Valitse taso

Korvenkylän rautatiealueiden asemakaavamuutos

Suunnittelualue on osa Lappeenrannan kaupunkisuunnittelun kaavoitusohjelman 2017 – 2018 kohdetta 49. Kaksoisraidehankkeeseen liittyvät asemakaavamuutokset. Luumäki – Imatra tavara -ratasuunnitelma on toteutettu kokonaisuudessaan kolmena erillisenä ratasuunnitelmana. Kokonaisuudesta erillään toteutettiin ensin kaksi erillistä ratasuunnitelmaa, jotka valmistuivat kesällä 2016. Kolmas ratasuunnitelma, niin sanottu ratasuunnitelma kolmonen, käsittää yksiraiteiselle osuudelle tehtävät parannustoimenpiteet kilometrivälillä (kmv) 252+000 – 305+050 sekä Joutsenosta alkavan kaksoisraideosuuden, joka alkaa kilometriltä 305+050 ja päättyy Imatran tavararatapihan länsipäähän. Kokonaishankkeen lähtökohtana on ollut vuonna 2010 valmistunut Luumäki - Imatra kaksoisraiteen yleissuunnitelma, joka puolestaan perustuu vuosina 2007–2008 laadittuun alustavaan yleissuunnitelmaan ja ympäristövaikutusten arviointiin. Yleissuunnitelmasta poiketen kaksoisraide toteutetaan tässä vaiheessa ainoastaan välille Joutseno – Imatra. Tällä asemakaavan muutoksella mahdollistetaan ratasuunnitelman toteuttaminen Korvenkylän ympäristössä.

Luumäki-Imatra tavara ratasuunnitelma
Liikenneviraston ratasuunnitelman aineistoon voi tutustua tästä linkistä.

Asukastilaisuudet ja vuorovaikutus

Asukastilaisuudet

Korvenkylän rautatiealueen asemakaavamuutoksesta järjestettiin asukastilaisuus Korvenkylän koululla 14.6.2018.

Korvenkylän rautatiealueen asemakaavaehdotuksesta järjestettiin asukastilaisuus Korvenkylän koululla 7.1.2019.

Lisätietoa osallistumisesta

Osallistuminen ja vuorovaikutus kaavoituksessa

Asemakaavan kulku

Luonnosvaihe

Maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaan asemakaavaluonnos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavan valmisteluaineisto olivat nähtävinä ennakkokuulemista varten 12.6 – 3.7.2018 välisenä aikana Lappeenrannan kaupungintalolla elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimialan kaupunkisuunnittelussa (Villimiehenkatu 1, 3. kerros) sekä näillä sivuilla.

Ehdotusvaihe

Lautakunta 28.11.2018

Kaupunginhallitus 3.12.2018

Kaavaehdotus nähtävillä 13.12.2018 - 14.01.2019

Hyväksymisvaihe

Kaupunginvaltuusto 28.1.2019

Lainvoimaisuus kuulutettu 20.3.2019

Sijainti

Asemakaavamuutosalue sijoittuu Lappeenrannan kaupungin Korvenkylän taajamaan. Asemakaavamuutos koskee nykyistä rata-aluetta sekä sen lähialueita Korvenkeskuksen, Hiekkapellon ja Rauhan kaupunginosissa. Suunnittelualue muodostuu neljästä osasta, joista kaksi eteläisintä (alueet 1 ja 2) sijaitsee Jänhiläntien ja radan välissä ja alue 3 niiden itäpuolella käsittäen myös rata-aluetta. Pohjoisin alue (nro 4) sijaitsee Rauhan aseman tuntumassa.

Korvenkyla4.JPG 

Alueet 1 ja 2 ovat aivan Korvenkeskuksen kaupunginosan länsireunalla Pellisenrannantien itäpuolella lähellä valtatie 6:n liittymää. Alue 3 käsittää rautatiealuetta sekä sen laajentumisvarauksen radan pohjoispuolelta. Alue 3 rajautuu etelässä Villentien omakoti-asutuksen ja radan väliseen virkistysalueeseen. Alue 4 rajautuu lännessä Kyläsepäntien tuntumaan ja ulottuu idässä Tiuruniementiehen. Pohjoisessa alue rajautuu Varasto-tiehen ja Reporaittiin ja etelässä nykyiseen rautatiealueeseen sekä toteutumattomaan teollisuusalueeseen. Alueen itäosissa kaava-alueen eteläraja on nykyisen rautatiealueen rajan mukainen

Suunnittelualueen kokonaispinta-ala on noin 14,6 ha. Alueen 1 pinta-ala on noin 88 m2 ja alueen 2 noin 0,6 ha. Alue 3 on pinta-alaltaan noin 4 ha. Alue 4 on osa-alueista laajin ja pinta-alaltaan hieman yli 10 ha.

Liitteiden sisältö kuvattuna

Asemakaavaselostuksessa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot.

Havainnekuvalla selvennetään kaavakartan suunnitelmaa.

Kaavakartta on kaavapiirros, jossa esitetään alueen maankäyttö. Kartta pitää sisällään myös ohjeet symbolien lukemiseen.

Kaavamuutoshakemuksella tehdään aloite kaavan laatimisesta tai muutoksesta.

Kuulutus, jolla ilmoitetaan kaavojen vireille tulosta, nähtäville asettamisesta, voimaantulosta ja erilaisista tiedotus - ja yleisötilaisuuksista.

Osalliset pitää sisällään kaikki maanomistajat sekä ne ihmiset, joiden asumiseen, työntekoon, tai muihin oloihin suunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia voivat olla myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaan suunnittelu liittyy.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta selviää se, miten vuorovaikutus järjestetään, ja miten kaavan vaikutuksia on tarkoitus arvioida. Siinä kerrotaan myös hankkeen lähtökohdat, tavoitteet, aikataulu ja määritellään kaikki hankkeen osalliset.

Yhteyshenkilöt

Kaavavalmistelija  

Tiia Sillgren 040 6632525

Asemakaava‐arkkitehti

Matti Veijovuori 040 660 5662

Sähköposti on muotoa: etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

www.lappeenranta.fi

 

 

Käyntiosoite: Villimiehenkatu 1
Postiosoite: PL 11
53101 Lappeenranta
Puhelinvaihde: 05 6161

Saat tarvittaessa neuvoja sivuston käytössä asiakaspalvelukeskus Winkistä, puh. 05 616 2220 tai sähköpostilla winkki@lappeenranta.fi .