Valitse taso

Weeran korttelin asemakaavan muutos

Kaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa korttelin monipuolinen kehittäminen sekä asuin-, liike- ja toimistorakentaminen. Kaavamuutoksella mahdollistetaan myös pysäköintitilojen rakentaminen korttelin maanalaisiin tiloihin. Suunnittelussa pyritään huomioimaan alueen kaupunkikuvallinen merkitys Lappeenrannan ydinkeskustassa. Suunnittelussa huomioidaan erityisesti rakennettuun kulttuuriympäristöön liittyvät arvot.

Asukastilaisuudet ja vuorovaikutus

Asukastilaisuudet

Kaavahankkeesta järjestettiin asukastilaisuus kaupungintalon 1.krs neuvotteluhuone Venlassa 13.11.

Lisätietoa osallistumisesta

Asemakaavan kulku

Aloitusvaihe

Aloitteen alueen asemakaavan muuttamisesta on tehnyt kiinteistön omistaja City kauppapaikat Oy.

Luonnosvaihe

Maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n sekä maankäyttö ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaan asemakaavaluonnos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavan valmisteluaineisto olivat nähtävinä ennakkokuulemista varten 5.11. - 26.11.2018 välisenä aikana.

Ehdotusvaihe (menossa)

Kaupunkikehityslautakunnan käsittely 13.5.2020.

Kaupunginhallituksen käsittely 18.5.2020.

MRA 27 §:n mukaisesti nähtävänä 22.5. - 22.6.2020.

 

Hyväksymisvaihe

Kaupunginhallituksen käsittely 7.12.2020.

Kaupunginvaltuusto 14.12.2020.

Lainvoimaisuus kuulutettu 29.1.2021.

 

Sijainti

Asemakaavan muutos koskee 2 Keskustan kaupunginosan korttelin 6 tonttia 55. Suunnittelualue sijaitsee Lappeenrannan ydinkeskustassa Kauppatorin koillispuolella, Kauppakadun ja Valtakadun liittymän tuntumassa. Alueen sijainti on merkitty rajauksella yllä olevaan karttaan. Rajaus saattaa muuttua suunnittelun edetessä.

Liitteet

Liitteiden sisältö kuvattuna

Asemakaavaselostuksessa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot.

Havainnekuvalla selvennetään kaavakartan suunnitelmaa.

Kaavakartta on kaavapiirros, jossa esitetään alueen maankäyttö. Kartta pitää sisällään myös ohjeet symbolien lukemiseen.

Kaavamuutoshakemuksella tehdään aloite kaavan laatimisesta tai muutoksesta.

Kuulutus, jolla ilmoitetaan kaavojen vireille tulosta, nähtäville asettamisesta, voimaantulosta ja erilaisista tiedotus - ja yleisötilaisuuksista.

Osalliset pitää sisällään kaikki maanomistajat sekä ne ihmiset, joiden asumiseen, työntekoon, tai muihin oloihin suunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia voivat olla myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaan suunnittelu liittyy.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta selviää se, miten vuorovaikutus järjestetään, ja miten kaavan vaikutuksia on tarkoitus arvioida. Siinä kerrotaan myös hankkeen lähtökohdat, tavoitteet, aikataulu ja määritellään kaikki hankkeen osalliset.

Yhteyshenkilöt

Kaavoitusarkkitehti Kimmo Hautamaa puh. 040 647 4889

Asemakaava‐arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662

Kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä puh. 040 653 0745

Sähköposti on muotoa: etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

www.lappeenranta.fi

 

 

Käyntiosoite: Villimiehenkatu 1
Postiosoite: PL 11
53101 Lappeenranta
Puhelinvaihde: 05 6161

Saat tarvittaessa neuvoja sivuston käytössä asiakaspalvelukeskus Winkistä, puh. 05 616 2220 tai sähköpostilla winkki@lappeenranta.fi .