Valitse taso

Myllymäenpuisto

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on täydentää Myllymäen asuinaluetta muuttamalla osa Myllymäenpuiston lähivirkistysalueesta osayleiskaavan mukaisesti asuinkäyttöön. Suunnittelussa huomioidaan kaavamuutosalueen luonnonympäristö, pinnanmuodot, meluntorjuntatarve ja muut erityispiirteet.

Asukastilaisuudet ja vuorovaikutus

Asukastilaisuudet

Aloitusvaiheen asukastilaisuus järjestettiin 1.3.2022.

 

Asemakaavan kulku

Aloitusvaihe

 

Luonnosvaihe

Maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukainen ennakkokuuleminen 22.2. - 14.3.2022.

 

Ehdotusvaihe (menossa)

Kaupunkikehityslautakunta  15.6.2022.

Kaupunginhallitus 20.6.2022.

MRA 27§:n mukainen kaavan nähtävillä olo 4.8. - 5.9.2022.

MRA 32 §:n mukainen rajoitettu kuuleminen. 

Hyväksymisvaihe

Kaupunginhallitus 24.4.2023

Kaupunginvaltuusto 4.9.2023

Lainvoimaisuus kuulutettu 17.10.2023.

Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Myllymäen pientaloalueen luoteispuolella.

Liitteiden sisältö kuvattuna

Asemakaavaselostuksessa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot.

Havainnekuvalla selvennetään kaavakartan suunnitelmaa.

Kaavakartta on kaavapiirros, jossa esitetään alueen maankäyttö. Kartta pitää sisällään myös ohjeet symbolien lukemiseen.

Kaavamuutoshakemuksella tehdään aloite kaavan laatimisesta tai muutoksesta.

Kuulutus, jolla ilmoitetaan kaavojen vireille tulosta, nähtäville asettamisesta, voimaantulosta ja erilaisista tiedotus - ja yleisötilaisuuksista.

Osalliset pitää sisällään kaikki maanomistajat sekä ne ihmiset, joiden asumiseen, työntekoon, tai muihin oloihin suunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia voivat olla myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaan suunnittelu liittyy.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta selviää se, miten vuorovaikutus järjestetään, ja miten kaavan vaikutuksia on tarkoitus arvioida. Siinä kerrotaan myös hankkeen lähtökohdat, tavoitteet, aikataulu ja määritellään kaikki hankkeen osalliset.

Yhteyshenkilöt

Yhteystiedot

Kaavasuunnittelija Hanna-Maija Marttinen puh. 040 809 8657

Asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662

etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

www.lappeenranta.fi

 

 

Käyntiosoite: Villimiehenkatu 1
Postiosoite: PL 11
53101 Lappeenranta
Puhelinvaihde: 05 6161

Saat tarvittaessa neuvoja sivuston käytössä asiakaspalvelukeskus Winkistä, puh. 05 616 2220 tai sähköpostilla winkki@lappeenranta.fi .