Etusivu KaavoitusVireillä olevat kaavatLauritsala ja itäalueLauritsala-talon, terveystalon ja koulun asemakaavan muutos
Valitse taso

Lauritsala-talon, terveysaseman ja koulun asemakaavan muutos

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on päivittää alueen asemakaava huomioiden rakenteilla oleva uusi Lauritsalan koulu, sekä osoittaa uutta käyttöä koulukeskukselta vapautuvalle alueelle, Lauritsala-talolle ja terveysaseman alueelle. Kaupungin palvelutuotannosta poistuville rakennuksille ja vapautuville tonttialueille mahdollistetaan uutta käyttöä, kuten asumista ja monipuolista yritystoimintaa. Lisäksi tutkitaan rakennusten suojelukysymykset ja lisärakentamismahdollisuudet. Suunnittelussa huomioidaan erityisesti rakennettuun kulttuuriympäristöön ja viherympäristöön liittyvät kysymykset.

Asemakaavan rinnalla laaditaan Lappeenrannan keskustaajaman osayleiskaavan päivitystä Lauritsalan alueelle. Linkki osayleiskaavan sivulle.Asukastilaisuudet ja vuorovaikutus

Asukastilaisuudet

Aloitusvaiheen asukastilaisuus järjestetään etätapaamisena Microsoft Teams -tilaisuutena tiistaina 22.2.2022. Tilaisuudesta tehty tallenne on katsottavissa tämän linkin kautta kaupungin Youtube-kanavalla.

Lähtötietokysely

Ennen varsinaisen kaavaluonnoksen laatimista alueen asukkailta, maanomistajilta ja muilta osallisilta on kerätty aluetta koskevia lähtötietoja ja kehittämistoiveita verkkokyselyllä. Kyselyyn on voinut vastata 21.2-21.3.2022 välisen ajan. Lähtötietokyselyllä saadusta palautteesta on tehty yhteenveto ja se on julkaistu Asiakirjat-kohdassa. Vastaukset huomioidaan osana kaavojen valmistelun lähtötietoaineistoja.

Lisätietoa osallistumisesta

Asemakaavan kulku

Aloitusvaihe (menossa)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) laatiminen (MRL 63 §), alustavien luonnosvaihtoehtojen laadinta ja ympäristövaikutusten yleispiirteinen selvittäminen.

Asukastilaisuus kaavasuunnittelun lähtökohdista 24.5.2021 etätilaisuutena verkossa.

OAS nähtävillä 21.2.-21.3.2022.
Lähtötietokysely  21.2.-21.3.2022.
Asukastilaisuus tiistaina 22.2.2022.

Luonnosvaihe

Nähtävillä olo ja valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 §, MRA 30 §). Asemakaavaluonnoksen, OAS:n ja kaavan valmisteluaineiston asettaminen nähtäville. Osallisilla on mahdollisuus antaa kirjallinen mielipide kaavaluonnoksesta.

Ehdotusvaihe

Kaupunkikehityslautakunnan ja kaupunginhallituksen käsittelyt. Kaupunginhallitus asettaa kaavaehdotuksen nähtäville 30 päiväksi (MRA 27 §). Nähtäville asettamisesta tiedotetaan lehtikuulutuksella. Osallisilla on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus kaavaehdotuksesta.

Hyväksymisvaihe

Kaupunginhallituksen käsittely (tarvittaessa) ja kaupunginvaltuuston käsittely (MRL 52 §). Tiedottaminen hyväksymispäätöksestä (MRL 67 §).

Sijainti

Asemakaavan muutos koskee Lauritsalan kaupunginosassa sijaitsevia Lauritsalan koulukeskusta, Lauritsala-taloa ja entistä terveysasemaa, Koulukallionpuistoa sekä Tietokatua. Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Luukkaankadun tuotantorakennuksen tonttiin ja Katri Valan puistoon, idässä Osulan- ja Asemakatuihin, etelässä Hallituskatuun ja lännessä Itsenäisyydenkatuun ja Luukkaanrinteeseen. Kaava-alueen pinta-ala on noin 5,50 ha.

Yhteyshenkilöt

Kaavasuunnittelija Tiia Sillgren puh. 040 663 2525

Asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662

Kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä puh. 040 653 0745

etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Liitteiden sisältö kuvattuna

Asemakaavaselostuksessa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot.

Havainnekuvalla selvennetään kaavakartan suunnitelmaa.

Kaavakartta on kaavapiirros, jossa esitetään alueen maankäyttö. Kartta pitää sisällään myös ohjeet symbolien lukemiseen.

Kaavamuutoshakemuksella tehdään aloite kaavan laatimisesta tai muutoksesta.

Kuulutus, jolla ilmoitetaan kaavojen vireille tulosta, nähtäville asettamisesta, voimaantulosta ja erilaisista tiedotus - ja yleisötilaisuuksista.

Osalliset pitää sisällään kaikki maanomistajat sekä ne ihmiset, joiden asumiseen, työntekoon, tai muihin oloihin suunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia voivat olla myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaan suunnittelu liittyy.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta selviää se, miten vuorovaikutus järjestetään, ja miten kaavan vaikutuksia on tarkoitus arvioida. Siinä kerrotaan myös hankkeen lähtökohdat, tavoitteet, aikataulu ja määritellään kaikki hankkeen osalliset.

www.lappeenranta.fi

 

 

Käyntiosoite: Villimiehenkatu 1
Postiosoite: PL 11
53101 Lappeenranta
Puhelinvaihde: 05 6161

Saat tarvittaessa neuvoja sivuston käytössä asiakaspalvelukeskus Winkistä, puh. 05 616 2220 tai sähköpostilla winkki@lappeenranta.fi .