Valitse taso

Lappeenrannan rautatiealueiden asemakaavan muutos

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa Lappeenranta-Muukko ratasuunnitelman toteuttaminen Lappeenrannan keskustaajaman alueella. Rautatiealuetta levennetään tarvittavin osin, jotta kaksoisraiteen rakenteet (uusi raide, meluesteet, huoltotiet jne.) voidaan toteuttaa nykyisen raiteen eteläpuolelle. Lisäksi kaavasuunnittelussa huomioidaan mm. melun- ja tärinäntorjunta sekä luonnonympäristöön liittyvät tekijät.

Asemakaavamuutos koskee osia Vanhan Viipurintien ja Utrasaarentien alikulkujen välisestä rautatiealueesta. Kaavamuutosalue jakautuu kuuteen osa-alueeseen Harapaisen, Parkkarilan, Kaukaan, Tirilän, Lapveden, Lauritsalan, Kanavansuun, Hakalin, Mälkiän ja Laihian kaupunginosissa.  Osalla suunnittelualuetta ei tällä hetkellä ole asemakaavaa eli alueille laaditaan ensimmäinen asemakaava. 

Asemakaavaa laaditaan rinnakkain Lappeenranta-Muukko kaksoisraiteen ratasuunnitelman kanssa. Lappeenranta-Muukko kaksoisraiteen ratasuunnitelma on osa Luumäki-Joutseno rataosuuden välityskyvyn parantamisen ja nopeuden noston hanketta. Rataosuus kuuluu yleiseurooppalaiseen TEN-liikenneverkkoon. Rataosuuden suunnittelualue on 9,4 kilometriä ulottuen Lappeenrannan liikennepaikan pohjoispuolelta Muukon liikennepaikalle. Ratasuunnittelun tavoitteena on mm. parantaa rataosan välityskykyä sekä palvelutasoa ja toimintavarmuutta. Rataosuudelle rakennetaan kaksoisraide nykyisen raiteen eteläpuolelle sekä kuusi uuttaa siltaa, joista neljä rakennetaan nykyisten viereen. Ratasuunnitelmasta lisätietoa Väyläviraston verkkosivuilla: Lappeenranta-Muukko-ratasuunnitelma.


Asemakaavan kulku

Aloitusvaihe

OAS nähtävillä 12.1.-3.2.2023.

Asukastilaisuus yhdessä Väyläviraston Lappeenranta-Muukko kaksoisraiteen ratasuunnitelman kanssa järjestettiin tiistaina  24.1.2023.

Luonnosvaihe

Maankäyttö- ja rakennuslain 62  §:n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukainen ennakkokuuleminen 23.10. - 20.11.2023. 

Luonnosvaiheen asukastilaisuus pidettiin maanantaina 13.11.2023 klo 17 Lappeenrannan kaupungintalolla, kokoustila Venlassa.

Ehdotusvaihe (menossa)

Kaupunkikehityslautakunta 13.12.2023 §309, Lue lisää päätöksestä.

Kaupunginhallitus 18.12.2023 §521, Lue lisää päätöksestä.

Kaupunginhallitus 8.1.2024 §6, Lue lisää päätöksestä.

MRA 27 §:n mukaisesti nähtävänä 22.1. - 21.2.2024. 

Hyväksymisvaihe

Kaupunginhallitus  25.3.2024 §134, Lue lisää päätöksestä.

Kaupunginvaltuusto 8.4.2024. Lue lisää päätöksestä.

Kaupunginvaltuuston käsittely (MRL 52 §). Tiedottaminen hyväksymispäätöksestä (MRL 67 §).

Lainvoimaisuus kuulutettu 21.5.2024.

Asukastilaisuudet ja vuorovaikutus

Asukastilaisuudet

Aloitusvaiheen asukastilaisuus järjestettiin tiistaina 24.1.2023 klo 17.00 Lappeenrannan kaupungintalon kokoushuoneessa Venla (Villimiehenkatu 1, 1. kerros).

Asemakaavan luonnosvaiheen asukastilaisuus pidetään maanantaina 13.11.2023 klo 17 Lappeenrannan kaupungintalon kokoushuone Venlassa (Villimiehentie 1, 1. kerros).

 

Lisätietoa osallistumisesta

Sijainti

Asemakaavan muutosalue jakautuu kuuteen osa-alueeseen Harapaisen, Parkkarilan, Kaukaan, Lauritsalan, Tirilän, Lapveden, Hakalin, Mälkiän ja Laihian kaupunginosiin. Läntisin osa-alue, jolle laaditaan ensimmäinen asemakaava, sijoittuu Vanhan Viipurintien ja Hietalankadun väliselle rataosuudelle (osa-alue 1). Asemakaavamuutosten osa-alueet 2–6 sijoittuvat Hietalankadun alikulun ja Utrasaarentien alikulun väliselle alueelle. Myös Laihian asuinalueen pohjoispuoliselle rata-alueelle laaditaan ensimmäinen asemakaava (osa-alue 6). Kaavamuutosalueiden sijainnit ja likimääräiset rajaukset näkyvät oheisessa kartassa.

Yhteyshenkilöt

kaavasuunnittelija Tiia Sillgren puh. 040 663 2525

asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662

etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Liitteiden sisältö kuvattuna

Asemakaavaselostuksessa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot.

Havainnekuvalla selvennetään kaavakartan suunnitelmaa.

Kaavakartta on kaavapiirros, jossa esitetään alueen maankäyttö. Kartta pitää sisällään myös ohjeet symbolien lukemiseen.

Kaavamuutoshakemuksella tehdään aloite kaavan laatimisesta tai muutoksesta.

Kuulutus, jolla ilmoitetaan kaavojen vireille tulosta, nähtäville asettamisesta, voimaantulosta ja erilaisista tiedotus - ja yleisötilaisuuksista.

Osalliset pitää sisällään kaikki maanomistajat sekä ne ihmiset, joiden asumiseen, työntekoon, tai muihin oloihin suunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia voivat olla myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaan suunnittelu liittyy.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta selviää se, miten vuorovaikutus järjestetään, ja miten kaavan vaikutuksia on tarkoitus arvioida. Siinä kerrotaan myös hankkeen lähtökohdat, tavoitteet, aikataulu ja määritellään kaikki hankkeen osalliset.

www.lappeenranta.fi

 

 

Käyntiosoite: Villimiehenkatu 1
Postiosoite: PL 11
53101 Lappeenranta
Puhelinvaihde: 05 6161

Saat tarvittaessa neuvoja sivuston käytössä asiakaspalvelukeskus Winkistä, puh. 05 616 2220 tai sähköpostilla winkki@lappeenranta.fi .