Valitse taso

Mäntylän entisen koulun alue

Kaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa entisen Mäntylän koulun tontin uudiskäyttö pientaloasumiseen. Kaavamuutos on alkanut osana Mattila-Mäntylän kaavamuutosta, joka on käynnistetty vuonna 2017. Mäntylän entisen koulun alueen kaava on irrotettu tästä omaksi kaavakohteeksi, jotta voidaan vastata nopeammalla aikataululla omakotitonttien kysyntään Lappeenrannan eteläisissä kaupunginosissa. 

Asemakaavan kulku

Aloitusvaihe

Kaavasta on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma joka löytyy näiltä nettisivuilta.

Luonnosvaihe

Asemakaavaluonnos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä muu kaavan valmisteluaineisto oli nähtävillä ennakkokuulemista varten 5.1.-30.1.2023 välisenä aikana Lappeenrannan kaupungintalolla asiakaspalvelu Winkissä sekä näillä nettisivuilla. Kaavasta pyydettiin lausunnot osallisena olevilta viranomaisilta, jotka on lueteltu osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa.  Lausuntoja saapui nähtävilläoloaikana 18 kpl ja mielipiteitä 4 kpl.

Kaavasta järjestettiin asukastilaisuus 10.1.2023 Mäntylän päiväkodilla. Asukastilaisuudessa kävi illan aikana yhteensä 14 asukasta. 

Ehdotusvaihe

Ehdotusvaiheessa kaavaluonnosta on tarkistettu ja laadittu saadun palautteen pohjalta kaavaehdotus. Kaupunkikehityslautakunta käsitteli kaavaehdotuksen kokouksessaan 9.8.2023 ja Kaupunginhallitus  21.8.2023.

Kaavaehdotus oli nähtävillä 24.8. – 25.9.2023 välisen ajan. Kaavasta järjestettiin Mäntylän päiväkodilla asukastilaisuus 5.9.2023. Tilaisuuteen saapui kahdeksan asukasta. Kaavaehdotuksesta saapui yksi muistutus ja yksi lausunto ELY-keskukselta.

Hyväksyminen

Kaavaehdotusaineistoa on muutettu 25.9.2023.  Muutokset: Kaavakarttaan on lisätty kahdelle tontille aitamääräys ja korttelin 119 tontin 1 länsikulmaan on lisätty näkemäalue. Lisäksi aineistoon on lisätty ehdotusvaiheen muistutus ja lausunto sekä vastineet näihin (liite 3E).

Kaupunginhallitus hyväksyi kaavan kokouksessaan 29.9.2023.

Kaupunginvaltuuston käsittely 9.10.2023

Lainvoimaisuus kuulutettu 21.11.2023.

Asukastilaisuudet ja vuorovaikutus

Asukastilaisuudet

Kaavaluonnoksesta järjestettiin asukastilaisuus 10.1.2023 Mäntylän päiväkodilla. Asukastilaisuudessa kävi illan aikana yhteensä 14 asukasta.

Kaavaehdotuksesta järjestettiin asukastilaisuus 5.9.2023 Mäntylän päiväkodilla. Asukastilaisuudessa kävi illan aikana yhteensä 8 asukasta.

Lisätietoa osallistumisesta

Sijainti

Asemakaavamuutos  koskee Mäntylän kaupunginosassa  sijaitsevaa  entistä Mäntylän koulun tonttia ja sitä ympäröiviä metsäalueita. Suunnittelualue sijaitsee noin 4 kilometrin päässä Lappeenrannan keskustasta lounaaseen. Alue rajautuu lounaassa Mehiläisentiehen, luoteessa ja koillisessa lähimetsään ja kaakossa pientalotontteihin. Alueen sijainti ja alustava rajaus näkyvät oheisessa kartassa. Suunnittelualueen pinta-ala on 4,1 ha. Rajaus voi muuttua suunnittelun edetessä.

Liitteiden sisältö kuvattuna

Asemakaavaselostuksessa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot.

Havainnekuvalla selvennetään kaavakartan suunnitelmaa.

Kaavakartta on kaavapiirros, jossa esitetään alueen maankäyttö. Kartta pitää sisällään myös ohjeet symbolien lukemiseen.

Kaavamuutoshakemuksella tehdään aloite kaavan laatimisesta tai muutoksesta.

Kuulutus, jolla ilmoitetaan kaavojen vireille tulosta, nähtäville asettamisesta, voimaantulosta ja erilaisista tiedotus - ja yleisötilaisuuksista.

Osalliset pitää sisällään kaikki maanomistajat sekä ne ihmiset, joiden asumiseen, työntekoon, tai muihin oloihin suunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia voivat olla myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaan suunnittelu liittyy.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta selviää se, miten vuorovaikutus järjestetään, ja miten kaavan vaikutuksia on tarkoitus arvioida. Siinä kerrotaan myös hankkeen lähtökohdat, tavoitteet, aikataulu ja määritellään kaikki hankkeen osalliset.

Yhteyshenkilöt

Kaavasuunnittelija Sivi Ihalainen puh. 040 650 1221

Asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662

etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

www.lappeenranta.fi

 

 

Käyntiosoite: Villimiehenkatu 1
Postiosoite: PL 11
53101 Lappeenranta
Puhelinvaihde: 05 6161

Saat tarvittaessa neuvoja sivuston käytössä asiakaspalvelukeskus Winkistä, puh. 05 616 2220 tai sähköpostilla winkki@lappeenranta.fi .