Valitse taso

Kimpisenkatu

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on Kimpisenkadun itäpuolisen pientaloalueen asemakaavan päivittäminen. Asemakaavan yhteydessä tutkitaan lisärakentamisen mahdollisuudet alueella sekä yhtenäistetään alueen rakennustapaa koskevia määräyksiä. Alue on maakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä, joka huomioidaan asemakaavassa. Tavoitteena on säilyttää alueen ominaispiirteet ja edistää rakennusten säilyttämistä. Kimpisenkadun asemakaavamuutos on Kaavoitusohjelman 2023 – 2025 kohde 14. Kaavoitusohjelma on hyväksytty kaupunkikehityslautakunnassa 30.11.2022 ja kaupunginhallituksessa 12.12.2022.

Asemakaavan kulku

Aloitusvaihe (menossa)

Alueen asukkaille ja kiinteistön omistajille on avattu lähtötietokysely, joka on avoinna 10.12.2023 saakka. Kyselyn ja muun valmisteluaineiston pohjalta laaditaan alustava asemakaavaluonnos, jota esitellään asukkaille ennen kaavan virallista nähtävillä oloa.

 

Luonnosvaihe

 

Ehdotusvaihe

 

Hyväksymisvaihe

Asukastilaisuudet ja vuorovaikutus

Asukastilaisuudet

Mahdollisista asukastilaisuuksista tiedotetaan näillä sivuilla.

Lisätietoa osallistumisesta

Sijainti

Asemakaavamuutosalue sijaitsee runsaan kilometrin päässä Lappeenrannan ydinkeskustasta Kimpisen kaupunginosassa. Suunnittelualue rajautuu lännessä Kimpisenkatuun, idässä Kimpisen urheilupuistoon, pohjoisessa Neulasepäkadun pientalotontteihin ja etelässä Kimpisen urheilukeskukseen johtavaan kevyen liikenteen yhteyteen. Kaupunginlahden itärannalla sijaitseva suunnittelualue käsittää osan Kimpisenkadun pientaloasutuksesta. Kaavamuutosalueen koko on noin 1,1 ha.

Liitteiden sisältö kuvattuna

Asemakaavaselostuksessa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot.

Havainnekuvalla selvennetään kaavakartan suunnitelmaa.

Kaavakartta on kaavapiirros, jossa esitetään alueen maankäyttö. Kartta pitää sisällään myös ohjeet symbolien lukemiseen.

Kaavamuutoshakemuksella tehdään aloite kaavan laatimisesta tai muutoksesta.

Kuulutus, jolla ilmoitetaan kaavojen vireille tulosta, nähtäville asettamisesta, voimaantulosta ja erilaisista tiedotus - ja yleisötilaisuuksista.

Osalliset pitää sisällään kaikki maanomistajat sekä ne ihmiset, joiden asumiseen, työntekoon, tai muihin oloihin suunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia voivat olla myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaan suunnittelu liittyy.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta selviää se, miten vuorovaikutus järjestetään, ja miten kaavan vaikutuksia on tarkoitus arvioida. Siinä kerrotaan myös hankkeen lähtökohdat, tavoitteet, aikataulu ja määritellään kaikki hankkeen osalliset.

Yhteyshenkilöt

Asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662

Kaavasuunnittelija Niina Seppäläinen puh. 040 668 4499

etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

www.lappeenranta.fi

 

 

Käyntiosoite: Villimiehenkatu 1
Postiosoite: PL 11
53101 Lappeenranta
Puhelinvaihde: 05 6161

Saat tarvittaessa neuvoja sivuston käytössä asiakaspalvelukeskus Winkistä, puh. 05 616 2220 tai sähköpostilla winkki@lappeenranta.fi .