Valitse taso

Laulujoutsenen alueen asemakaavamuutos

Suunnittelun tavoitteena on täydentää Joutsenon keskustaajaman kaupunkirakennetta muuttamalla sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialue (YS) sekä osa kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialueesta (YK) pientaloalueeksi. Suunnittelussa huomioidaan alueen sijainti pohjavesialueella sekä luonto ja rakennettu kulttuuriympäristö.

Asemakaavan rinnalla laaditaan Joutsenon keskustaajaman osayleiskaavan päivitystä entisen Laulujoutsenen palvelukodin ja Joutsenon seurakuntakeskuksen alueelle. Linkki osayleiskaavan sivulle.

Asukastilaisuudet ja vuorovaikutus

Asukastilaisuudet

Aloitusvaiheen asukastilaisuus järjestettiin etätapaamisena Microsoft Teams -tilaisuutena torstaina 24.2.2022 klo 17.00. Asukastilaisuuden tallenne on nähtävillä kaupungin Youtube-tilillä tämän linkin kautta.

 

Lähtötietokysely

Ennen varsinaisen osayleiskaavaluonnoksen laatimista alueen asukkailta, maanomistajilta ja muilta osallisilta kerätään aluetta koskevia lähtötietoja ja kehittämistoiveita verkkokyselyllä. Kyselyyn voi vastata 21.2-21.3.2022 välisen ajan. Pääset vastaamaan kyselyyn oheisen linkin kautta: linkki kyselyyn. Lähtötietokyselyllä saadusta palautteesta tehdään yhteenveto kevään aikana ja se huomioidaan osana kaavojen valmistelun lähtötietoaineistoja. Yhteenveto julkaistaan näillä sivuilla.

 

Lisätietoa osallistumisesta

Asemakaavan kulku

Aloitusvaihe (menossa)

Kaavoituksen aloitusvaiheessa laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kerätään lähtötietoja alustavan kaavaluonnoksen suunnittelua varten. Osayleiskaavan alueen asukkailla, maanomistajilla ja muilla osallisilla on kaavoituksen aloitusvaiheessa mahdollisuus osallistua kaavaprosessiin kommentoimalla kaavasta laadittua osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) ja vastaamalla lähtötietokyselyyn. Kaavoittajiin voi olla myös suoraan yhteydessä sähköpostitse tai puhelimitse. Osallisia kuullaan myös myöhemmin kaavaprosessin aikana esimerkiksi  kaavan nähtävillä olojen aikana. 

OAS nähtävillä 21.2.-21.3.2022. Mahdolliset kommentit osallistumis- ja arviointisuunnitelmista voi osoittaa sähköpostilla tai kirjeenä osoitteeseen kirjaamo@lappeenranta.fi tai Lappeenrannan kaupunki, Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimiala, Kirjaamo, PL 11, 53101 Lappeenranta.

Lähtötietokysely avoinna 21.2.-21.3.2022

Asukastilaisuus torstaina 24.2.2022 klo 17.00.

 

Luonnosvaihe

Nähtävillä olo ja valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 §, MRA 30 §). Asemakaavaluonnoksen, OAS:n ja kaavan valmisteluaineiston asettaminen nähtäville. Osallisilla on mahdollisuus antaa kirjallinen mielipide kaavaluonnoksesta.

 

Ehdotusvaihe

Kaupunkikehityslautakunnan ja kaupunginhallituksen käsittelyt. Kaupunginhallitus asettaa kaavaehdotuksen nähtäville 30 päiväksi (MRA 27 §). Nähtäville asettamisesta tiedotetaan lehtikuulutuksella. Osallisilla on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus kaavaehdotuksesta.

 

Hyväksymisvaihe

Kaupunginhallituksen käsittely (tarvittaessa) ja kaupunginvaltuuston käsittely (MRL 52 §). Tiedottaminen hyväksymispäätöksestä (MRL 67 §).

Sijainti

Asemakaavamuutosalue sijaitsee Joutsenon keskustaajaman kaakkoisosassa Joutsenon koulun ja hyvinvointiaseman välissä. Alue rajautuu idässä Penttiläntiehen ja lännessä Lappeentiehen. Pohjoisessa suunnittelualuetta rajaa kirkko ja etelässä urheilukeskuksen alue. Aluerajaus voi muuttua ja tarkentua suunnittelun edetessä. 

Yhteyshenkilöt

Kaavasuunnittelija Elina Moisio
puh. 040 649 5001

Asemakaava-arkkitehti
Matti Veijovuori
puh. 040 660 5662

etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Liitteiden sisältö kuvattuna

Asemakaavaselostuksessa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot.

Havainnekuvalla selvennetään kaavakartan suunnitelmaa.

Kaavakartta on kaavapiirros, jossa esitetään alueen maankäyttö. Kartta pitää sisällään myös ohjeet symbolien lukemiseen.

Kaavamuutoshakemuksella tehdään aloite kaavan laatimisesta tai muutoksesta.

Kuulutus, jolla ilmoitetaan kaavojen vireille tulosta, nähtäville asettamisesta, voimaantulosta ja erilaisista tiedotus - ja yleisötilaisuuksista.

Osalliset pitää sisällään kaikki maanomistajat sekä ne ihmiset, joiden asumiseen, työntekoon, tai muihin oloihin suunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia voivat olla myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaan suunnittelu liittyy.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta selviää se, miten vuorovaikutus järjestetään, ja miten kaavan vaikutuksia on tarkoitus arvioida. Siinä kerrotaan myös hankkeen lähtökohdat, tavoitteet, aikataulu ja määritellään kaikki hankkeen osalliset.

www.lappeenranta.fi

 

 

Käyntiosoite: Villimiehenkatu 1
Postiosoite: PL 11
53101 Lappeenranta
Puhelinvaihde: 05 6161

Saat tarvittaessa neuvoja sivuston käytössä asiakaspalvelukeskus Winkistä, puh. 05 616 2220 tai sähköpostilla winkki@lappeenranta.fi .