Valitse taso

Karhusaaren asemakaava

Suunnittelun tavoitteena on Karhusaaren retkeily- ja virkistyspalvelujen kehittäminen hyödyntämällä retkeilysaaren keskeistä sijaintia, historiaa ja luontoympäristöä. Alueelle on tarkoitus rakentaa pieni kappeli, ravintola terasseineen, polkureittejä ja levähdyspisteitä sekä opastauluja kertomaan saaren historiasta, luonnosta ja geologiasta. Suunnittelussa huomioidaan retkeily- ja virkistyspalvelujen esteettömyys sekä alueen siisteys

Asemakaavan kulku

Aloitusvaihe

 

Luonnosvaihe

Asemakaavaluonnos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavan valmisteluaineisto ovat olleet nähtävinä maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaista ennakkokuulemista varten 10.1.2022 – 28.1.2022 välisenä aikana.

  

Ehdotusvaihe

Kaupunkikehityslautakunta 23.2.2022.

Kaupunginhallitus 28.2.2022.

MRA 27 §:n mukaisesti nähtävänä   3.3.2022 - 4.4.2022.

Kaupunginhallitus 25.4.2022.

 

Hyväksymisvaihe

Kaupunginvaltuusto 2.5.2022.

Lainvoimaisuus kuulutettu 14.6.2022.

Asukastilaisuudet ja vuorovaikutus

Asukastilaisuudet

Asemakaavaluonnoksesta järjestettiin asukastilaisuus 14.12.2021 klo.16.30 – 17.30 etätilaisuutena verkossa Teams-kokouksena. Tilaisuudesta tehty tallenne on nähtävissä Lappeenrannan kaupungin Youtube -kanavalla. 

Lisätietoa osallistumisesta

Sijainti

Asemakaava koskee Lappeenrannan kaupunginlahden edustalla keskellä kaupunkia sijaitsevaa Karhusaarta sekä ympäröivää vesialuetta. Alue sijaitsee noin kaksi kilometriä Lappeenrannan keskustasta pohjoiseen. Alue rajautuu jokaisesta ilmansuunnasta Saimaaseen. Alueella sijaitsee Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön ylläpitämä retkikohde, jossa on laavu, polttopuukatos, käymälä ja laituri. Kaava-alueen pinta-ala on noin 7 hehtaaria. Alueen sijainti ja rajaus näkyvät oheisessa kartassa. Alueen rajaus voi muuttua suunnittelun edetessä

Liitteiden sisältö kuvattuna

Asemakaavaselostuksessa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot.

Havainnekuvalla selvennetään kaavakartan suunnitelmaa.

Kaavakartta on kaavapiirros, jossa esitetään alueen maankäyttö. Kartta pitää sisällään myös ohjeet symbolien lukemiseen.

Kaavamuutoshakemuksella tehdään aloite kaavan laatimisesta tai muutoksesta.

Kuulutus, jolla ilmoitetaan kaavojen vireille tulosta, nähtäville asettamisesta, voimaantulosta ja erilaisista tiedotus - ja yleisötilaisuuksista.

Osalliset pitää sisällään kaikki maanomistajat sekä ne ihmiset, joiden asumiseen, työntekoon, tai muihin oloihin suunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia voivat olla myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaan suunnittelu liittyy.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta selviää se, miten vuorovaikutus järjestetään, ja miten kaavan vaikutuksia on tarkoitus arvioida. Siinä kerrotaan myös hankkeen lähtökohdat, tavoitteet, aikataulu ja määritellään kaikki hankkeen osalliset.

Yhteyshenkilöt

Kaavavalmistelija  Kaisa Koponen puh. 040 681 9494

Asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662

etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

www.lappeenranta.fi

 

 

Käyntiosoite: Villimiehenkatu 1
Postiosoite: PL 11
53101 Lappeenranta
Puhelinvaihde: 05 6161

Saat tarvittaessa neuvoja sivuston käytössä asiakaspalvelukeskus Winkistä, puh. 05 616 2220 tai sähköpostilla winkki@lappeenranta.fi .