Valitse taso

Itäisen alueen paloasema

Suunnittelun tavoitteena on mahdollistaa uuden itäisen alueen paloaseman rakentaminen.

Helsingin yliopisto laati vuonna 2013 Itä-Suomen pelastuslaitosten toimesta selvityksen pelastustoimen palvelujen saavutettavuudesta. Selvityksessä paloasemien sijaintia ja määriä arvioitiin väestön ja aluerakenteen muutosten sekä pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohjeen perusteella.

Lappeenrannan yhdyskuntarakenteen kehittyminen tulee aiheuttamaan muutoksia myös pelastustoimen riskialueisiin. Selvityksen perusteella itäalueen riskialueita ei tulla tulevaisuudessa saavuttamaan nykyisten toimintavalmiusaikavaatimusten perusteella nykyiseltä Armilankadun keskuspaloasemalta. Tarkoituksenmukaisin ratkaisu nopean avun turvaamiseksi Lappeenrannan alueella on toiminnan keskittäminen kolmelle paloasemalle länsi- ja itäalueille sekä Joutsenoon.

Asukastilaisuudet ja vuorovaikutus

Asukastilaisuudet

Ehdotusvaiheen asukastilaisuus järjestettiin 15.10. klo 17-19 Kaukaan koululla. Tilaisuus järjestettiin avoimet ovet -periaatteella ja sinne voi saapua itselleen parhaiten sopivana aikana. Tilaisuudessa oli mahdollista keskustella kaavaehdotuksesta suunnittelijoiden ja Pelastuslaitoksen edustajien kanssa.

  

Asemakaavan kulku

Aloitusvaihe

Luonnosvaihe

Asemakaavaluonnos valmisteluaineistoineen oli nähtävillä ennakkokuulemista varten 29.11.–20.12.2018. välisenä aikana.

Ehdotusvaihe

Kaavaehdotus käsiteltiin kaupunkikehityslautakunnassa 18.9.2019

Kaupunginhallitus 23.9.2019

Nähtävillä 3.10. - 4.11.2019

Asemakaavaehdotus valmisteluaineistoineen oli nähtävillä Lappeenrannan kaupungintalolla kaupunkisuunnittelussa (Villimiehenkatu 1, 3. kerros) sekä kaupungin internetsivuilla osoitteessa www.lappeenranta.fi > rakentaminen ja maankäyttö > nähtävillä olevat kaavat

Muistutukset ja lausunnot kaavaluonnoksesta tuli toimittaa viimeistään 4.11.2019 osoitteella: Lappeenrannan kaupunki, Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimiala, Kirjaamo, PL 11, 53101 Lappeenranta tai kirjaamo@lappeenranta.fi.

Hyväksymisvaihe

Kaupunginhallitus 11.11.2019

Kaupunginvaltuusto 17.2.2020

Lainvoimaisuudesta kuulutettu 6.4.2020

Sijainti

Itäisen alueen paloaseman sijainnin selvittämiseksi on tarkasteltu useita sijaintivaihtoehtoja. Tutkittujen vaihtoehtojen ja selvitysten jälkeen paloaseman sijainniksi ehdotetaan Abessinianpuistoa, joka sijaitsee Kaukaan kaupunginosassa noin 2,5 kilometrin päässä ydinkeskustasta itään.

 Suunnittelualue rajautuu koillisessa Lauritsalantiehen, etelässä Parkkarilankatuun, luoteessa liikerakennusten korttelialueeseen, jolla sijaitsee päivittäistavarakauppa. Lännessä alue rajautuu Standertskjöldinkatuun sekä urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeseen, jolla sijaitsee Kaukaan Lylyn kuntohalli.

Liitteiden sisältö kuvattuna

Asemakaavaselostuksessa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot.

Havainnekuvalla selvennetään kaavakartan suunnitelmaa.

Kaavakartta on kaavapiirros, jossa esitetään alueen maankäyttö. Kartta pitää sisällään myös ohjeet symbolien lukemiseen.

Kaavamuutoshakemuksella tehdään aloite kaavan laatimisesta tai muutoksesta.

Kuulutus, jolla ilmoitetaan kaavojen vireille tulosta, nähtäville asettamisesta, voimaantulosta ja erilaisista tiedotus - ja yleisötilaisuuksista.

Osalliset pitää sisällään kaikki maanomistajat sekä ne ihmiset, joiden asumiseen, työntekoon, tai muihin oloihin suunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia voivat olla myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaan suunnittelu liittyy.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta selviää se, miten vuorovaikutus järjestetään, ja miten kaavan vaikutuksia on tarkoitus arvioida. Siinä kerrotaan myös hankkeen lähtökohdat, tavoitteet, aikataulu ja määritellään kaikki hankkeen osalliset.

Yhteyshenkilöt

Kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä puh. 040 653 0745

Asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662

Kaavoitusinsinööri Annamari Kauhanen puh. 040 575 5590

Sähköposti on muotoa: etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

www.lappeenranta.fi

 

 

Käyntiosoite: Villimiehenkatu 1
Postiosoite: PL 11
53101 Lappeenranta
Puhelinvaihde: 05 6161

Saat tarvittaessa neuvoja sivuston käytössä asiakaspalvelukeskus Winkistä, puh. 05 616 2220 tai sähköpostilla winkki@lappeenranta.fi .