Valitse taso

Mattilan asemakaavamuutos

Suunnittelun tavoitteena on alueen asemakaavan päivittäminen, lisärakennusmahdollisuuksien tutkiminen ja alueen rakentamistavan ohjaaminen vanhan miljöön luonne säilyttäen. Alueella voimassa olevista asemakaavoista suurin osa on todettu vanhentuneiksi, siihen nähden millaista rakentamista alueelle tulevaisuudessa halutaan ja miten alueen rakennettua kulttuuriympäristöä halutaan säilyttää.

Kaavamuutos on alkanut Mattila-Mäntylä asemakaavan päivitystyötä vuonna 2017.  Mattila ja Mäntylä jaettiin omiksi kaavahankkeiksi vuoden 2023 lopussa. Mattilan asemakaava on tarkoitus tehdä ensin.

Asemakaavan kulku

Aloitusvaihe (menossa)

Kaavaluonnosta laaditaan parhaillaan.  Aloitusvaiheessa kerätään alueen lähtötietoja ja laaditaan kaava-aineisto. Kesällä 2022 alueen asukkaille toteutettiin lähtötietokysely, jonka kooste löytyy näiltä nettisivuilta sivupalkista. 

Luonnosvaihe

Luonnosvaiheessa kaavaluonnos laitetaan nähtäville näille nettisivuille ja Kaupungintalon asiakaspalvelu Winkkiin. Nähtävilläolosta tiedotetaan alueen maanomistajia kirjeellä. Nähtävilläoloaikana kaavasta voi jättää kirjallisen mielipiteen.

Ehdotusvaihe

Ehdotusvaiheessa kaavaluonnosta tarkistetaan saadun palautteen perusteella ja laaditaan kaavaehdotus. Kaavaehdotus pidetään nähtävillä 30 vuorokauden ajan ja siitä on mahdollisuus jättää kirjallinen muistutus.

Hyväksymisvaihe

Asemakaavamuutoksen hyväksyy lopulta kaupunginvaltuusto.

Asukastilaisuudet ja vuorovaikutus

Asukastilaisuudet

Kaavatyöstä on pidetty kaksi aloitusvaiheen asukastilaisuutta Mäntylän päiväkodilla vuosina 2017 ja 2019.

Kyselyt

Kesällä 2022 asemakaavamuutosalueesta oli auki lähtötietokysely, johon asukkaat ja muut alueen käyttäjät saivat jakaa tietoaan alueesta. Kyselyn vastausten yhteenveto löytyy näiltä nettisivuilta sivupalkista

Osallistuminen

Nähtävillä olevista kaavoista voi jättää mielipiteen tai muistutuksen osoitteella Lappeenrannan kaupunki, elinvoima ja kaupunkikehitys, kirjaamo, PL 11, 53101 Lappeenranta tai  kirjaamo@lappeenranta.fi

Sijainti

Asemakaavamuutos koskee Mattilan kaupunginosan rakennettua aluetta lukuun ottamatta Pilotinkatua ympäristöineen, sillä Pilotinkadun alueelle tehtiin asemakaavamuutos, joka sai lainvoiman 2022. Mattilan asemakaavamuutokseen sisältyy Mattilan eteläosaan sijoittuva Mattilanlampi, sekä lammen läheisyydessä olevat urheilukentät ja Sorkin frisbeegolfrata lähes kokonaisuudessaan.Alue rajautuu pohjoisessa valtatie 6:en, idässä Vaalimaantiehen (seututie 387) ja etelässä Mäntylän kaupunginosaan mm. 
Mäntylän päiväkotiin. Lännessä selvitysalue rajautuu Puolustusvoimien käytössä oleviin metsäalueisiin.

Kaava-asiakirjat

Liitteiden sisältö kuvattuna

Asemakaavaselostuksessa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot.

Havainnekuvalla selvennetään kaavakartan suunnitelmaa.

Kaavakartta on kaavapiirros, jossa esitetään alueen maankäyttö. Kartta pitää sisällään myös ohjeet symbolien lukemiseen.

Kaavamuutoshakemuksella tehdään aloite kaavan laatimisesta tai muutoksesta.

Kuulutus, jolla ilmoitetaan kaavojen vireille tulosta, nähtäville asettamisesta, voimaantulosta ja erilaisista tiedotus - ja yleisötilaisuuksista.

Osalliset pitää sisällään kaikki maanomistajat sekä ne ihmiset, joiden asumiseen, työntekoon, tai muihin oloihin suunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia voivat olla myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaan suunnittelu liittyy.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta selviää se, miten vuorovaikutus järjestetään, ja miten kaavan vaikutuksia on tarkoitus arvioida. Siinä kerrotaan myös hankkeen lähtökohdat, tavoitteet, aikataulu ja määritellään kaikki hankkeen osalliset.

Yhteyshenkilöt

Kaavasuunnittelija Sivi Ihalainen puh. 040 650 1221

Asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662

Sähköposti on muotoa: etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

www.lappeenranta.fi

 

 

Käyntiosoite: Villimiehenkatu 1
Postiosoite: PL 11
53101 Lappeenranta
Puhelinvaihde: 05 6161

Saat tarvittaessa neuvoja sivuston käytössä asiakaspalvelukeskus Winkistä, puh. 05 616 2220 tai sähköpostilla winkki@lappeenranta.fi .