Valitse taso

Lentokentäntie 28

Asemakaavamuutosalueella KTT-korttelialue muutetaan teollisuusrakennusten korttelialueeksi, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia (TY-5). Samalla korttelialueen eteläraja suoristetaan liittämällä siihen osa sen eteläpuolella olevasta suojaviheralueesta (EV). Näin korttelialueen käytettävyys paranee ja tontin muodosta tulee yhtenäisempi ja selkeämpi. Korttelinrajan muutoksen seurauksena, myös suojaviheralueella kulkevan ulkoilureitin linjausta on hieman muutettava. Suunnittelussa huomioidaan alueen sijainti pohjavesialueella ja muut erityispiirteet.

Asukastilaisuudet ja vuorovaikutus

Asukastilaisuudet

Mahdollisista asukastilaisuuksista tiedotetaan näillä sivuilla.

Lisätietoa osallistumisesta

Asemakaavan kulku

Aloitusvaihe

Luonnosvaihe

Maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaan asemakaavaluonnos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavan valmisteluaineisto on ollut nähtävinä ennakkokuulemista varten 10.2–2.3.2020 välisenä aikana.

 

Ehdotusvaihe

Kaupunkikehityslautakunnan käsittely 18.3.2020.

Kaupunginhallituksen käsittely 23.3.2020.
MRA 27 §:n mukaisesti nähtävänä 26.3. - 27.4.2020.

Hyväksymisvaihe

Kaupunginhallituksen käsittely 21.9.2020.

Kaupunginvaltuusto 28.9.2020

Lainvoimaisuus kuulutettu 13.11.2020

 

Sijainti

Asemakaavamuutosalue sijaitsee Lappeenrannan Lentokentän kaupunginosassa, noin kolme kilometriä keskustasta lounaaseen Valtatie 6:n ja Lappeenrannan lentokentän välissä. Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Lentokentäntiehen, lännessä viereisiin liike-, toimisto- ja teollisuusrakennusten tontteihin, idässä suojaviheralueeseen ja etelässä Valtatie 6:een. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 4,9 ha. Alueen sijainti ja rajaus on esitetty oheisessa kartassa punaisella. Alueen rajaus voi muuttua suunnittelun edetessä.

Liitteiden sisältö kuvattuna

Asemakaavaselostuksessa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot.

Havainnekuvalla selvennetään kaavakartan suunnitelmaa.

Kaavakartta on kaavapiirros, jossa esitetään alueen maankäyttö. Kartta pitää sisällään myös ohjeet symbolien lukemiseen.

Kaavamuutoshakemuksella tehdään aloite kaavan laatimisesta tai muutoksesta.

Kuulutus, jolla ilmoitetaan kaavojen vireille tulosta, nähtäville asettamisesta, voimaantulosta ja erilaisista tiedotus - ja yleisötilaisuuksista.

Osalliset pitää sisällään kaikki maanomistajat sekä ne ihmiset, joiden asumiseen, työntekoon, tai muihin oloihin suunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia voivat olla myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaan suunnittelu liittyy.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta selviää se, miten vuorovaikutus järjestetään, ja miten kaavan vaikutuksia on tarkoitus arvioida. Siinä kerrotaan myös hankkeen lähtökohdat, tavoitteet, aikataulu ja määritellään kaikki hankkeen osalliset.

Yhteyshenkilöt

Kaavasuunnittelija Hanna-Maija Marttinen puh. 040 809 8657

Asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662

Kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä puh. 040 653 0745

etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

www.lappeenranta.fi

 

 

Käyntiosoite: Villimiehenkatu 1
Postiosoite: PL 11
53101 Lappeenranta
Puhelinvaihde: 05 6161

Saat tarvittaessa neuvoja sivuston käytössä asiakaspalvelukeskus Winkistä, puh. 05 616 2220 tai sähköpostilla winkki@lappeenranta.fi .