Valitse taso

Sisäliikuntahalli

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa sisäliikuntahallin rakentaminen Armilan alueelle, olemassa olevan ns. Amiksen kentän välittömään läheisyyteen.

Asemakaavan kulku

Aloitusvaihe

 

Luonnosvaihe 

Maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaan asemakaavaluonnos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavan valmisteluaineisto ovat nähtävinä ennakkokuulemista varten 19.11. – 9.12.2021 välisenä aikana
Lappeenrannan kaupungintalolla asiakaspalvelukeskus Winkissä (Villimiehenkatu 1, 1. kerros) sekä kaupungin internet-sivulla www.lappeenranta.fi.

Asemakaavaluonnoksesta järjestettiin asukastilaisuus 30.11.2021 klo 16.30 – 17.30 etätilaisuutena verkossa Teams-kokouksena. Tilaisuuden tallenteen voi katsoa tämän linkin kautta.

 

Ehdotusvaihe

Kaupunkikehityslautakunta 22.12.2021.

Kaupunginhallitus  27.12.2021MRA 27 §:n mukaisesti suunnitelma pidettiin nähtävänä 29.12.2021 - 28.1.2022 kaupungintalon asiakaspalvelukeskus Winkissä osoitteessa Villimiehenkatu 1 (1. kerros).

Asemakaavan ja tonttijaon muutoksen ehdotus esiteltiin asukastilaisuudessa 19.1.2022 klo 17:00 etätilaisuutena verkossa Teams-kokouksena. Tilaisuuden tallenteen voi katsoa tämän linkin kautta.

Kaupunginhallitus 31.1.2022.

 

Hyväksymisvaihe (menossa)

Kaupunginvaltuusto 7.2.2022.

Lainvoimaisuus kuulutettu 14.3.2023.

Asukastilaisuudet ja vuorovaikutus

Asukastilaisuudet

Mahdollisista asukastilaisuuksista tiedotetaan näillä sivuilla.

Lisätietoa osallistumisesta

Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Valtakadun eteläpuolella, Ammattiopisto Sampon tilojen pohjoispuolella.

Liitteiden sisältö kuvattuna

Asemakaavaselostuksessa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot.

Havainnekuvalla selvennetään kaavakartan suunnitelmaa.

Kaavakartta on kaavapiirros, jossa esitetään alueen maankäyttö. Kartta pitää sisällään myös ohjeet symbolien lukemiseen.

Kaavamuutoshakemuksella tehdään aloite kaavan laatimisesta tai muutoksesta.

Kuulutus, jolla ilmoitetaan kaavojen vireille tulosta, nähtäville asettamisesta, voimaantulosta ja erilaisista tiedotus - ja yleisötilaisuuksista.

Osalliset pitää sisällään kaikki maanomistajat sekä ne ihmiset, joiden asumiseen, työntekoon, tai muihin oloihin suunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia voivat olla myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaan suunnittelu liittyy.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta selviää se, miten vuorovaikutus järjestetään, ja miten kaavan vaikutuksia on tarkoitus arvioida. Siinä kerrotaan myös hankkeen lähtökohdat, tavoitteet, aikataulu ja määritellään kaikki hankkeen osalliset.

Yhteyshenkilöt

Asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662

Kaavoitusarkkitehti Kimmo Hautamaa puh. 040 647 4889

etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

www.lappeenranta.fi

 

 

Käyntiosoite: Villimiehenkatu 1
Postiosoite: PL 11
53101 Lappeenranta
Puhelinvaihde: 05 6161

Saat tarvittaessa neuvoja sivuston käytössä asiakaspalvelukeskus Winkistä, puh. 05 616 2220 tai sähköpostilla winkki@lappeenranta.fi .