Valitse taso

Ruoholammen asuinalue

Suunnittelualue on tällä hetkellä pääasiassa rakentamatonta metsämaata. Alueella on voimassa kaupunginvaltuuston vuonna 2007 hyväksymä asemakaava, joka ei ole toteutunut. Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on muuttaa voimassa oleva asemakaava paremmin toteutettavaksi ja nykyistä tonttikysyntää vastaavaksi. Lisäksi vastataan yhteisöllisen asumisen sekä puurakentamisen kysyntään.

Puurakentamisen kehittäminen Lappeenrannan kaavoituksessa -hanke on osa Puurakentamisen ohjelmaa ja siten ympäristöministeriön rahoittama. Hanke on alkanut Lappeenrannan kaupunkisuunnittelussa 1.1.2021. Nyt käynnissä oleva asemakaavamuutos on osa Puurakentamisen kehittäminen Lappeenrannan kaavoituksessa -hanketta.

Asukastilaisuudet ja vuorovaikutus

Asukastilaisuudet

Mahdollisista asukastilaisuuksista tiedotetaan näillä sivuilla.

Lisätietoa osallistumisesta

Asemakaavan kulku

Aloitusvaihe

 

Luonnosvaihe (menossa)

 

Ehdotusvaihe

 

Hyväksymisvaihe

Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Ruoholammen kaupunginosassa, noin 6 km Lappeenrannan ydin-keskustasta ja 2,5 km Sammonlahden aluekeskuksesta länteen. Ruoholammen vesistö on noin 500 metrin päässä kaavamuutosalueen eteläpuolella. Suunnittelualue rajautuu Pohjoisessa Merenlahdentiehen, luoteessa Munteronkatuun ja etelässä Ruoholammenkatuun. Alueen rajaus voi muuttua suunnittelun edetessä.

Liitteiden sisältö kuvattuna

Asemakaavaselostuksessa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot.

Havainnekuvalla selvennetään kaavakartan suunnitelmaa.

Kaavakartta on kaavapiirros, jossa esitetään alueen maankäyttö. Kartta pitää sisällään myös ohjeet symbolien lukemiseen.

Kaavamuutoshakemuksella tehdään aloite kaavan laatimisesta tai muutoksesta.

Kuulutus, jolla ilmoitetaan kaavojen vireille tulosta, nähtäville asettamisesta, voimaantulosta ja erilaisista tiedotus - ja yleisötilaisuuksista.

Osalliset pitää sisällään kaikki maanomistajat sekä ne ihmiset, joiden asumiseen, työntekoon, tai muihin oloihin suunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia voivat olla myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaan suunnittelu liittyy.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta selviää se, miten vuorovaikutus järjestetään, ja miten kaavan vaikutuksia on tarkoitus arvioida. Siinä kerrotaan myös hankkeen lähtökohdat, tavoitteet, aikataulu ja määritellään kaikki hankkeen osalliset.

Yhteyshenkilöt

www.lappeenranta.fi

 

 

Käyntiosoite: Villimiehenkatu 1
Postiosoite: PL 11
53101 Lappeenranta
Puhelinvaihde: 05 6161

Saat tarvittaessa neuvoja sivuston käytössä asiakaspalvelukeskus Winkistä, puh. 05 616 2220 tai sähköpostilla winkki@lappeenranta.fi .