Valitse taso

TIURUNIEMEN CAPRINTIE 52-54 ASEMAKAAVAN JA TONTTIJAON MUUTOS

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa alueen kehittäminen kerrostaloasumisen ja hoivapalvelujen alueena.

Asemakaavan kulku

Aloitusvaihe

 

Luonnosvaihe

Maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukainen ennakkokuuleminen 16.11.–7.12.2020.

  

Ehdotusvaihe (menossa)

Kaupunkikehityslautakunta 7.4.2021.

Kaupunkikehityslautakunta 20.4.2022.

Kaupunginhallituksen käsittely 25.4.2022.

MRA 27 §:n mukaisesti nähtävänä   28.4. – 30.5.2022.

Hyväksymisvaihe

Kaupunginhallitus 30.1.2023.

Kaupunginvaltuusto 6.2.2023.

Lainvoimaisuus kuulutettu 21.3.2023.Asukastilaisuudet ja vuorovaikutus

Asukastilaisuudet

Caprin asemakaavaluonnoksesta järjestettiin asukastilaisuus 24.11.2020 klo 16.30 – 17.30 etätilaisuutena verkossa Teams-kokouksena.Tilaisuudesta tehty tallenne on katsottavissa tämän linkin kautta.

Caprin asemakaavaluonnoksesta järjestetään asukastilaisuus 10.11.2021 klo 17 alkaen etätilaisuutena verkossa Teams-kokouksena. Tilaisuudesta tehty tallenne on katsottavissa tämän linkin kautta.

Lisätietoa osallistumisesta

Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Tiuruniemen kärjessä noin 35 kilometriä Lappeenrannan keskustasta koilliseen. Asemakaavan muutos koskee Rauhan kaupunginosan korttelin 743 tontteja 2 ja 4 sekä pysäköintialuetta ja osia viher- ja katualueista. Suunnittelualue rajautuu Caprintiehen, kahteen rivitalokiinteistöön ja virkistysalueisiin. Suunnittelualue käsittää kaksi asuinkerrostaloa ja niiden välisen autotallisiiven sekä piha- ja metsäalueita. Pinta-alaltaan kaavamuutosalue on 2,66 hehtaaria. Alueen sijainti ja alustava rajaus näkyvät oheisessa kartassa. Rajaus voi muuttua suunnittelun edetessä. 

Liitteiden sisältö kuvattuna

Asemakaavaselostuksessa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot.

Havainnekuvalla selvennetään kaavakartan suunnitelmaa.

Kaavakartta on kaavapiirros, jossa esitetään alueen maankäyttö. Kartta pitää sisällään myös ohjeet symbolien lukemiseen.

Kaavamuutoshakemuksella tehdään aloite kaavan laatimisesta tai muutoksesta.

Kuulutus, jolla ilmoitetaan kaavojen vireille tulosta, nähtäville asettamisesta, voimaantulosta ja erilaisista tiedotus - ja yleisötilaisuuksista.

Osalliset pitää sisällään kaikki maanomistajat sekä ne ihmiset, joiden asumiseen, työntekoon, tai muihin oloihin suunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia voivat olla myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaan suunnittelu liittyy.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta selviää se, miten vuorovaikutus järjestetään, ja miten kaavan vaikutuksia on tarkoitus arvioida. Siinä kerrotaan myös hankkeen lähtökohdat, tavoitteet, aikataulu ja määritellään kaikki hankkeen osalliset.

Yhteyshenkilöt

Kaavoitusarkkitehti Kimmo Hautamaa puh. 040 647 4889

Asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662

www.lappeenranta.fi

 

 

Käyntiosoite: Villimiehenkatu 1
Postiosoite: PL 11
53101 Lappeenranta
Puhelinvaihde: 05 6161

Saat tarvittaessa neuvoja sivuston käytössä asiakaspalvelukeskus Winkistä, puh. 05 616 2220 tai sähköpostilla winkki@lappeenranta.fi .