Valitse taso

Voisalmen ranta-alueen asemakaavan muutos

Suunnittelun tarkoituksena on muodostaa jo rakennetuille ranta-alueen asuinkiinteistöille tontit, säilyttää alueen pientalomiljöön erityispiirteet sekä mahdollistaa samalla yleinen rannankäyttömahdollisuus ja turvata rannan suuntaisen ulkoilureitin säilyminen. Lisäksi mahdollistetaan pienimuotoinen lisärakentaminen Niittyvillantien länsipuolella.

Asukastilaisuudet ja vuorovaikutus

Asukastilaisuudet

Mahdollisista asukastilaisuuksista tiedotetaan näillä sivuilla.

Lisätietoa osallistumisesta

Asemakaavan kulku

Aloitusvaihe

Luonnosvaihe

Maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaan asemakaavaluonnos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavan valmisteluaineisto ovat olleet nähtävinä ennakkokuulemista varten 10.2–2.3.2020.

  

Ehdotusvaihe

Kaupunkikehityslautakunnan käsittely 16.9.2020.


Kaupunginhallituksen käsittely 21.9.2020.

MRA 27 §:n mukaisesti nähtävänä 1.10. - 2.11.2020.

 

Hyväksymisvaihe (menossa)

Kaupunginvaltuusto 14.12.2020.

Lainvoimaisuus kuulutettu 29.1.2021.

Sijainti

Asemakaava koskee Voisalmen kaupunginosassa Niittyvillantien länsipuolella olevaa ranta-aluetta. Kaava-alue sijoittuu noin kolmen kilometrin päähän Lappeenrannan keskustasta. Alueen sijainti ja alustava rajaus näkyvät oheisessa kartassa. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 3,9 ha. Rajaus voi muuttua suunnittelun edetessä.

Liitteiden sisältö kuvattuna

Asemakaavaselostuksessa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot.

Havainnekuvalla selvennetään kaavakartan suunnitelmaa.

Kaavakartta on kaavapiirros, jossa esitetään alueen maankäyttö. Kartta pitää sisällään myös ohjeet symbolien lukemiseen.

Kaavamuutoshakemuksella tehdään aloite kaavan laatimisesta tai muutoksesta.

Kuulutus, jolla ilmoitetaan kaavojen vireille tulosta, nähtäville asettamisesta, voimaantulosta ja erilaisista tiedotus - ja yleisötilaisuuksista.

Osalliset pitää sisällään kaikki maanomistajat sekä ne ihmiset, joiden asumiseen, työntekoon, tai muihin oloihin suunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia voivat olla myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaan suunnittelu liittyy.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta selviää se, miten vuorovaikutus järjestetään, ja miten kaavan vaikutuksia on tarkoitus arvioida. Siinä kerrotaan myös hankkeen lähtökohdat, tavoitteet, aikataulu ja määritellään kaikki hankkeen osalliset.

Yhteyshenkilöt

Kaavasuunnittelija Niina Seppäläinen puh. 040 668 4499
Asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662
Kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä puh. 040 653 0745

etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

www.lappeenranta.fi

 

 

Käyntiosoite: Villimiehenkatu 1
Postiosoite: PL 11
53101 Lappeenranta
Puhelinvaihde: 05 6161

Saat tarvittaessa neuvoja sivuston käytössä asiakaspalvelukeskus Winkistä, puh. 05 616 2220 tai sähköpostilla winkki@lappeenranta.fi .