Valitse taso

Platanin talon ja Anni Swanin puiston asemakaavan ja tonttijaon muutos

Asemakaavamuutos koskee Lappeenrannan Kylpylän kaupunginosassa sijaitsevaa Anni Swanin puistoa ja Platanin taloa.  Asemakaavan muuttaminen on käynnistynyt Lappeenrannan kaupungin aloitteesta. Vuoden 2022 alussa pidetyssä luonnosvaiheen kuulemisessa suunnittelualue käsitti Anni Swanin puiston lisäksi uuden liikenneympyrän alueen Koulu- ja Oikokadun risteyksessä sekä sen itäpuolelta Koulukadun katualuetta. Luonnoskuulemisen jälkeen kaavamuutosalue rajattiin uudelleen siten, että Platanin talo ja Anni Swanin puisto rajattiin kaavamuutoksen ulkopuolelle siten, että se käsitti vain uusien katujärjestelyjen edellyttämät alueet. Kaavamuutosalueen ulkopuolelle rajattu Anni Swanin puisto viedään nyt omana erillisenä kaavamuutoksenaan ehdotus- ja hyväksymisvaiheeseen.

Asukastilaisuudet ja vuorovaikutus

Asukastilaisuudet

Asemakaavan ja tonttijaon alustava luonnos ja katusuunnitelma esiteltiin asukastilaisuudessa 13.1.2022 klo 16:30 etätilaisuutena verkossa Teams-kokouksena. Tilaisuudesta tehdyn tallenteen voi katsoa kaupungin Youtube -kanavalla tämän linkin kautta.

Lisätietoa osallistumisesta

Asemakaavan kulku


 

Kaavan aikaisemmat vaiheet:

Luonnosvaihe

 Asemakaavaluonnos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja valmisteluaineistot sekä katusuunnitelmaluonnos oli nähtävinä maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaista ennakkokuulemista varten 10. – 28.1.2022 välisenä aikana.

 

Ehdotusvaihe 

Kaupunkikehityslautakunta 31.5.2023.

Kaupunginhallitus 5.6.2023.

MRA 27 §:n mukaisesti nähtävänä 8.6. - 10.7 2023.

  

Hyväksymisvaihe (menossa)

Kaupunginvaltuusto 4.9.2023.

Lainvoimaisuus kuulutettu 17.10.2023.

Sijainti

Asemakaavamuutos koskee Lappeenrannan Kylpylän kaupunginosassa sijaitsevaa Anni Swanin puistoa
ja Platanin taloa. Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Koulukatuun, idässä Anni Swanin katuun
sekä etelässä ja lännessä viereisiin tontteihin. Kaavamuutosalueen pinta-ala on 0,1239 ha.

Kaavamuutoshanke sisältyy Lappeenrannan kaavoitusohjelman vuosille 2023-25 (kohde 6, Platanin talo ja puisto, Valtakatu 54). Oheiseen karttaan on merkitty suunnittelualueen sijainti.

Liitteiden sisältö kuvattuna

Asemakaavaselostuksessa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot.

Havainnekuvalla selvennetään kaavakartan suunnitelmaa.

Kaavakartta on kaavapiirros, jossa esitetään alueen maankäyttö. Kartta pitää sisällään myös ohjeet symbolien lukemiseen.

Kaavamuutoshakemuksella tehdään aloite kaavan laatimisesta tai muutoksesta.

Kuulutus, jolla ilmoitetaan kaavojen vireille tulosta, nähtäville asettamisesta, voimaantulosta ja erilaisista tiedotus - ja yleisötilaisuuksista.

Osalliset pitää sisällään kaikki maanomistajat sekä ne ihmiset, joiden asumiseen, työntekoon, tai muihin oloihin suunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia voivat olla myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaan suunnittelu liittyy.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta selviää se, miten vuorovaikutus järjestetään, ja miten kaavan vaikutuksia on tarkoitus arvioida. Siinä kerrotaan myös hankkeen lähtökohdat, tavoitteet, aikataulu ja määritellään kaikki hankkeen osalliset.

Yhteyshenkilöt

Kaavavalmistelija Kaisa Koponen puh. 040 681 9494

Asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662

etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

www.lappeenranta.fi

 

 

Käyntiosoite: Villimiehenkatu 1
Postiosoite: PL 11
53101 Lappeenranta
Puhelinvaihde: 05 6161

Saat tarvittaessa neuvoja sivuston käytössä asiakaspalvelukeskus Winkistä, puh. 05 616 2220 tai sähköpostilla winkki@lappeenranta.fi .