Valitse taso

Kourulan Neste

Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa tontin ja sillä sijaitsevan entisen huoltoasemarakennuksen kehittäminen ja laajentaminen liiketiloina. Alueen asemakaavamerkintä päivitetään nykyisen käytön mukaiseksi. Suunnittelussa huomioidaan alueen sijainti pohjavesialueella ja muut erityispiirteet.

Asemakaavan kulku

Aloitusvaihe

Luonnosvaihe

Maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaan asemakaavaluonnos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavan valmisteluaineisto on ollut nähtävinä ennakkokuulemista varten 10.2–2.3.2020 välisenä aikana.

Ehdotusvaihe

Kaupunkikehityslautakunta 9.12.2020

Kaupunginhallitus 14.12.2020

MRA 27 §:n mukaisesti nähtävänä 17.12.2020 - 18.1.2021.

 

Hyväksymisvaihe (menossa) 

Kaupunginhallitus 15.2.2021

Kaupunginvaltuusto 22.2.2021

Lainvoimaisuus kuulutettu 13.4.2021

Asukastilaisuudet ja vuorovaikutus

Asukastilaisuudet

Asemakaavaluonnoksesta järjestetään asukastilaisuus 10.11.2020 klo 16.30-17.30 etätilaisuutena verkossa. Tilaisuudesta tehty tallenne on nähtävillä kaupungin Youtube-kanavalla.

Lisätietoa osallistumisesta

Sijainti

Asemakaavamuutosalue sijaitsee noin kolme kilometriä Lappeenrannan ydinkeskustasta länteen Helsingintien ja Karankokadun välissä. Kaavamuutos koskee Kourulan kaupunginosan korttelin 12 tontteja 2 ja 3 sekä pysäköintialuetta ja osia puisto- ja katualueista. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 0,62 hehtaaria. Alueen sijainti ja rajaus on esitetty oheisessa kartassa punaisella. Alueen rajaus voi muuttua suunnittelun edetessä.

Liitteet

Liitteiden sisältö kuvattuna

Asemakaavaselostuksessa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot.

Havainnekuvalla selvennetään kaavakartan suunnitelmaa.

Kaavakartta on kaavapiirros, jossa esitetään alueen maankäyttö. Kartta pitää sisällään myös ohjeet symbolien lukemiseen.

Kaavamuutoshakemuksella tehdään aloite kaavan laatimisesta tai muutoksesta.

Kuulutus, jolla ilmoitetaan kaavojen vireille tulosta, nähtäville asettamisesta, voimaantulosta ja erilaisista tiedotus - ja yleisötilaisuuksista.

Osalliset pitää sisällään kaikki maanomistajat sekä ne ihmiset, joiden asumiseen, työntekoon, tai muihin oloihin suunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia voivat olla myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaan suunnittelu liittyy.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta selviää se, miten vuorovaikutus järjestetään, ja miten kaavan vaikutuksia on tarkoitus arvioida. Siinä kerrotaan myös hankkeen lähtökohdat, tavoitteet, aikataulu ja määritellään kaikki hankkeen osalliset.

Yhteyshenkilöt

Asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662

Kaavasuunnittelija Hanna-Maija Marttinen puh. 040 809 8657

etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

www.lappeenranta.fi

 

 

Käyntiosoite: Villimiehenkatu 1
Postiosoite: PL 11
53101 Lappeenranta
Puhelinvaihde: 05 6161

Saat tarvittaessa neuvoja sivuston käytössä asiakaspalvelukeskus Winkistä, puh. 05 616 2220 tai sähköpostilla winkki@lappeenranta.fi .