta.fi

 

 

Käyntiosoite: Villimiehenkatu 1
Postiosoite: PL 11
53101 Lappeenranta
Puhelinvaihde: 05 6161

Saat tarvittaessa neuvoja sivuston käytössä asiakaspalvelukeskus Winkistä, puh. 05 616 2220 tai sähköpostilla winkki@lappeenranta.fi .