Valitse taso

Hotelli Lappee

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on tontin kokonaisvaltainen kehittäminen. Kaavatyössä tutkitaan alueen lisärakentamismahdollisuudet. Tontilla sijaitsee Etelä-Karjalan osuuskaupan omistama hotelli- ja liikerakennus.

Asemakaavan muuttamisesta tehdään tarvittaessa kaupungin ja maanomistajan kesken MRL 91b §:n mukainen maankäyttösopimus ennen asemakaavan hyväksymistä.

Kaavatyön pohjaksi laaditaan liikenteen meluselvitys.

 

Asemakaavan kulku

Aloitusvaihe

  

Luonnosvaihe

Maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaan asemakaavaluonnos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavan valmisteluaineisto ovat olleet nähtävinä ennakkokuulemista varten 30.5. – 20.6.2023 välisenä aikana.

 

Ehdotusvaihe (menossa)

Kaupunkikehityslautakunta 4.10.2023.

Kaupunginhallitus 9.10.2023.

MRA 27 §:n mukaisesti nähtävänä 12.10. – 13.11.2023. Voit tutustua kaavaehdotuksesta tehtyyn esittelyvideoon tämän linkin kautta kaupungin Youtube-kanavalla

Kaupunginhallitus 25.3.2024.

Hyväksymisvaihe

Kaupunginvaltuusto 8.4.2024.

Lainvoimaisuus kuulutettu 21.5.2024.

Asukastilaisuudet ja vuorovaikutus

Asukastilaisuudet

Asemakaavaluonnoksesta järjestettiin asukastilaisuus 12.6.2023 klo 16.30 – 18.00 etätilaisuutena verkossa Teams-kokouksena. Tilaisuuden tallenne on katsottavissa tämän linkin kautta.

Lappeenrannan kaupunkisuunnittelu järjestää erilaisiin kaavahankkeisiin liittyviä asukastilaisuuksia Microsoftin Teams -ohjelman kautta. Seuraavat ohjeet helpottavat sinua tilaisuuksiin liittymisessä. Lisätietoa osallistumisesta

Sijainti

Asemakaavamuutos sijaitsee Lappeenrannan Peltolan kaupunginosassa. Suunnittelualue käsittää osoitteessa Brahenkatu 1:ssä olevan hotelli- ja liikerakennuksen.

Suunnittelualueen pinta-ala on 0,4636 ha. Asemakaavan muuttaminen on käynnistynyt kiinteistön omistajan aloitteesta.

Kaavamuutoshanke on Lappeenrannan kaavoitusohjelmassa vuosille 2023-25 (kohde 10 Hotelli Lappee). Oheiseen karttaan on merkitty suunnittelualueen sijainti ja rajaus.

Liitteiden sisältö kuvattuna

Asemakaavaselostuksessa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot.

Havainnekuvalla selvennetään kaavakartan suunnitelmaa.

Kaavakartta on kaavapiirros, jossa esitetään alueen maankäyttö. Kartta pitää sisällään myös ohjeet symbolien lukemiseen.

Kaavamuutoshakemuksella tehdään aloite kaavan laatimisesta tai muutoksesta.

Kuulutus, jolla ilmoitetaan kaavojen vireille tulosta, nähtäville asettamisesta, voimaantulosta ja erilaisista tiedotus - ja yleisötilaisuuksista.

Osalliset pitää sisällään kaikki maanomistajat sekä ne ihmiset, joiden asumiseen, työntekoon, tai muihin oloihin suunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia voivat olla myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaan suunnittelu liittyy.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta selviää se, miten vuorovaikutus järjestetään, ja miten kaavan vaikutuksia on tarkoitus arvioida. Siinä kerrotaan myös hankkeen lähtökohdat, tavoitteet, aikataulu ja määritellään kaikki hankkeen osalliset.

Yhteyshenkilöt

Kaavoitusarkkitehti Kimmo Hautamaa puh. 040 647 4889

Asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662

Sähköposti on muotoa: etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

www.lappeenranta.fi

 

 

Käyntiosoite: Villimiehenkatu 1
Postiosoite: PL 11
53101 Lappeenranta
Puhelinvaihde: 05 6161

Saat tarvittaessa neuvoja sivuston käytössä asiakaspalvelukeskus Winkistä, puh. 05 616 2220 tai sähköpostilla winkki@lappeenranta.fi .