Valitse taso

Kanavansuun koulu

Suunnittelun tavoitteena on laajentaa koulurakennusten käyttömahdollisuuksia ja erillispientaloalueen rakentaminen koulun läheisyyteen. Alueella olevat rakennukset säilytetään ja varustetaan säilyttävin kaavamerkinnöin. Koulun edustan kenttä varataan yleiseen virkistyskäyttöön. Varsinaisen kaavamuutosalueen lisäksi tarkastellaan tarvittavin osin myös ympäröivän alueen maankäyttöä ja liikennejärjestelyjä.

Asukastilaisuudet ja vuorovaikutus

Asukastilaisuudet

Kaavamuutoksesta järjestetään esittelytilaisuus maanantaina 26.10.2020 klo 16.00. Kaavakävely alkaa Kanavansuun koululta, osoite Tukkimiehenkatu 1. Tervetuloa!

Lisätietoa osallistumisesta

Asemakaavan kulku

Aloitusvaihe

 

Luonnosvaihe 

Asemakaavaluonnos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavan valmisteluaineisto ovat nähtävinä ennakkokuulemista varten 15.10 - 6.11.2020 välisenä aikana.

 

Ehdotusvaihe 

Kaupunkikehityslautakunnan käsittely 24.2.2021.

Kaupunginhallituksen käsittely 1.3.2021.

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti nähtävänä 11.3. – 12.4.2021.

 

Hyväksymisvaihe (menossa)

Kaupunginvaltuusto 26.4.2021

Lainvoimaisuus kuulutettu 14.6.2021

Sijainti

Asemakaavamuutosalue sijaitsee Kanavansuun kaupunginosassa, noin 8 kilometrin päässä Lappeenrannan keskustasta koiliseen. Suunnittelualue sijoittuu Kanavansuun niemen lounaisosaan.
Alue rajautuu pohjoisrajaltaan Suolavuorentiehen ja itärajaltaan Tukkimiehenkatuun. Etelärajaltaan alue rajoittuu Saimaan kanavaan ja lännessä Sarviniemenpuistoon. Alueella sijaitsevat Kanavansuun koulukeskus sekä puistoalueita. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 3,4 hehtaaria.

Liitteiden sisältö kuvattuna

Asemakaavaselostuksessa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot.

Havainnekuvalla selvennetään kaavakartan suunnitelmaa.

Kaavakartta on kaavapiirros, jossa esitetään alueen maankäyttö. Kartta pitää sisällään myös ohjeet symbolien lukemiseen.

Kaavamuutoshakemuksella tehdään aloite kaavan laatimisesta tai muutoksesta.

Kuulutus, jolla ilmoitetaan kaavojen vireille tulosta, nähtäville asettamisesta, voimaantulosta ja erilaisista tiedotus - ja yleisötilaisuuksista.

Osalliset pitää sisällään kaikki maanomistajat sekä ne ihmiset, joiden asumiseen, työntekoon, tai muihin oloihin suunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia voivat olla myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaan suunnittelu liittyy.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta selviää se, miten vuorovaikutus järjestetään, ja miten kaavan vaikutuksia on tarkoitus arvioida. Siinä kerrotaan myös hankkeen lähtökohdat, tavoitteet, aikataulu ja määritellään kaikki hankkeen osalliset.

Yhteyshenkilöt

Kaavoitusarkkitehti Kimmo Hautamaa puh. 040 647 4889

Asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662

etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

www.lappeenranta.fi

 

 

Käyntiosoite: Villimiehenkatu 1
Postiosoite: PL 11
53101 Lappeenranta
Puhelinvaihde: 05 6161

Saat tarvittaessa neuvoja sivuston käytössä asiakaspalvelukeskus Winkistä, puh. 05 616 2220 tai sähköpostilla winkki@lappeenranta.fi .