Valitse taso

Kiinteistö Oy Lappeenrannan Centre

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on päivittää voimassa oleva asemakaava nykytilannetta vastaavaksi sekä päivittää kaavamääräyksiä mm. pysäköintinormin osalta. Suunnittelualueella sijaitsee toritasolta katsottuna viisikerroksinen liike- ja toimistorakennus Centre, joka rajoittuu samassa korttelissa olevaan Lappeenrannan kaupungintaloon. Centren rakennus on toteutettu teknisen lautakunnan 8.1.2014 myöntämällä poikkeamisluvalla, jolla poikettiin mm. asemakaavan  kerrosluvusta, rakennusalasta ja käyttötarkoituksesta.

Liikekeskus Centre valmistui  vuonna 2015 alun perin kaupungintalon laajentumiseen varatulle tontinosalle. Rakennuksen toteutuminen oli sidoksissa viereen rakentuvan IsoKristiinan laajennuksen sekä kaupunginteatterin  rakentamiseen. Naapurirakennusten valmistumisen jälkeen Centren rakentaminen olisi ollut käytännössä mahdotonta tilanahtauden seurauksena.

Asemakaavan kulku

Aloitusvaihe

Luonnosvaihe

Maankäyttö- ja rakennuslain 62  §:n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukainen ennakkokuuleminen 12.10. - 27.10.2023.
Mahdolliset mielipiteet tulee jättää viimeistään 27.10.2023 osoitteella Lappeenrannan kaupunki, elinvoima ja kaupunkikehitys, Kirjaamo, PL 11, 53101 Lappeenranta tai kirjaamo@lappeenranta.fi.

Ehdotusvaihe 

Kaupunkikehityslautakunta 15.11.2023 

Nähtävillä 20.11. - 4.12.2023

Hyväksymisvaihe (menossa)

Kaupunkikehityslautakunta 13.12.2023 

Asukastilaisuudet ja vuorovaikutus

Asukastilaisuudet

Mahdollisista asukastilaisuuksista tiedotetaan näillä sivuilla.

Lisätietoa osallistumisesta

Sijainti

Asemakaavamuutos koskee Peltolan kaupunginosan korttelin 27 tonttia 3. Suunnittelualue sijaitsee Lappeenrannan ydinkeskustassa kaupungintalon korttelin kaakkoiskulmassa. Suunnittelualue rajautuu koillisessa Raatimiehenkatuun ja kaakossa Brahenkatuun. Muilta sivuilta alue rajautuu kaupungintaloon. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 0,14 hehtaaria. Oheiseen karttaan on merkitty alueen sijainti ja rajaus.

Liitteiden sisältö kuvattuna

Asemakaavaselostuksessa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot.

Havainnekuvalla selvennetään kaavakartan suunnitelmaa.

Kaavakartta on kaavapiirros, jossa esitetään alueen maankäyttö. Kartta pitää sisällään myös ohjeet symbolien lukemiseen.

Kaavamuutoshakemuksella tehdään aloite kaavan laatimisesta tai muutoksesta.

Kuulutus, jolla ilmoitetaan kaavojen vireille tulosta, nähtäville asettamisesta, voimaantulosta ja erilaisista tiedotus - ja yleisötilaisuuksista.

Osalliset pitää sisällään kaikki maanomistajat sekä ne ihmiset, joiden asumiseen, työntekoon, tai muihin oloihin suunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia voivat olla myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaan suunnittelu liittyy.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta selviää se, miten vuorovaikutus järjestetään, ja miten kaavan vaikutuksia on tarkoitus arvioida. Siinä kerrotaan myös hankkeen lähtökohdat, tavoitteet, aikataulu ja määritellään kaikki hankkeen osalliset.

Yhteyshenkilöt

Kaavavalmistelija Jouni Lahikainen puh. 040 809 8841


Asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662

Sähköposti on muotoa: etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

www.lappeenranta.fi

 

 

Käyntiosoite: Villimiehenkatu 1
Postiosoite: PL 11
53101 Lappeenranta
Puhelinvaihde: 05 6161

Saat tarvittaessa neuvoja sivuston käytössä asiakaspalvelukeskus Winkistä, puh. 05 616 2220 tai sähköpostilla winkki@lappeenranta.fi .