Valitse taso

Mäntylän asemakaavamuutos

Suunnittelun tavoitteena on alueen asemakaavan päivittäminen, lisärakennusmahdollisuuksien tutkiminen ja alueen rakentamistavan ohjaaminen miljöön luonne säilyttäen.  Lisäksi huomioidaan eri toimintojen laajenemistarpeet.

Kaavamuutos on alkanut osana Mattila-Mäntylä asemakaavan päivitystyötä. Mattila ja Mäntylä jaettiin omiksi kaavahankkeiksi vuoden 2023 lopussa. Mattilan asemakaava on tarkoitus tehdä ensin.

Asemakaavan kulku

Aloitusvaihe (menossa)

Aloitusvaiheessa laaditaan alustava kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Kesällä 2022 alueen asukkaille toteutettiin lähtötietokysely. Kyselyn kooste löytyy näiltä nettisivuilta sivupalkista

Luonnosvaihe

Kun kaavaluonnos valmistuu, se laitetaan nähtäville näille nettisivuille ja Kaupungintalon asiakaspalvelu Winkkiin. Nähtävilläolosta tiedotetaan alueen maanomistajia kirjeellä. Nähtävilläoloaikana kaavasta voi jättää kirjallisen mielipiteen.

Ehdotusvaihe

Ehdotusvaiheessa kaavaluonnosta tarkistetaan saadun palautteen perusteella ja laaditaan kaavaehdotus. Kaavaehdotus pidetään nähtävillä 30 vuorokauden ajan ja siitä on mahdollisuus jättää kirjallinen muistutus.

Hyväksymisvaihe

Asemakaavamuutoksen hyväksyy lopulta kaupunginvaltuusto.

Asukastilaisuudet ja vuorovaikutus

Asukastilaisuudet

Kaavatyöstä on pidetty kaksi aloitusvaiheen asukastilaisuutta Mäntylän päiväkodilla vuosina 2017 ja 2019.

Kyselyt

Kesällä 2022 asemakaavamuutosalueesta oli auki lähtötietokysely, johon asukkaat ja muut alueen käyttäjät saivat jakaa tietoaan alueesta. Kyselyn vastausten yhteenveto löytyy näiltä nettisivuilta sivupalkista

Osallistuminen

Nähtävillä olevista kaavoista voi jättää mielipiteen tai muistutuksen osoitteella Lappeenrannan kaupunki, elinvoima ja kaupunkikehitys, kirjaamo, PL 11, 53101 Lappeenranta tai  kirjaamo@lappeenranta.fi

 

Sijainti

Asemakaavamuutos koskee Mäntylän kaupunginosan pientaloaluetta, Mäntylän päiväkotia, Mattilan K-markettia ja sen vieressä sijaitsevia yritystontteja sekä Mäntylän virkistys- ja metsäalueita.

Alue rajautuu pohjoisessa Mattilan lampeen ja Käenkaareen, idässä Vaalimaantiehen  ja etelässä Mäntylänkujaan sekä Mäntyläntiehen. Lännessä selvitysalue rajautuu Puolustusvoimien käytössä oleviin metsäalueisiin. Mäntylään on valmistunut vuonna 2022 Mäntylän entisen koulun alueen kaavamuutos, joka ei sisälly Mäntylän kaavamuutoksen aluerajoihin.

Kaava-asiakirjat

Liitteiden sisältö kuvattuna

Asemakaavaselostuksessa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot.

Havainnekuvalla selvennetään kaavakartan suunnitelmaa.

Kaavakartta on kaavapiirros, jossa esitetään alueen maankäyttö. Kartta pitää sisällään myös ohjeet symbolien lukemiseen.

Kaavamuutoshakemuksella tehdään aloite kaavan laatimisesta tai muutoksesta.

Kuulutus, jolla ilmoitetaan kaavojen vireille tulosta, nähtäville asettamisesta, voimaantulosta ja erilaisista tiedotus - ja yleisötilaisuuksista.

Osalliset pitää sisällään kaikki maanomistajat sekä ne ihmiset, joiden asumiseen, työntekoon, tai muihin oloihin suunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia voivat olla myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaan suunnittelu liittyy.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta selviää se, miten vuorovaikutus järjestetään, ja miten kaavan vaikutuksia on tarkoitus arvioida. Siinä kerrotaan myös hankkeen lähtökohdat, tavoitteet, aikataulu ja määritellään kaikki hankkeen osalliset.

Yhteyshenkilöt

Kaavasuunnittelija Sivi Ihalainen puh. 040 650 1221

Asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662

Sähköposti on muotoa: etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

www.lappeenranta.fi

 

 

Käyntiosoite: Villimiehenkatu 1
Postiosoite: PL 11
53101 Lappeenranta
Puhelinvaihde: 05 6161

Saat tarvittaessa neuvoja sivuston käytössä asiakaspalvelukeskus Winkistä, puh. 05 616 2220 tai sähköpostilla winkki@lappeenranta.fi .