Etusivu KaavoitusVireillä olevat kaavatKeskustan aluePääkirjaston ja Paasikiven puiston itäosan asemakaavan muutos
Valitse taso

Pääkirjasto ja Paasikiven puiston itäosa

Asemakaavan muuttaminen on käynnistynyt Lappeenrannan kaupungin aloitteesta. Kirjastorakennuksen laaja peruskorjaus/perusparannus on tullut ajankohtaiseksi rakennuksen iän ja korjaustarpeiden vuoksi. Peruskorjausta varten on laadittu hankesuunnitelma, joka on hyväksytty kaupunkikehityslautakunnassa 2.6.2021. Hankesuunnitelman mukainen tilaratkaisu edellyttää asemakaavan muutosta mm. kellaritilojen aikaisempaa tehokkaamman hyödyntämisen sekä suojelutavoitteiden vuoksi. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa pääkirjaston peruskorjaus sekä turvata sen kulttuuri-historiallisen arvon säilyminen suojelumerkinnöin.

Lisäksi tavoitteena on osoittaa rakennuksen yhteyteen rakennusturvallisuuden edellyttämää täydentävää rakentamista. Suunnittelussa huomioidaan alueen kaupunkikuvallinen ja kulttuurihistoriallinen arvo. Samalla päivitetään Paasikiven puiston itäosan asemakaava vastaamaan rakentunutta puistoaluetta ja rakennuksia.

 

Asemakaavan kulku

Aloitusvaihe

 

Luonnosvaihe

Maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaan asemakaavaluonnos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavan valmisteluaineisto olivat nähtävinä ennakkokuulemista varten 14.3. – 4.4.2022 välisenä aikana Lappeenrannan kaupungintalolla asiakaspalvelukeskus Winkissä (Villimiehenkatu 1, 1. kerros) sekä kaupungin internet-sivulla www.lappeenranta.fi. 

 

Ehdotusvaihe 

Kaupunkikehityslautakunta 19.10.2022

Kaupunginhallitus 24.10.2022. 

MRA 27 §:n mukaisesti suunnitelma pidetään nähtävänä 27.10. - 28.11.2022 kaupungintalon asiakaspalvelukeskus Winkissä osoitteessa Villimiehenkatu 1 (1. kerros).

Kaupunginhallitus 5.12.2022

 

 

Hyväksymisvaihe (menossa)

Kaupunginvaltuusto 12.12.2022

Lainvoimaisuus kuulutettu 24.1.2023

 

Asukastilaisuudet ja vuorovaikutus

Asukastilaisuudet

Luonnosvaiheen asukastilaisuus järjestettiin etätapaamisena Microsoft Teams -tilaisuutena maanantaina 28.3.2022 klo 16:30-18:00.Tilaisuudesta tehty tallenne on katsottavissa tämän linkin kautta kaupungin Youtube-kanavalla.

Lisätietoa osallistumisesta

Sijainti

Asemakaavamuutos koskee Lappeenrannan ydinkeskustassa sijaitsevaa pääkirjaston tonttia, siihen rajoittuvaa Paasikiven puiston itäosaa sekä osia Valtakadun, Pormestarinkadun ja Anni Swanin kadun katualueista. Alue sijoittuu Kylpylän, Taikinamäen ja Peltolan kaupunginosiin. Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 1,32 ha.

Liitteet

Liitteiden sisältö kuvattuna

Asemakaavaselostuksessa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot.

Havainnekuvalla selvennetään kaavakartan suunnitelmaa.

Kaavakartta on kaavapiirros, jossa esitetään alueen maankäyttö. Kartta pitää sisällään myös ohjeet symbolien lukemiseen.

Kaavamuutoshakemuksella tehdään aloite kaavan laatimisesta tai muutoksesta.

Kuulutus, jolla ilmoitetaan kaavojen vireille tulosta, nähtäville asettamisesta, voimaantulosta ja erilaisista tiedotus - ja yleisötilaisuuksista.

Osalliset pitää sisällään kaikki maanomistajat sekä ne ihmiset, joiden asumiseen, työntekoon, tai muihin oloihin suunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia voivat olla myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaan suunnittelu liittyy.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta selviää se, miten vuorovaikutus järjestetään, ja miten kaavan vaikutuksia on tarkoitus arvioida. Siinä kerrotaan myös hankkeen lähtökohdat, tavoitteet, aikataulu ja määritellään kaikki hankkeen osalliset.

Yhteyshenkilöt

Kaavoitusarkkitehti Kimmo Hautamaa puh. 040 647 4889

Asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662

 

etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

www.lappeenranta.fi

 

 

Käyntiosoite: Villimiehenkatu 1
Postiosoite: PL 11
53101 Lappeenranta
Puhelinvaihde: 05 6161

Saat tarvittaessa neuvoja sivuston käytössä asiakaspalvelukeskus Winkistä, puh. 05 616 2220 tai sähköpostilla winkki@lappeenranta.fi .