Valitse taso

Sairaalanmäen asemakaava ja asemakaavan muutos

Asemakaavalla suojellaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset ja mahdollistetaan Puolustusvoimien käytöstä poistuneiden rakennusten uudiskäyttö. Suunnittelussa huomioidaan erityisesti rakennettuun kulttuuriympäristöön ja luonnonympäristöön liittyvät arvot. Suunnittelualue kuluu valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön (RKY 2009).

Asukastilaisuudet ja vuorovaikutus

Asukastilaisuudet

Asukastilaisuus peruttu kaupungin linjauksen mukaisesti.

Mahdollisista asukastilaisuuksista tiedotetaan näillä sivuilla.

Lisätietoa osallistumisesta

Asemakaavan kulku

svaihe

 

Luonnosvaihe

Asemakaavaluonnos valmisteluaineistoineen oli nähtävillä 4.3–23.3.2020.

 

Ehdotusvaihe

Kaupunkikehityslautakunnan käsittely 1.4.2020.
Kaupunginhallituksen käsittely 6.4.2020.

MRA 27 §:n mukaisesti nähtävänä 16.4. - 18.5.2020.

 

Hyväksymisvaihe

Kaupunginvaltuusto 31.8.2020

Lainvoimaisuus kuulutettu 20.10.2020

 

 

Sijainti

Asemakaava ja asemakaavan muutos koskee Leirin kaupunginosassa olevaa Sairaalanmäeksi kutsuttua aluetta, jossa on toiminut Lappeenrannan varuskuntasairaala. Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Valtakatuun, idässä Toivonkadun ja Yrjönkujan kerrostalotontteihin, etelässä Helsingintiehen ja lännessä Maneesikatuun sekä luoteessa kerrostalokortteliin. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 2,14 hehtaaria. Alueen sijainti ja rajaus on esitetty oheisessa kartassa punaisella. Rajaus voi muuttua suunnittelun edetessä.

Liitteiden sisältö kuvattuna

Asemakaavaselostuksessa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot.

Havainnekuvalla selvennetään kaavakartan suunnitelmaa.

Kaavakartta on kaavapiirros, jossa esitetään alueen maankäyttö. Kartta pitää sisällään myös ohjeet symbolien lukemiseen.

Kaavamuutoshakemuksella tehdään aloite kaavan laatimisesta tai muutoksesta.

Kuulutus, jolla ilmoitetaan kaavojen vireille tulosta, nähtäville asettamisesta, voimaantulosta ja erilaisista tiedotus - ja yleisötilaisuuksista.

Osalliset pitää sisällään kaikki maanomistajat sekä ne ihmiset, joiden asumiseen, työntekoon, tai muihin oloihin suunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia voivat olla myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaan suunnittelu liittyy.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta selviää se, miten vuorovaikutus järjestetään, ja miten kaavan vaikutuksia on tarkoitus arvioida. Siinä kerrotaan myös hankkeen lähtökohdat, tavoitteet, aikataulu ja määritellään kaikki hankkeen osalliset.

Yhteyshenkilöt

Yhteystiedot

Kaavasuunnittelija Hanna-Maija Marttinen puh. 040 809 8657

Asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662

Kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä puh. 040 653 0745

etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

www.lappeenranta.fi

 

 

Käyntiosoite: Villimiehenkatu 1
Postiosoite: PL 11
53101 Lappeenranta
Puhelinvaihde: 05 6161

Saat tarvittaessa neuvoja sivuston käytössä asiakaspalvelukeskus Winkistä, puh. 05 616 2220 tai sähköpostilla winkki@lappeenranta.fi .