Valitse taso

Laihianrannan asemakaava

Laihianrannan alue on yksi Lappeenrannan keskustaajaman itäalueen päälaajenemissuunta. Alueen ottamista asuinkäyttöön puoltaa mm. Pontuksen uuden päiväkotikoulun valmistuminen ja alueen kasvanut tonttitarve sekä kaupungin tekemät maanhankinnat. Alue on jo rakennetun kunnallistekniikan läheisyydessä ja liittyy luontevasti osaksi olemassa olevaa kaupunkirakennetta.

Suunnittelualue kytkeytyy sekä itä- että länsipuoleltaan vanhaan kyläasutukseen. Valtaosa suunnittelualueesta on Laihian ja Törrösen kantatiloihin kuuluneita alueita. Laihian kantatilan talouskeskus sijaitsee suunnittelualueen keskellä. Kantatilaa ympäröivä peltoalue on viljelykäytössä. Alueen pääliikenneväylä on Laihianrannantie, joka sijaitsee alueen eteläosassa rautatien suuntaisena.

Asemakaavoituksen tavoitteena on laajentaa Laihianrannan asuinaluetta ja lisätä kaupungin itäalueen pientalotonttitarjontaa. Alueen suunnittelussa huomioidaan alueen erityiset maisemalliset ja rakennushistorialliset arvot, alueelle tyypillinen rakennustapa sekä raideliikenteestä aiheutuva melu.

Laihianrannan alueelle on laadittu asemakaavaluonnos vuonna 2013, joka on ollut nähtävillä 7.2.–1.3.2013. Kaavaprosessi on ollut keskeytyneenä useamman vuoden. Uudelleen käynnistetyn kaavaprosessin myötä laaditaan uusi kaavaluonnos. Alueelle laaditaan ensimmäinen asemakaava.

Laihianrannan luontoselvitys päivitetään kesän 2024 aikana. Luontotietojen päivityksen jälkeen alueen asemakaavoitusta voidaan jatkaa.

Asukastilaisuudet ja vuorovaikutus

Asukastilaisuudet

Laihianrannan alueelle on laadittu asemakaavaluonnos. Suunnittelun lähtökohtia, laadittuja selvityksiä ja asemakaavaluonnosta esiteltiin asukastilaisuudessa tiistaina 11.1.2022 kello 16.30. Asukastilaisuudesta tehtyyn tallenteeseen voit tutustua kaupungin Youtube -kanavalla tämän linkin kautta.

 

Osallistuminen

Asemakaavan nähtävillä olosta ilmoitetaan erikseen lehtikuulutuksilla Etelä-Saimaassaa sekä näillä sivuilla. 

Nähtävillä olevasta kaavasta voi jättää mielipiteen tai muistutuksen osoitteella Lappeenrannan kaupunki, elinvoima ja kaupunkikehitys, kirjaamo, PL 38, 53101 Lappeenranta tai   kirjaamo@lappeenranta.fi

Lisätietoa osallistumisesta

Suunnitellut osallistumistilaisuudet sekä perustiedot kaavahankkeesta esitetään osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa. Osallistua voi monella tavalla, esimerkiksi ottamalla yhteyttä kaavoittajaan, osallistumalla tiedotus- ja keskustelutilaisuuksiin tai esittämällä mielipide kaavasta sen ollessa nähtävillä. Osallistuminen yleis- ja asemakaavoituksessa -oppaasta löydät lisää tietoa muun muassa kaavoituksesta tiedottamisesta ja osallistumisen eri tavoista: Osallistuminen kaavoituksessa-opas.

 

Asemakaavan kulku

Aloitusvaihe (menossa)

Asemakaavan laatiminen on käynnistynyt Lappeenrannan kaupungin aloitteesta.  Aloitusvaiheessa laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma, selvityksiä sekä kerätään lähtötietoja, tavoitteita ja kehittämisideoita alueen asukkailta. Lähtötietojen keräämisen ja selvitysten valmistumisen  jälkeen laaditaan alustavia kaavaluonnoksia alueelle.

Asukastilaisuus verkossa tiistaina 11.1.2021 klo 16.30.

Luonnosvaihe

Luonnosvaiheessa virallinen kaavaluonnos tulee nähtäville ja siitä voi jättää mielipiteen. Luonnoksen nähtävilläolosta ilmoitetaan osallisille kirjeellä.

Ehdotusvaihe

Ehdotusvaiheessa kaavaehdotus tulee nähtäville ja siitä voi jättää muistutuksen. Nähtäville asettamisesta tiedotetaan lehtikuulutuksella ja kirjeitse ulkopaikkakuntalaisille.

Hyväksymisvaihe

Kaupunginhallituksen (tarvittaessa) ja kaupunginvaltuuston käsittely (MRL 52 §). Tiedottaminen hyväksymispäätöksestä (MRL 67 §).

Sijainti

 Suunnittelualue sijaitsee Laihian kaupunginosassa. Alue rajautuu lännessä Murheistenrannantiehen, etelässä rautatiehen ja luoteessa Saimaaseen. Alueen itä-kaakkoisraja määräytyy Lappeenrannan kaupungin omistaman maa-alueen rajan mukaan. Etäisyys Lappeenrannan keskustasta alueelle on noin kahdeksan kilometriä. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 20 hehtaaria. Alueen sijainti ja rajaus näkyy oheisessa kartassa. Alueen rajaus voi muuttua suunnittelun edetessä.

Yhteyshenkilöt

kaavasuunnittelija Tiia Sillgren puh. 040-6632525

asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 647 5662

kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä puh. 040 653 0745

Sähköposti on muotoa: etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Liitteiden sisältö kuvattuna

Asemakaavaselostuksessa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot.

Havainnekuvalla selvennetään kaavakartan suunnitelmaa.

Kaavakartta on kaavapiirros, jossa esitetään alueen maankäyttö. Kartta pitää sisällään myös ohjeet symbolien lukemiseen.

Kaavamuutoshakemuksella tehdään aloite kaavan laatimisesta tai muutoksesta.

Kuulutus, jolla ilmoitetaan kaavojen vireille tulosta, nähtäville asettamisesta, voimaantulosta ja erilaisista tiedotus - ja yleisötilaisuuksista.

Osalliset pitää sisällään kaikki maanomistajat sekä ne ihmiset, joiden asumiseen, työntekoon, tai muihin oloihin suunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia voivat olla myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaan suunnittelu liittyy.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta selviää se, miten vuorovaikutus järjestetään, ja miten kaavan vaikutuksia on tarkoitus arvioida. Siinä kerrotaan myös hankkeen lähtökohdat, tavoitteet, aikataulu ja määritellään kaikki hankkeen osalliset.

www.lappeenranta.fi

 

 

Käyntiosoite: Villimiehenkatu 1
Postiosoite: PL 11
53101 Lappeenranta
Puhelinvaihde: 05 6161

Saat tarvittaessa neuvoja sivuston käytössä asiakaspalvelukeskus Winkistä, puh. 05 616 2220 tai sähköpostilla winkki@lappeenranta.fi .